خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16570   بروزرسانی: 08-05-1402

Mahdieh Bozorgi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

احراز رتبه اول مهندسی برق گرایش مخابرات-میدان در مقطع کارشناسی ارشد

احراز امتیاز استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

احراز امتیاز و اخذ حمایت مالی مرکز تحقیقات مخابرات ایران (کارشناسی ارشد)

احراز رتبه اول مهندسی برق گرایش مخابرات-میدان در مقطع دکترا

احراز امتیاز استعداد درخشان در مقطع دکترا

احراز امتیاز و اخذ حمایت مالی ستاد فناوری نانو (دکترا)