خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36568   بروزرسانی: 12-02-1401

Mohsen Ahadnejad Reveshty

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی برای اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان    مجرياسفند 1385شهريور  1386کاربردیاداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي شهرداري زنجان    مجريآذر 1384اسفند  1385کاربردیشهرداری زنجان
بهنگام سازي نقشه هاي 1:50000 استان زنجان با استفاده از تصاوير ماهواره اي IRS    مجريآبان 1384مرداد  1385کاربردیاستانداری زنجان
پروژه GIS شهري براي شهر زرين رود    مجريدي 1383خرداد  1384کاربریسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان
تلفيق داده هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در بر آورد اثرات انساني در محدوده حوزه استحفاظي زنجان – دانشگاه زنجان   مجريدي 1382تير  1385کاربردیدانشگاه زنجان