خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40166   بروزرسانی: 19-11-1402

Mohsen Ahadnejad Reveshty

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران، ایران, جغرافیا و برنامه ریزی شهری , 1388-1384
عنوان رساله : مدل‏ سازی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله(نمونه موردی شهر زنجان)
زمینه رساله : آسیب‏‏ پذیری شهری در برابر مخاطرات
استاد راهنما : دکتر مهدی قرخلو

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس, ایران, سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی , 1379-1376
عنوان پایان نامه : ارزیابی و مدلسازی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده تصاویر ماهواره ‏ای چندزمانه‏ ای و GIS
زمینه پایان نامه : سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
استاد راهنما : دکتر عباس علیمحمدی

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, جغرافیای انسانی , 1375-1372
عنوان پایان نامه : -
زمینه پایان نامه : -
استاد راهنما : -