خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40717   بروزرسانی: 19-11-1402

Mohsen Ahadnejad Reveshty

ساير فعاليتهاي پژوهشي

داوری مجلات علمی-پژوهشی

 

-          نشریه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبريز

-          مجله فضاي جغرافيايي دانشگاه آزاد اسلامي اهر

-          مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران

-          مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای-  دانشگاه اصفهان

-          مجله مدرس علوم انسانی - برنامه‌ریزی و آمایش فضا – دانشگاه تربيت مدرس

-          نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دانشگاه تربیت معلم تهران

-          فصلنامه آمايش محيط- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

-          مجله جغرافیا و برنامه‏ ریزی محیطی-  دانشگاه اصفهان

-          نشریه جغرافیا و پایداری محیط- دانشگاه رازی کرمانشاه

-          مطالعات گردشگری- جهاد دانشگاهی مشهد

-          فصلنامه­ آمایش جغرافیایی فضا( مکان)- دانشگاه گلستان

-          مجله علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشگاه آزاد واحد مرودشت

-          مجله علمی- پژوهشی برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد مرودشت

-          فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

-          تحقیقات جغرافیایی- دانشگاه اصفهان

-          پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

-           مجله جغرافيا و توسعه دانشگاه سيستان بلوچستان

-          پژوهش های بوم شناسی شهری