خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16571   بروزرسانی: 08-05-1402

Mahdieh Bozorgi

Publications in Journals

International ISC12.  مهدیه بزرگی و محمود رفائی بوکت
لنز فراسطح پلاسمونی مسطح آرایش‌پذیر با استفاده از ماده ناهمسانگرد TiO2: طراحی و شبیه­سازی
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز  در دست چاپ 1401.  
International ISC11.  محمود رفائی بوکت و مهدیه بزرگی
پیاده¬سازی آنتن آرایه بازتابی تک¬لایه، کم¬هزینه و پهن¬باند با استفاده از زیرلایه غیرهمگن و پچ¬های پاپیونی
مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز  در دست چاپ 1401.  
International ISI10.  Mahmood Rafaei-Booket, Mahdieh Bozorgi
Spectral Dyadic Green's Function for Multilayer Periodic Bi-anisotropic Media
IEEE Access Vol. 10 Issue 1162 (2022P. 1162 DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3219425.  [Abstract ]
International ISI9.  Mahmood Rafaei-Booket, Mahdieh Bozorgi
Broadband low-cost reflectarray based on phase synthesis technique and single-layer cross bow-tie cells (Under review)
Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST)  Accepted 2022.   [Abstract ]
International ISI8.  Mahmood Rafaei-Booket, Mahdieh Bozorgi
Low-Cost Inhomogeneous Material for Low-RCS Reflectarray Antenna Implementation
International Journal of Electronics and Communications (AEU) Vol. 149 Issue 154182 (2022PP. 1-12 DOI: https://doi.org/10.1016/j.aeue.2022.1541.  [Abstract ]
International ISI7.  Mahmood Rafaei-Booket, Mahdieh Bozorgi
Dyadic Green’s Function of Plasmonic Nano-Antenna Grating on Natural/ Artificial Anisotropic Thin Films
Journal of Applied Physics Vol. 129 Issue 22 (2021PP. 1-12 DOI: https://doi.org/10.1063/5.0039500.  [Abstract ]
International ISI6.  Mahmood Rafaei-Booket, Mahdieh Bozorgi
Analysis of Multi-layer Plasmonic Metasurfaces on Periodic Anisotropic Dielectrics (Submitted)
IEEE Transactions on Nanotechnology  Accepted 2020.  
International ISI5.  Mahdieh Bozorgi and Zahra Atlasbaf 
Theoretical investigations on a class of double-focus planar lens on the anisotropic material
Optics Communications Vol. 391 (2017PP. 48-56 DOI: https://doi.org/10.1016/j.optcom.2017.01.  [Abstract ]
International ISI4.  Mahdieh Bozorgi and Zahra Atlasbaf  
Spectral Solution for Scattering Analysis of Periodic Plasmonic Nano-antennas on Iso/Anisotropic Substrate
Journal of Lightwave Technology Vol. 34 Issue 11 (2016PP. 2624-2630 DOI: 10.1109/JLT.2016.2541923.  [Abstract ]
International ISI3.  Mohammad Esmaeili, Nosrat Granpayeh and Mahdieh Bozorgi
A Novel Reliable Optimization Method for Output Beam Forming of Photonic Crystal Waveguide Terminated with Surface CROW  
Optik Vol. 126 Issue 4 (2015PP. 421-425 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2014.10..  [Abstract ]
International ISI2.  Mahdieh Bozorgi and Nosrat Granpayeh  
Directional Emission from Photonic Crystal Waveguide Output by Terminating with CROW and Employing the PSO Algorithm  
Journal of the Optical Society of Korea Vol. 15 Issue 2 (2011PP. 187-195 DOI: 10.3807/JOSK.2011.15.2.187.  [Abstract ]
International ISI1.  Mahdieh Bozorgi and Nosrat Granpayeh
Duality of Photonic Crystal Radiative Structures and Antenna Arrays
Journal of the Optical Society of Korea Vol. 14 Issue 4 (2010PP. 438-443 DOI: 10.3807/JOSK.2010.14.4.438.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


International 8. Mahdieh Bozorgi, Mahmood Rafaei-Booket
Low-cost Broadband Reflectarray Antenna Using Cross Bow-Tie (Under Review)

30th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2022)


  2022.  
International 7. Mahdieh Bozorgi, Mahmood Rafaei-Booket, Sina Hasibi-Taheri
Low VHF Wire Antenna with Low-cost and Wideband Properties (Under Review)

30th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2022)


دانشگاه صنعتی شیراز, شیراز-ایران  2022.  
International 6. Mahdieh Bozorgi, Mahmood Rafaei-Booket
Scattering Analysis of Periodic Thin Film Sandwiched by Plasmonic Nano-antenna Gratings 

10th International Symposioum on Telecommunications (IST 2020)


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران May 2020.  
International 5. Mahmood Rafaei-Booket, Mahdieh Bozorgi
Plane-wave scattering analysis of artificial anisotropic dielectric sandwiched by metallic cross-dipoles gratings

28th Iranian Conference on Electrical Enginnering (ICEE 2020)


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران May 2020.  
International 4. Mahmood Rafaei-Booket, Mahdieh Bozorgi
Implementation of a Miniaturized Dual-band Printed Log-Periodic Dipole Antenna Loaded with ENG Cells

28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2020)


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران May 2020.  
International 3. M. Bozorgi, and Mahmood Rafaei-Booket 
Metallic array on a biased ferrite substrate as a reconfigurable reflectarray antenna 

9th International Symposioum on Telecommunications (IST 2018)


Iran Telecommunication Research Center (ITRC), Tehran-Iran, 17 - 19 December 2018.  
National 2. مهدیه بزرگی ، محمود رفائی  
پنهان سازي دوبعدي جسم با استفاده از پوشش ناهمگن

کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران


موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان, تهران-ایران, 20 اسفند 1394.  [Abstract ]
International 1. Mahdieh Bozorgi and Mahmood Rafaei
V-Shaped Nano-antennas on Titanium Dioxide as a Tunable Plasmonic Lens

26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2018)


Mashhad-Iran, 8 - 10 May 2018.  [Abstract ]