خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19295   بروزرسانی: 08-05-1402

Mahdieh Bozorgi
مهدیه بزرگی
استادیار

پست الکترونيکی
Bozorgi@znu.ac.ir      mahdyehbozorgi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bozorgim

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4224

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق، اتاق A203 اداری، کد پستی ۳۸۷۹۱-۴۵۳۷۱

 

My ORCID: (0000-0001-9663-2421)

ResearcherID: (AAB-3497-2022)

My google scholar citations: (https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=MWciKSMAAAAJ)