خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18877   بروزرسانی: 08-05-1402

Mahdieh Bozorgi

علایق پژوهشی

مخابرات نوری

کریستال فوتونی

پلاسمونیک

نانواپتیک و نانوفوتونیک

فراسطوح پلاسمونی با نانوآنتن های پریودیک و غیرپریودیک

تحلیل، طراحی و بهینه سازی ادوات نوری تطبیق پذیر با مدارات مجتمع نوری

مواد ناهمسانگرد در ادوات نوری

روش های ریاضیاتی و عددی در تحلیل امواج الکترومغناطیس

تحلیل ساختارهای پریودیک ( مثل سطوح انتخابگر فرکانس ((FSS)