خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16570   بروزرسانی: 08-05-1402

Mahdieh Bozorgi

شرکت در کارگاههای آموزشی

احراز درجه عالی در دوره آموزش ویراستاری جامع مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1392.

دارای گواهی شرکت در کارگاه آموزشی "طراحی چیپ در کاربردهای ماکروویو، موج میلی متری و تراهرتز " در دومین کنفرانس موج میلی متری و تراهرتز (MMWaTT 2012)، دانشگاه تهران، دی­ماه 1391.

دارای گواهی شرکت در کارگاه آموزشی " ایمنی الکتریکی، حفاظت و مدیریت آزمایشگاه ها، آتش نشانی و کمک های اولیه"، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،  2012.

دارای گواهی شرکت در کارگاه "زبان علمی و مقاله نویسی"، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.

دارای گواهی شرکت در کارگاه آموزشی "نرم افزار لومریکال"، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 2013.