خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18795   بروزرسانی: 08-05-1402

Mahdieh Bozorgi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طراحی و شبیه سازی پوششهای نامرئی ساز در باندهای فرکانسی تراهرتز و نوری    همكارمهر 1393اسفند  1394نیروی دریایی
طراحی و ساخت تجهیزات GPON   همكار