خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24957   بروزرسانی: 09-07-1402

Mohammad Ebrahimi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  احمد مجیدیمحمد ابراهیمیمحسن مویدعلی حاج ابوالفتح
Geochemistry and tectonic setting of Aralan granitic intrusion (southwest of Marand), Central Iran zone
بررسی ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده نفوذی ارلان (جنوب غرب مرند)، پهنه ایران مرکزی
بلورشناسی و کانی شناسی ایران - انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران شماره سال 31 شماره 4 (1402/10/30صفحات 649-662 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  الهام حساسیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمیکشاورزی رضا
Geology, geochemistry and iron mineralization in the Qazikandi area, NW of Zanjan
زمین‌شناسی، ژئوشیمی و کانه‌زایی آهن در منطقه قاضی‌کندی، شمال‌غرب زنجان
علوم زمین - خوارزمی شماره 9 (1402/10/10صفحات 63-95 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
57.  مریم افشاریقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمیxian huali
Shoshonitic pluton and an associated base-metal deposit in the Tarom–Hashtjin metallogenic zone, NW Iran: implication for tectono-magmatic evolution and metallogenic considerations
پلوتون شوشونیتی و کانی سازی فلزات پایه همراه آن در زون متالوژنی طارم هشتجین، غرب ایران: دلیلی بر تکامل تکتونیکی- ماگمایی و کانه زایی
AUSTRALIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES Issue 1 (2023-12-04PP. 1-27 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  عباداله طولابی نژاداحمد احمدی خلجیمحمد ابراهیمیحبیب بیابانگردرسول اسمعیلی
Petrology and tectono-magmatic setting of Zorrati granitoid, southwest of Birjand (East of Lut block)
سنگ‌شناسی و محیط تکتونوماگمایی، گرانیتوئید ذرتی، جنوب باختری بیرجند (خاور بلوک لوت)
پترولوژی - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره (54)14 (1402/05/15صفحات 1-30 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  مریم سوریاحمد احمدی خلجیمحمد ابراهیمیرسول اسمعیلی
Petrology and whole rock chemistry of Mackran accretionary wedges, southeast of Iran
سنگ‌شناسی و شیمی سنگ کل آمفیبولیت‌های مجموعه برافزایشی مکران، جنوب شرق ایران
بلورشناسی و کانی شناسی ایران - انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران شماره (1)31 (1402/02/10صفحات 45-58 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  معصومه محمدیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمیعلی حاج ابوالفتح
Petrography and mineral chemistry of basaltic host rocks in the Dohneh Cu mineralization, NE Zanjan
سنگ نگاری و شیمی کانی سنگ های آتشفشانی میزبان کانه زایی مس دهنه، شمال خاور زنجان
علوم زمین - خوارزمی شماره 2 جلد 7 (1401/08/16صفحات 225-249 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  فرزانه سپهوندزهرا طهماسبیفاطمه سرجوقیان محمد ابراهیمیWenli LingZhiyong Zhangرسول اسمعیلی
Juvenile crust and mantle sources for the Nasrand intrusive rocks, the central Urumieh-Dokhtar magmatic arc, Iran: Insights from elemental and isotopic geochemistry
منابع گوشته‌ای و پوسته جوان سنگ‌های نفوذی منطقه نصرند در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه-دختر، ایران: بر اساس ژئوشیمی عناصر و ایزوتوپ‌ها
GEOLOGICAL JOURNAL Issue جلد 64 شماره 11 (2022-06-22PP. 2608-2630 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  علیرضا پورمرادیان برفهمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاقعباس مرادیانزهرا عباسلو
Petrology of volcanic rocks in Karik area, east of Meiduk mine
سنگ‌شناسی سنگ‌های آتشفشانی منطقه کاریک، شرق معدن مس میدوک
بلورشناسی و کانی شناسی ایران - انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران شماره سال بیست و نهم، شماره 4 (1400/10/21صفحات 733-746 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  عباداله طولابی نژاداحمد احمدی خلجیمحمد ابراهیمیحبیب بیابانگردرسول اسمعیلی
Petrology, Geochemistry and tectonomagmatic setting of Estand granitoid, southwest of Birjand, East of Lut Block
پترولوژی، ژئوشیمی و محیط تکتونوماکمایی گرانیتوئید استند،جنوب غرب، بیرجند شرق بلوک لوت
علوم زمین - خوارزمی شماره جلد 7 شماره 1 (1400/07/20صفحات 177-206 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  صمد بهناممحمد ابراهیمیمحسن موذنرباب حاجی علی اوغلیمعصومه زارع شولی
Geochemistry and tectonic setting of Arghun mountain intrusion (northeast of Takab), Central Iran zone
بررسی ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی توده نفوذی کوه ارغون (شمال شرق تکاب)، پهنه ایران مرکزی.
علوم زمین - خوارزمی شماره جلد 7 شماره 1 (1400/07/01صفحات 81-96 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  رسول اسمعیلیSongjian Aoهادی شفایی مقدمZhaoqun ZhangWilliam L. Griffinمحمد ابراهیمیXiao Wenjiao Bo WanSaunak Bhandar
Amphibolites from Makran accretionary complex record Permian-Triassic Neo-Tethyan evolution.
آمفیبولیت‌های کمپلکس برافزایشی مکران، ثبت کننده تحول اقیانوس نئوتتیس در پرمین-تریاس
INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW Issue on line (2021-07-15PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  عبد الصمد پور محمداحمد احمدی خلجیمسعود هماممحمد ابراهیمیرسول اسمعیلیزهرا طهماسبی
Mineral chemistry and the formation condition of the Geysour amphibolites, east of Gonabad
شیمی کانی و شرایط تشکیل آمفیبولیت‌های مجموعه دگرگونی گیسور، شرق
بلورشناسی و کانی شناسی ایران - انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران شماره جلد 28 شماره 4 (1400/04/15صفحات 809-828 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  عباداله طولابی نژاداحمد احمدی خلجیمحمد ابراهیمیحبیب بیابانگردرسول اسماعیلی
Petrology, Geochemistry, Source and Tectonic setting of Malek Chah Ruii granitoid, East of Lut Block
پترولوژی، ژئوشیمی، منشأ و خاستگاه تکتونیکی گرانیتوئید ملک چاه روئی، شرق بلوک لوت
پترولوژی - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره سال 12 شماره 45 (1400/04/02صفحات 63-92 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  ایوب ویسی نیامحمد ابراهیمیبهمن رحیم زادهرسول اسمعیلی
Geochemistry survey of the Garmab ophiolitic complex, Northeast of Kamyaran: MORB to island arc evolution
بررسی ژئوشیمی مجموعه افیولیتی گرماب، شمال شرق کامیاران: سیر تحولی مورب به قوس اقیانوسی
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره جلد 31 شماره 1 پیاپی 119 (1400/04/01صفحات 135-148 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  عبد الصمد پور محمداحمد احمدی خلجی مسعود هماممحمد ابراهیمیرسول اسمعیلی
Determination of physicochemical conditions and role of fluids in the formation of Geysour granites (eastern Gonabad), using biotite mineral chemistry
تعیین شرایط فیزیکو شیمیایی و نقش سیالات در تشکیل گرانیتوئید گیسور (شرق گناباد) با استفاده از شیمی کانی بیوتیت
زمین شناسی اقتصادی شماره جلد 13 شماره 1 (1400/04/01صفحات 215-242 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  میر محمد میریمحمد ابراهیمیایوب ویسی نیا
Petrogenesis of Garmab serpentonites in Kermanshah ophilite zone (west of Iran): Using mineral chemistry and phase diagrams
بررسی پتروژنز سرپانتینیت‌های منطقه گرماب در پهنه افیولیت کرمانشاه (غرب ایران)با استفاده از شیمی کانی‌ها و نمودارهای فازی
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره جلد 10 شماره 4 (1399/10/09صفحات 634-651 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  فرید عبداللهیقاسم نباتیان قشلاقJian Wei Lمریم هنرمندمحمد ابراهیمی
SahebGranitoidBatholith, North of Kurdistan:An Evidence of Cretaceous-Paleocene Magmatism in the Sanandaj-Sirjan Zone
باتولیت گرانیتوئیدی صاحب، شمال کردستان؛ شواهدی از ماگماتیسم کرتاسه-پالئوسن در پهنه سنندج-سیرجان
زمین شناسی اقتصادی شماره 12 (1399/09/27صفحات 359-376 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  عبد الصمد پور محمداحمد احمدی خلجیمسعود هماممحمد ابراهیمیرسول اسمعیلیزهرا طهماسبی
Mineral chemistry and geothermobarometry in the metapelites of Geysour metamorphic complex, east of Gonabad
شیمی کانی و زمین-دمافشارسنجی سنگ‌های رسی دگرگونی شده مجموعه دگرگونی گیسور، شرق گناباد
بلورشناسی و کانی شناسی ایران - انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران شماره جلد 28 شماره 3 (1399/09/22صفحات 557-576 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  مریم هنرمندقاسم نباتیان قشلاقمهتاب افلاکیمحمد ابراهیمی
Zircon U-Pb dating and geochemistry of the Moghanlou mylonite gneiss and granite intrusions, west of Zanjan
زمین شناسی، سن سنجی و خاستگاه تکتونیکی توده های گنایس میلونیتی و گرانیت مغانلو، باختر زنجان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 116 (1399/06/29صفحات 239-259 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  عبد الصمد پور محمداحمد احمدی خلجیمسعود همامزهرا طهماسبیمحمد ابراهیمی
Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of Geysour granitoid, East Gonabad
ژئوشیمی، پتروژنز و محیط زمین‌ساختی گرانیتوئید گیسور – شرق گناباد
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 115 (1399/03/25صفحات 137-150 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  محمد ابراهیمیفاطمه عمادیعباس آسیابانها
Petrography and geochemistry of the Kahrizbeyg intrusion, southwest of Zanjan
سنگ‌نگاری و زمین‌شیمی توده نفوذی کهریزبیگ، جنوب غرب زنجان
بلورشناسی و کانی شناسی ایران - انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران شماره جلد 28، شماره 1 (1399/02/27صفحات 141-158 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  بهمن رحیم زادهایوب ویسی نیامحمد ابراهیمیرسول اسماعیلی
Geochemistry and geodynamic of crustal sequence in Shahini ophiolitic complex, NW of Kamyaran
زمین‌شیمی و جایگاه ژئودینامیک توالی پوسته‌ای مجموعه افیولیتی شاهینی (شمال باختری کامیاران)
پترولوژی - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 39 (1398/12/03صفحات 101-130 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  رسول اسمعیلیXiao Wenjiao W. L. Griffinهادی شفایی مقدمZ. zhangمحمد ابراهیمیJi’En ZhangBo WanS Ao.S. Bhandari
Reconstructing the source and growth of the Makran Accretionary Complex: Constraints from detrital zircon U-Pb geochronology
بازسازی منشاء و رشد کمپلکس برافزایشی مکران: بررسی‌های سن‌سنجی U-Th زیرکن تخریبی
TECTONICS Issue 00 (2020-01-27PP. 1-38 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  بهمن رحیم زادهمحمد ابراهیمیایوب ویسی نیا
Petrogenesis and tectonic setting of the basic volcanic rocks from east of Qazvin, Central Alborz
سنگ‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی بازیک شرق قزوین، البرز مرکزی
بلورشناسی و کانی شناسی ایران - انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران شماره (4)27 (1398/09/12صفحات 855-870 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  معصومه محمدیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمی
Geology and Origin of the Dohneh Copper Mineralization, Northeast of Zanjan
زمین شناسی و خاستگاه کانه زایی مس در کانسار دهنه، شمال خاور زنجان
زمین شناسی اقتصادی شماره 11 (1398/08/13صفحات 497-524 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  رسول اسمعیلیXiao Wenjiao محمد ابراهیمیJi’En ZhangZhiyong Zhangیاسر عبدالرحمنChunming Hanwan BOSongjian AoDongfang Songشیرین شهابیArthur Aouizerat
Makran ophiolitic basalts (SE Iran) record Late Cretaceous Neotethys plume-ridge interaction
بازالت‌های افیولیتی مکران (جنوب شرق ایران) شاهدی از برهم‌کنش بین پشته-تنوره حرارتی در کرتاسه پایانی نئوتتیس
INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW Issue 00 (2019-09-02PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  سید جواد مقدسیمحمد ابراهیمیفرشته محمدی
Mineralogy, geochemistry and genesis of Gozaldarreh iron skarn deposit, southeast Zanjan
کانی‌شناسی، زمین‌شیمی و نحوه تشکیل کانسار اسکارن آهن گوزل‌دره، جنوب شرق زنجان
زمین شناسی اقتصادی شماره جلد 11 شماره 1 (1398/03/31صفحات 33-55 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  ایوب ویسی نیامحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریجمشید احمدیانامیر مرتضی عظیم زاده
Application of Cr-spinel mineral chemistry in petrogenetic evolution and tectonic setting of NE Kamyaran ophiolitic complex
کاربرد شیمی کروم‌اسپینل در تحولات پتروژنزی و محیط زمین‌ساختی پریدوتیت‌های مجموعه افیولیتی شمال خاور کامیاران
بلورشناسی و کانی شناسی ایران - انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران شماره 3 (1397/07/02صفحات 581-596 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  محمد ابراهیمیمعصومه رفیعی
Petrography and geochemistry of the volcanic rocks at north of Zavieh, southwest of Karaj
سنگ‌نگاری و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی شمال زاویه، جنوب‌باختر کرج
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره جلد 27 شماره 107 (1397/03/24صفحات 63-74 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  زهرا سبزیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمی
Petrology and Geochemistry of Ayoub Ansar volcanic dome, SE Takab
پترولوژی و ژئوشیمی گنبد آتشفشانی ایوب انصار، جنوب خاور تکاب
پژوهشهای دانش زمین - دانشگاه شهید بهشتی شماره 33 (1397/02/01صفحات 103-117 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  نعمت الهی محمد جوادM. J. R. Clarkابراهیمی پوریامحمد ابراهیمی
Preliminary assessment of groundwater hydrogeochemistry within Gilan, a northern province of Iran
ارزیابی اولیه ژئوشیمی آبهای زیرزمینی در گیلان، یک استان شمالی ایران
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Issue (4)190 (2018-03-23PP. 1-23 
  علمی-پژوهشی
Scopus
28.  محمد ابراهیمیرسول اسمعیلیArthur Aouizerat
New geodynamical model for regional Tertiary extension during the Zagros orogeny: A transtensional arc?
مدلی جدید برای کشش ناحیه‌ای در ترشیری درجریان کوهزاد زاگرس: یک کمان تراکششی؟
Iranian Journal Of Earth Sciences Issue 9 (2018-01-20PP. 115-120 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  ناهید رحمتیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاق
Grology, mineralogy, structure and texture of Agh-Otagh base- precious metal mineralization (North Takab)
زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت کانه زایی فلزهای پایه گرانبهای آغ اتاق (شمال تکاب)
پترولوژی - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 30 (1396/09/22صفحات 157-180 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  لیلا طالبیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
The Arpachay occurrence, north of Takab: An epithermal base metal mineralization in the Takab-Angouran-Takht-e-Soleyman metallogenic zone
رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب: کانه زایی اپ ترمال فلزات پایه در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت سلیمان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 104 (1396/06/25صفحات 281-296 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  رئوف امیرخانیمحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریامیر مرتضی عظیم زاده
Mineralogy, geochemistry, fluid inclusion study and genesis of Homeijan magnetite- apatite mineralization, SW Behabad, Yazd Province
مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانه زایی مگنتیت- آپاتیت همیجان، جنوب‌باختر بهاباد، استان یزد
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 103 (1396/03/20صفحات 83-100 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  حسین کوهستانیامیر مرتضی عظیم زادهمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمی
Mineralization and fluid evolution of epithermal base metal veins from the Aqkand deposit, NW Iran
کانه زایی و تکامل سیال در رگه های اپی ترمال فلزات پایه کانسار آق کند، شمال باختر ایران
NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN Issue 194(2) (2017-05-24PP. 139-155 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  ایوب ویسی نیامحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریجمشید احمدیانامیر مرتضی عظیم زاده
Mineral chemistry and tectonic setting of peridotites of the Garmab ophiolitic sequence, NE Kamyaran
شیمی کانی‌ها و محیط تشکیل پریدوتیت‌های مجموعه افیولیتی گرماب، شمال شرق کامیاران
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره جلد 3 شماره 1 (1396/02/15صفحات 241-266 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  معصومه نجف زاده یالقوزآغاجمحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانی
The Arabshah occurrence: An epithermal Au-As-Sb Carlin type mineralization in the Takab-Angouran-Takht-e-Soleyman metallogenic zone, western Azerbaijan
رخداد معدنی عربشاه: کانه زایی اپی ترمال طلا- آرسنیک- آنتیموان تیپ کارلین در پهنه فلززایی تکاب- انگوران- تخت سلیمان، آذربایجان غربی
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 22 (1395/12/25صفحات 61-76 
  علمی-پژوهشی
معتبر
21.  میرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیبیتا جاوید فخرسیده طاهره نبوی شقاقی
Petrology and Geochemistry of seyenitic and gabbroic intrusive rocks in the north of Esphordi Phosphate mine (NE Bafq)
پترولوژی و ژئوشیمی توده های سینیتی و گابرویی شمال معدن فسفات اسفوردی (شمال خاور بافق)
پژوهشهای دانش زمین - دانشگاه شهید بهشتی شماره 28 (1395/12/01صفحات 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  مریم فیضیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
Geology, mineralization and geochemistry of the Aqkand Cu occurrence (north of Zanjan, Tarom-Hashtjin zone)
زمین شناسی، کانه زایی و زمین شیمی رخداد معدنی مس آق کند (شمال زنجان، پهنه طارم- هشتجین)
زمین شناسی اقتصادی شماره 8 (1395/11/20صفحات 507-524 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  میرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیمحمد رضا قربانی
Mineralogy and skarnification processes at the Avan Cu-Fe Skarn, northeast of Kharvana, NW Iran
مطالعه کانی‌شناسی و فرآیندهای اسکارنی شدن در اسکارن مس- آهن آوان، شمال‌خاور خاروانا، شمال باختر ایران
زمین شناسی اقتصادی شماره 8 (1395/11/20صفحات 359-380 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  محمد ابراهیمیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاریمریم فیضی
Petrology and geochemistry of the Aqkand acidic volcanic rocks and perlites, North of Zanjan
سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی اسیدی و پرلیت های آق کند، شمال زنجان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 101 (1395/10/12صفحات 99-110 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  امیر برزگریرسول اسمعیلیمحمد ابراهیمیفقیه علیمنوچهر قریشیحمید نظری
Evaluation of Slip Rate on Astara Fault System, North Iran
ارزیابی سرعت لغزش در سامانه گسل آستارا، شمال ایران.
Journal of Earth Science Issue Vol. 27, No. 6 (2016-12-12PP. 671-680 
  علمی-پژوهشی
Scopus
16.  نعمت الهی محمد جوادابراهیمی پوریامحمد ابراهیمی
Evaluating hydrogeochemical processes regulating groundwater quality in an unconfined aquifer
ارزیابی فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی تنظیم کننده کیفیت آب در یک آبخوان نامحصور
Environmental processes Issue جلد 3 شماره 4 (2016-11-04PP. 1021-1043 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  مهری کرمیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
Lulak Abad iron occurrence, northwest of Zanjan: Metamorphosed and deformed volcano-sedimentary type of mineralization in Central Iran
رخداد معدنی آهن لولک‌آباد، شمال‌باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی
زمین شناسی اقتصادی شماره 1 (1395/05/05صفحات 93-115 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  غزاله عباسی باغبادرانیمحمد ابراهیمیمرتضی شریفینرگس شیردشت زادهجمشید احمدیان
Determining tectonomagmatic environment of the volcanic rocks in northeast of the Gavkhuni playa lake using geochemical data
تعیین محیط تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی شمال خاور تالاب گاوخونی بر اساس داده‌های ژئوشیمیایی
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره سال 25 شماره 99  (1395/04/30صفحات 85-94 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  مریم هنرمندنعمت اله رشیدنژادFranz ، Neubauerقاسم نباتیان قشلاقمحمدهاشم امامیBernroider Manfredجمشید احمدیانمحمد ابراهیمیLiu Xiaoming
Mineral chemistry of a Cenozoic igneous complex, the Urumieh–Dokhtar magmatic belt, Iran: Petrological implications for the plutonic rocks
شیمی کانیایی کمپلکس آذرین در کمان ماگمایی ارومیه دختر، ایران: دلایل پترولوژیکی برای سنگهای پلوتونیکی
ISLAND ARC Issue 25 (2016-04-29PP. 137-153 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  فاطمه محمدیمحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاری
Petrology and geochemistry of Homijan granitoid and associated felsic rocks (SW Behabad, Central Iran)
سنگ¬شناسی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی همیجان و سنگ¬های اسیدی همراه (جنوب¬باختر بهاباد، ایران مرکزی)
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 98 (1394/12/14صفحات 222-236 
  سایر
با هیات تحریریه
11.  میرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمی
Geology and Geochemistry of Homeijan Magnetite- Apatite Deposit (SW Behabad, Yazd province)
زمین شناسی و ژئوشیمی کانسار مگنتیت- آپاتیت همیجان (جنوب باختر بهاباد، استان یزد)
Geochemistry Journal Issue 2 (2015-09-19PP. 20-27 
  سایر
با هیات تحریریه
10.  احسان شهیدیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
Petrogenesis of the Miocene volcanic rocks at Mesgar area, S Gheidar, Iran
پتروژنز سنگ‌های آتشفشانی میوسن منطقه مسگر، جنوب قیدار، ایران
Geochemistry Journal Issue 2 (2015-09-15PP. 6-10 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  زیبا بیکدلیمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاری
Mineralization, mineralogy, structure and texture of Chehrabad sedimentary Cu deposit, Northwest of Zanjan
کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت کانسار مس رسوبی چهرآباد، شمال باختر زنجان
علوم زمین - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شماره 96 (1394/05/15صفحات 249-262 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  محمد ابراهیمیحسین کوهستانیاحسان شهیدی
Investigation on type and origin of iron mineralization at Mesgar occurrence, south of Zanjan, using petrological, mineralogical and geochemical data
بررسی تیپ و خاستگاه کانه زایی آهن در رخداد معدنی مسگر، جنوب زنجان، با استفاده از داده های سنگ شناسی، کانی شناسی و زمین شیمیایی
زمین شناسی اقتصادی شماره 1 (1394/05/05صفحات 111-127 
  علمی-پژوهشی
None ISI
7.  محمد ابراهیمینعمت الهی محمد جوادعلیرضا مرادیانصادق آدینهرسول اسمعیلی
Surface water quality assessment in Gilan Province, Iran
ارزیلبی کیفیت آبهای سطحی در استان گیلان، ایران
Journal of Biodiversity and Environmental Sciences Issue 6 (2015-05-23PP. 269-280 

6.  رسول اسمعیلیفقیه علیرضاییان مهناز محمد ابراهیمی
sructural overview of the Halab-Gheidar area, southwest of Zanjan, NW Iran
بررسی کلی زمین‌شناسی ساختاری منطقه حلب، جنوب‌غرب زنجان، شمال‌غرب ایران
Iranian Journal Of Earth Sciences Issue Vol. 7 No. 1 (2015-04-01PP. 50-58 
  سایر
با هیات تحریریه
5.  نعمت الهی محمد جوادمحمد ابراهیمی
Investigation of Heavy Metals Origin in Surface Sediments of Gowatr Bay, SE Iran Using Geostatistical Analyses
بررسی منشا عناصر سنگین در رسوبات سطحی خلیج گواتر (جنوب‌شرق ایران) با استفاده از تحلیل‌های زمین‌آماری
Geochemistry Journal Issue جلد 2 شماره 1 (2015-03-14PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  زهره محمدیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
Goorgoor iron occurrence, northeast of Takab: Metamorphosed volcano-sedimentary type of mineralization in Sanandaj- Sirjan zone
رخداد معدنی آهن گورگور، شمال‌خاور تکاب: کانه‌زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون‌شده در زون سنندج- سیرجان
زمین شناسی کاربردی پیشرفته== شماره 13 (1393/09/20صفحات 20-32 
  سایر
با هیات تحریریه
3.  نعمت الهی محمد جوادابراهیمی پوریامحمد ابراهیمی
Comparison of environmental geochemistry of heavy metals in coastal and marine sediments of Chabahar and Gowatr bays, SE Iran.
مقایسه ژئوشیمی زیست‌محیطی فلزات سنگین در رسوبات دریایی و ساحلی خلیج‌های چابهار و گواتر.
Geochemistry Journal Issue issue 3 (2014-12-01PP. 1-6 
  سایر
با هیات تحریریه
2.  رسول اسمعیلیفقیه علیرضاییان مهناز محمد ابراهیمی
Fold linkage in Halab basin, southwest of Zanjan, Iran
اتصال چین در حوضه حلب، جنوب‌غرب زنجان، ایران
Geochemistry Journal Issue Volume 1, Issue 2 (2014-06-01PP. 1-5 

1.  رسول اسمعیلیمحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریفاطمه آقامرادیعلی اصغر آتش نماغزاله عباسی باغبادرانی
Mineral chemistry of the major minerals in the Paleogene volcanic rocks of Shirinsu area, southeast of Loshan, Iran
شیمی کانی های اصلی سنگ های آتشفشانی پالئوژن منطقه شیرین سو، جنوب شرق لوشان، ایران
Geochemistry Journal Issue volium 1 issue 1 (2014-02-01PP. 1-5 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 147. ثریا حمیدیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمی
زمین‌شناسی، کانه‌‍زایی وکانی‌شناسی کانسار مس یحیی‌آباد، شرق زنجان
Geology, mineralography and mineralogy of Yahyaabad copper deposit, East of Zanjan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2023-10-12
ملی معتبر 146. زینب نوروزیعلی حاج ابوالفتحمحمد ابراهیمی
پتروگرافی سنگ‌های آتشفشانی-آذرآواری بخش تفکیک نشده‌ سازند کرج در جنوب زنجان (روستای قره‌تپه)
Petrography of the undivided volcanic-pyroclastic rocks of Karaj Formation in south of Zanjan (Gharahtapeh village)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2023-10-12
ملی معتبر 145. رضا عبدالهیمحمد ابراهیمیعلی حاج ابوالفتحمریم هنرمند
کانه‌زایی مس شیرمشه (شمال شرق زنجان): راه‌کار کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی در جریان اکتشاف
Shirmesheh Cu mineralization (northeast of Zanjan): How to reduce destructive environmental effects during exploration
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2023-10-11 - 2023-10-12
ملی معتبر 144. سلیمان مرادی فرزادمحمد ابراهیمیامیرمرتضی عظیم زادهقاسم نباتیان قشلاق
مطالعات بافتی در سنگ‌های کوارتز مونزونیتی منطقه کردناب، جنوب شرق زنجان
Textural studies in the Kordenab quartz monzonitic rocks, southeast of Zanjan
همایش انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه ارومیه و انجمن زمین‌شناسی ایران, ارومیه, 1402/06/21 - 1402/06/22
ملی معتبر 143. سعید صفریمحمد ابراهیمیمریم هنرمندقاسم نباتیان قشلاق
کانه‌نگاری کانسار مس لار، شمال شرق زنجان
Mineralography of the Lar ore deposit, northeast of Zanjan
انجمن زمین شناسی ایران اتجمن زمین‌شناسی ایران, ارومیه, 1402/06/21 - 1402/06/22
ملی معتبر 142. محمد ابراهیمی
معرفی کانه‌زایی آهن دوران، جنوب غرب زنجان
Introducing the Douran iron deposit, Southwest of Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه دامغان, دامغان, 1402/06/21 - 1402/06/22
ملی معتبر 141. محمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاقمصطفی خدائی
کانه‌نگاری مس رسوبی قویی (جنوب غرب قیدار)، استان زنجان
Mineralography of the Ghuii Cu deposit, Southwest of Gheidar
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه دامغان , دامغان, 1402/06/21 - 1402/06/22
ملی معتبر 140. احسان شهیدیعلی اضغر سپاهیمحمد ابراهیمی
سنگ‌نگاری سنگ‌های آتشفشانی جنوب غرب قیدار، شمال غرب ایران
Petrography of the volcanic rocks from southeast of Gheidar, northwest of Iran
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1402/06/08 - 1402/06/09
ملی معتبر 139. معصومه محرمی شقایقمحمد ابراهیمیمریم هنرمندقاسم نباتیان قشلاق
کانه‌نگاری کانسار آهن مروارید 3، جنوب شرق زنجان
Mineralography of the Morvarid 3 iron deposit, Southeast of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1402/06/08 - 1402/06/09
ملی معتبر 138. معراج شیرزادمحمد ابراهیمیعظیم زاده امیر مرتضی
کانه‌نگاری کانسار آهن اژدهاتو، جنوب غرب زنجان
Mineralography of the Ezhdehatu iron deposit, Southwest of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1402/06/08 - 1402/06/09
ملی معتبر 137. محمد ابراهیمیمصطفی خداییعلی حاج ابوالفتح
معرفی بافت اوربیکولار در کوارتز مونزونیت‌های گلپایگان، پهنه سنندج-سیرجان
Introducing orbicular texture in the Golpayegan quartz monzonites, Sanandaj-Sirjan zone
انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 1401/10/05 - 1401/10/06
ملی معتبر 136. فائزه شعبانیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمی
مواد باطله در معدن آهن سرخه دیزج (جنوب شرق زنجان): چالش زیست‌محیلی یا مواد معدنی بالقوه
Gangue materials in Sorkhehdizaj mine (southeast of Zanjan): Environmental chalenge or potential ore minerals
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-31
ملی معتبر 135. منیر مجردمحمد ابراهیمی
گزارشی از مشاهده بافت واکنشی گارنت+سیلیمانیت+کردیریت+اسپینل در هاله مجاورتی
A report of Grt+Sil+Crd+Spl reaction texture observation in the contact aureole
-- دانشگاه گرگان, گرگان, 2022-05-10 - 2022-05-11
ملی معتبر 134. الهام حساسیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمیرضا کشاورزی
زمین شناسی و کانه زایی آهن در منطقه قاضی کندی، شمال غرب زنجان
Geology and Iron mineralization in the Qazikandi area, northwest Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه لرستان, خرم آباد, 1400/06/17 - 1400/06/18
ملی معتبر 133. الهام عسگریقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمی
زمین شناسی و کانه زایی در کانسار مس گلهرود، شمال شرق زنجان
Geology and mineralization in the Golahroud Cu deposit, northeast of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1399/11/15 - 1399/11/16
ملی معتبر 132. محمدرضا مرادلومحمد ابراهیمیجواد ایزدیارقاسم نباتیان قشلاقرضا کشاورزی
سنگ‌نگاری سنگ‌های آتشفشانی منطقه زرنان، شرق زنجان
Petrography of the volcanic rocks in Zarnan area, east of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی‎شناسی ایران, مشهد, 1399/11/15 - 1399/11/16
ملی معتبر 131. مینا پناهلوامیر مرتضی عظیم زادهمحمد ابراهیمی
سنگ‌نگاری سنگ‌های آتشفشانی حدواسط تا بازیک منطقه تبریزک، جنوب غرب زنجان
Petrography of the intermediate to basic volcanic rocks in Tabrizak area, southwest of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی‎شناسی ایران, مشهد, 1399/11/15 - 1399/11/16
ملی معتبر 130. محمد ابراهیمیعلی حاج ابوالفتحمحمدرضا مرادلوهادی ملک زادهفاطمه آقامرادیزانیار حسینی
کانه‌زایی آهن تکیه، شمال شرق یاسوکند
Tekyeh iron mineralization, northeast of Yasukand
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی‎شناسی ایران, مشهد, 1399/11/15 - 1399/11/16
ملی معتبر 129. زانیار حسینیعلی حاج ابوالفتحجواد ایزدیارمحمد ابراهیمی
سنگ‌نگاری سنگ‌های آذرین جنوب سقز
Petrography of igneous rocks in south of Saghez
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی‎شناسی ایران, مشهد, 1399/11/15 - 1399/11/16
ملی معتبر 128. حامد منصورفرمحمد ابراهیمیمریم هنرمندقاسم نباتیان قشلاق
کانه‌زایی مس حاج‌آرش، شمال غرب زنجان
Hajarash copper mineralization, northwest of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی‎شناسی ایران, مشهد, 1399/11/15 - 1399/11/16
ملی معتبر 127. ازاده کوه روقاسم نباتیان قشلاقامیر مرتضی عظیم زادهمحمد ابراهیمی
کانه زایی سرب مرجان اباد، شمال غرب منجیل
Marjan Abad Pb mineralization, northwest of Manjil
-- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2020-11-18 - 2020-11-18
ملی معتبر 126. محمد ابراهیمیمهران شیروانی
زمین‌گردشگری در منطقه ماهنشان، غرب استان زنجان
Geoturism in Mahneshan area, west of Zanjan province
همایش انجمن زمین شناسی ایران انجمن زمین‌شناسی ایران, تهران, 1399/08/20 - 1399/08/21
ملی معتبر 125. محمد ابراهیمیمهران شیروانی
پتانسیل گوهری گارنت در منطقه قراول‌خانه، شمال غرب دندی
Gem potential of garnet in Gharavolkhaneh area, northwest of Dandi
همایش انجمن زمین شناسی ایران انجمن زمین‌شناسی ایران, تهران, 1399/08/20 - 1399/08/21
ملی معتبر 124. صمد بهناممحمد ابراهیمی
مطالعه میزان دگرگونی توده نفوذی گابرویی کوه ارغون، جنوب غرب ماهنشان
Degree of Metamorphism of gabbroic intrusion in Kuh-e-Arghun, SW of Mahneshan
همایش انجمن زمین شناسی ایران انجمن زمین‌شناسی ایران, تهران, 1399/08/20 - 1399/08/21
ملی معتبر 123. امیرحسین کریمیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمی
زمین شناسی، کانه زایی، ساخت و بافت در کانسار آهن قینرجه، شمال شرق تکاب
Geology, mineralization, structure and texture in the Qaynarjeh iron skarn deposit, northeast of Takab
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1398/11/16 - 1398/11/17
ملی معتبر 122. علیرضا پورمرادیان برفهمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاقعباس مرادیانزهرا عباسلو
کانه‌زایی فیروزه در منطقه لاطلا، شمال معدن مس میدوک
Turquoise mineralization in Latala area, north of the Meiduk copper mine
-- دانشگاه شاهرود, شاهرود, 2020-02-05 - 2020-02-06
ملی معتبر 121. محمدرضا مرادلومحمد ابراهیمیجواد ایزدیارقاسم نباتیان قشلاقکشاورزی رضا
کانه‌زایی آهن در منطقه زرنان، شرق زنجان
Iron mineralization in Zarnan area, east of Zanjan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-12-18 - 2019-12-18
ملی معتبر 120. محمد ابراهیمیاحسان شهیدی
کانه‌زایی رگه‌ای سولفید فلزات پایه در منطقه معلمان، جنوب غرب ترود
Base metal vein mineralization in Moalleman area, east of Semnan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-12-18 - 2019-12-18
ملی معتبر 119. محمد ابراهیمیرسول اسمعیلیمهران شیروانیایوب ویسی نیافاطمه آقامرادیمسعود شهسواری
ساخت منشوری در بازالت‌های منطقه اوچ‌بولاغ، شمال زنجان
Columnar joints in the Uchbolagh area, NW Zanjan
همایش انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1398/09/12 - 1398/09/13
ملی معتبر 118. محمد ابراهیمیرسول اسمعیلیمهران شیروانیفاطمه آقامرادیمسعود شهسواری
معرفی پدیده‌های زمین‌شناسی در مسیر جاده قشلاجوق علیا-قاراناس (جنوب غرب ماهنشان)، شمال غرب ایران
Introducing geologic phenomena alongside the Gheshlajugh Olya- Gharanas (SW Mahneshan), northwest of Iran
همایش انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1398/09/12 - 1398/09/13
ملی معتبر 117. محمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاق
مطالعات میان‌بارهای سیال در کانه‌زایی مس ماری، شمال زنجان
Fluid inclusion studies in the Mari Cu mineralization, north of Zanjan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-11-14 - 2019-11-14
ملی معتبر 116. حسن کریمیمحمد ابراهیمیمریم هنرمندقاسم نباتیان قشلاقرسول اسمعیلی
نقش سیالات کانه‌ساز در تشکیل کانسار آهن آلاچمن، جنوب شرق زنجان
Role of ore-forming fluids in the generation of Alachaman iron deposit, southeast of Zanjan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-11-14 - 2019-11-14
ملی معتبر 115. محمد ابراهیمیرسول اسمعیلیمحمد جواد نعمت اللهیبهزاد تقی لوایوب ویسی نیا
کانه‌زایی سرب رسوبی قره‌بوته، شمال غرب زنجان
The sedimentary Pb mineralization in the Gharahbuteh area, northwest of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه بین‌المللی قزوین, قزوین, 1397/11/03 - 1397/11/04
ملی معتبر 114. فرید عبداللهیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمیافشین زهدی
پتروگرافی و فابریک واحد مرمر در کانسار آهن صاحب، شرق سقز
Petrography and texture of marbles in the Saheb iron deposit, eastof Saghez
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/03
ملی معتبر 113. محمد ابراهیمیرسول اسمعیلیمحمد جواد نعمت اللهیایوب ویسی نیا
چگونگی تشکیل، جابجایی و تاثیر زیست‌محیطی تلماسه‌های برخان درمنطقه جلگه، شمال مکران
Formation, movement and environmental effect of barchan sand dunes in Jolgeh area, north of Macran
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/02
ملی معتبر 112. هادی ملک زادهمحمد ابراهیمیعلی حاج ابوالفتحمریم هنرمند
سنگ‌نگاری و محیط تشکیل نهشته‌های آذرآواری ائوسن در منطقه اندآباد، شمال غرب زنجان
Petrography and depositional environment of the Eocene pyroclastic rocks in Andabad area, northwest of Zanjan
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/02
ملی معتبر 111. فرید عبداللهیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمیمجتبی مجیدی پور
عیارسنجی آنومالی غربی کانسار آهن صاحب، شرق سقز
Assay of western anomaly of the Saheb iron deposit, east of saqez
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-10-11 - 2018-10-11
ملی معتبر 110. فرید عبداللهیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمی
شناسایی دگرسانی های کانه زایی آهن صاحب با استفاه از تصاویر ماهواره ای Landsat 8
Identification of alterations in the Saheb iron mineralization using Satellite Images of LANDSAT8
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-10-11 - 2018-10-11
ملی معتبر 109. علیرضا لطیفیمحمد ابراهیمیمهران شیروانیعلیرضا پورمرادیان برفهمحمد جواد نعمت اللهی
مروری بر کانی‌زایی مس درمنطقه طارم، استان زنجان
An overview on the copper mineralization in Tarom area Zanjan province
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-10-11 - 2018-10-11
ملی معتبر 108. علیرضا پورمرادیان برفهمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاقعباس مرادیانعلی علیرضاییمجید موسوی
سنگ‌نگاری سنگهای داسیتی منطقه لاطلا، شمال معدن مس میدوک
Petrography of the dacitic rocks from Latala area, North of Meiduk mine
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-10-11 - 2018-10-11
ملی معتبر 107. فاطمه محمدپورگله پردسریمحمد ابراهیمیسجاد مغفوریرسول اسمعیلی
سنگ‌نگاری سنگهای گرانیتوییدی منطقه ارمغانخانه، شمال زنجان
Petrography of the Armaghankhaneh granitoid rocks, North of Zanjan
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-10-11 - 2018-10-11
ملی معتبر 106. مهسا طهماسبیجواد ایزدیارفریده میرزایی فرمحمد ابراهیمی
پژوهشی بر ریخت شناسی و منشا زیرکن های توده ساب ولکانیک سونگون واقع در شمال غربی اهر
A study on morphology and origin of zircon from Sungun subvolcanic body in NW of Ahar
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-10-10 - 2018-10-12
ملی معتبر 105. لیلا محمدی ماهینیاذر قارلقیجواد ایزدیارمحمد ابراهیمی
بررسی کریستالوشیمیایی و ترمودینامیکی بیوتیت های زون دگرسانی پتاسیک کانسار مس-مولیبدن پورفیری سونگون آذربایجان شرقی شمال غربی ایران
Crystallochemicall and thermodynamic study of Biotite from potassic alteration zone of Cu-Mo porphyry Sungun deposit, Eastern Azarbaijan, NE of Iran
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-10-10 - 2018-10-12
ملی معتبر 104. محمد ابراهیمیفاطمه عبادیرحیم دبیریجابر اعظمیمحمد جواد نعمت اللهی
ارزیابی کلی هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی در استان زنجان
A general assessment of Hydro geochemistry of the groundwater in Zanjan province
--- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2018-10-02 - 2018-10-03
ملی معتبر 103. علیرضا پورمرادیان برفهمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاقعباس مرادیانعلی علیرضاییزهرا عباسلو
سنگ نگاری سنگ های داسیتی منطقه کاریک، شرق معدن مس میدوک
Petrography of the dacitic rocks from Karik area, east of Meiduk mine
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه اصفهان-انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, اصفهان, 1397/06/14 - 1397/06/15
ملی معتبر 102. علیرضا پورمرادیان برفهمحمد ابراهیمی
کانه‌زایی مس و فیروزه در منطقه شهر بابک، استان کرمان
Turquoise and copper mineralization in Shahr-e-Babak area, Kerman province
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه اصفهان-انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران, اصفهان, 1397/06/14 - 1397/06/15
بین‌المللی 101. علی اصغر صادقیمحمد ابراهیمیخلیل بهار فیروزیجعفر عمرانی
پترولوژی سنگ‌های آتشفشانی منطقه کلاته آبگرم، سمنان
Petrology of the volcanic rocks in Kalate Abgarm area, Semnan
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1396/12/06 - 1396/12/08
بین‌المللی 100. فریده میرزایی فرجواد ایزدیارمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاق
سنگ‌نگاری سنگ‌های اسکارنی در منطقه سونگون، شمال غرب اهر
Petrography of the skarn rocks in Songun area, northwest of Ahar
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1396/12/06 - 1396/12/08
بین‌المللی 99. فرید عبداللهیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمی
زمین شناسی و پتروگرافی باتولیت گرانیتوئیدی صاحب، شمال باختر سقز
Geology and petrography of Saheb granitoid intrusive bodies, north of Saqez
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1396/12/06 - 1396/12/08
بین‌المللی 98. لیلا محمودی امیرابادیمحمد ابراهیمیمریم هنرمندقاسم نباتیان قشلاق
سنگ‌نگاری سنگ‌های آتشفشانی-آذرآواری منطقه چیزه، شرق زنجان
Petrography of the volcanic-pyroclastic rocks in Chizeh area, east of Zanjan
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1396/12/06 - 1396/12/08
بین‌المللی 97. فرید عبداللهیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمیمحمد فلاح
مطالعه ساخت و بافت و کانه نگاری در آنومالی باختری کانسار آهن صاحب، باختر سقز
Study of texture and mineralography in western anomaly of the Saheb iron deposit, west of Saghez
گردهمایی وکنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1396/12/06 - 1396/12/08
ملی معتبر 96. محمد ابراهیمیمعصومه گلیمحمد جواد نعمت اللهیایوب ویسی نیافاطمه آقامرادی
پتانسیل گوهری آمتیست و کوارتز صورتی در منطقه نمهیل، جنوب شرق هشتجین
Rose quartz and amethyst potential as a gem at Namhil area, southeast of Hashtjin
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1396/11/04 - 1396/11/05
ملی معتبر 95. افسانه بختیاری مرکیهمحمد ابراهیمیعلی حاج ابوالفتحافشین زهدیرسول اسمعیلی
کانی‌شناسی و سنگ‌نگاری سنگ‌های نفوذی نیمه‌عمیق منطقه احمدکندی، جنوب غرب زنجان
Mineralogy and petrography of the Ahmadkandi hypabyssal rocks, southwest of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران, یزد, 1396/11/04 - 1396/11/05
ملی معتبر 94. محمد ابراهیمیعلیرضا پورمرادیان برفه
مروری بر کانه‌زایی‌های فیروزه در ایران
An overview on the turquoise mineralization in Iran
- دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 2017-09-11 - 2017-09-12
ملی معتبر 93. هادی ملک زادهمحمد ابراهیمیعلی حاج ابوالفتحمریم هنرمند
پتانسیل سنگ تزئینی و سنگ گوهری سنگ‌های آذرآواری فسیل‌دار منطقه اند‌آباد، شمال‌ غرب زنجان
The potential of the fossiliferous pyroclastic rocks as gemstone in Andabad area, NW Zanjan
- دانشگاه بو علی همدان, همدان, 2017-09-11 - 2017-09-12
ملی معتبر 92. محمد ابراهیمیمعصومه گلیرسول اسمعیلینعمت الهی محمد جواد
سنگ‌نگاری سنگ‌های نفوذی منطقه زرنان، شرق زنجان
Petrography of the intrusive rocks in Zarnan area, east of Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1396/06/16 - 1396/06/17
ملی معتبر 91. سیده فروزان امینیمحمد ابراهیمیمریم هنرمندقاسم نباتیان قشلاق
سنگ‌نگاری و دگرسانی سنگ‌های میزبان در کانه‌زایی سرب-روی چومالو، ‌شمال غرب زنجان
Petrography and alteration of the host rocks in the Chumalu Zn-Pb mineralization, north west of Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1396/06/16 - 1396/06/17
ملی معتبر 90. ناهید رحمتیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاق
سنگ‌نگاری و ژئوشیمی واحدهای آتشفشانی میزبان کانه‌زایی فلزات پایه- گرانبهای آغ‌اتاق، شمال تکاب
The Petrography and Geochemistry of Aghotagh Cu-Pb-Zn (±Au) Ore Deposit Host Volcanic Units in North Tekab
همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز, تبریز, 1396/02/13 - 1396/02/14
ملی معتبر 89. محمد ابراهیمینعمت الهی محمد جوادرسول اسمعیلیایوب ویسی نیاعلی اصغر آتش نمانیلوفر عباسپورامیرهنده
کانی‌شناسی و سنگ نگاری سنگ‌های آتشفشانی منطقه حماملو، شمال غرب زنجان
Mineralography and petrography of the volcanic rocks in Hamamlu area, Northwest of Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور, تهران, 1395/12/01 - 1395/12/03
ملی معتبر 88. ایوب ویسی نیاعباس محمودیمحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاری
چگونه توانستیم با روش گردش علمی درس زمین شناسی را برای دانش آموزان جذاب نماییم
How we could make interest in students to geology by field excursions
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور, تهران, 1395/12/01 - 1395/12/03
ملی معتبر 87. نیلوفر عباسپورامیرهندهمحمد ابراهیمیمریم هنرمندقاسم نباتیان قشلاق
زمین شناسی، کانه زایی و کانی شناسی کانسار مس قشلاق، شرق زنجان
Geology, mineralization and mineralogy of the Gheshlagh Cu deposit, East of Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1395/12/01 - 1395/12/03
ملی معتبر 86. معصومه گلیمحمد ابراهیمیجواد ایزدیارعلی حاج ابوالفتح
کانی شناسی و سنگ نگاری سنگ های اتشفشانی منطقه بلوبین جنوب غرب زنجان
Mineralogy and petrography of volcanic rocks, Balvabin, southwest of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران, شاهرود, 1395/11/06 - 1395/11/07
ملی معتبر 85. فریده کلوندیمحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریحسین کوهستانی
کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن خاکریز، جنوب باختر زنجان
Mineralogy and geochemistry of Khakriz iron deposit, southwest of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 1395/11/06 - 1395/11/07
ملی معتبر 84. ایوب ویسی نیامحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریامیر مرتضی عظیم زاده
مطالعه زمین‌شناسی و سنگ‌شناسی مجموعه پریدوتیتی گرماب، شمال خاور کامیاران
geology and petrography of Garmab peridotitic complex, northeast of Kamyaran
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 83. سیما محمدیمحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریعباسعلی زمانی
بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی عنصرهای سنگین سمی در منطقه‌ آرپاچای، شمال تکاب
Evaluation of the environmental pollution of toxic heavy metals in Arpachay area, N Takab
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 82. محمد ابراهیمیرسول اسمعیلینعمت الهی محمد جوادحسین فرزادیان
کانه‌زایی آهن پلاسری در منطقه زرنان، ‌شرق زنجان
Placer iron mineralization in Zarnan area, east of Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 81. ناهید رحمتیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاق
ویژگی‌های کانی شناسی و ژئوشیمیایی کانه‌زایی فلزات پایه- گرانبهای آغ‌اتاق، شمال تکاب
Mineralogical and geochemical characteristics of Aq Otagh base- precious metal mineralization, north of Takab
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 80. معصومه محمدیقاسم نباتیان قشلاقمریم هنرمندمحمد ابراهیمی
زمین شناسی، کانه زایی و کانی شناسی کانسار مس دهنه، شمال شرق زنجان
Geology, mineralization and mineralogy of Dohneh copper deposit, Northeast of Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 79. جواد ایزدیارمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاقلیلا محمدی ماهینیبیان نامدارنسرین رستمی
بررسی کریستالوشیمیایی و ترمودینامیکی کلریت های زون دگرسانی پتاسیک کانسار مس-مولیبدن پورفیری سونگون - آذربایجان شرقی - شمال شرقی ایران
Crystal chemistry and thermodynamic study of chlorite of potasic alteration zone from Sungun copper-molybdenium porphyry deposit, East Azarbaijan, NW of Iran
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 78. پروین حاتمیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاق
کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال در کانسار آهن میرجان، شمال غرب زنجان
Mineralogy and fluid inclusion study of Mirjan iron deposit, NW Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 77. ابوالفضل پورامیدی جیرندهجواد ایزدیارمحمد ابراهیمی
مطالعه دگرشکلی مجموعه دگرگونی شاه نشین - جنوب غرب زنجان
Deformation study of Shahneshin metamorphic complex, soutwest of Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 76. نیلوفر عباسپورامیرهندهمحمد ابراهیمیمریم هنرمندقاسم نباتیان قشلاق
کانی‌شناسی و سنگ‌نگاری سنگ‌های میزبان در کانه‌زایی مس قشلاق، ‌شرق زنجان
Mineralogy and petrography of the host rocks in the Gheshlagh Cu mineralization, east of Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 75. محمد ابراهیمیصغری صفریایوب ویسی نیاحسین فرزادیان
کانی‌شناسی و سنگ‌نگاری سنگ‌های آتشفشانی-آذرآواری منطقه سلمان‌لو، جنوب زنجان
Mineralogy and petrography of the Eocene volcanic-pyroclastic rocks in Salmanlu area, south of Zanjan
همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی دانشگاه شهر کرد, شهرکرد/چالشتر, 1395/06/10 - 1395/06/11
ملی معتبر 74. هادی ملک زادهمحمد ابراهیمیعلی حاج ابوالفتحمریم هنرمند
پدیده‌های زمین‌شناسی در منطقه اند‌آباد، شمال‌غرب زنجان
Geological phenomena in Andabad area, northwest of Zanjan
همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی دانشگاه شهر کرد, شهرکرد/چالشتر, 1395/06/10 - 1396/06/11
بین‌المللی 73. محمد ابراهیمیجواد ایزدیارمصطفی خدائیرسول اسمعیلینعمت الهی محمد جوادفاطمه آقامرادیابوالفضل پورامیدی جیرنده
کانی‌شناسی کانه‌ها و کانی‌های باطله در کانسار آهن تورپاخلو، شمال‌شرق ماه‌نشان
Mineralogy of the gangues and ore minerals in Torpakhlu iron mineralization, northeast of Mahneshan
-- سازمان زمین‌شناسی کشور, تهران, 2016-02-22 - 2016-02-24
بین‌المللی 72. رسول اسمعیلیمحمد ابراهیمیArthur Aouizeratکریم اسماعیلی
کشش و فعالیت ماگمایی ترشیری در جریان کوهزایی زاگرس، ایران: یک کمان تراکششی؟
Tertiary extension and magmatic flare-up during the Zagros orogeny, Iran: A transtensional arc?
-- سازمان زمین‌شناسی کشور, تهران, 2016-02-22 - 2016-02-24
ملی معتبر 71. علی اصغر آتش نمامیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
کانی‌شناسی و پتروگرافی سنگ‌های آتشفشانی مافیک منطقه رشت‌آباد، شمال زنجان
Mineralogy and petrography of the mafic volcanic rocks in Rashtabad, north of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه دامغان, دامغان, 1394/11/07 - 1394/11/09
ملی معتبر 70. محمد ابراهیمینعمت الهی محمد جوادفاطمه آقامرادی
پتانسیل گوهری آمتیست در منطقه چمالو، شمال‌غرب زنجان
Amethyst potential as a gem in at Chumalu area, northwest of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه دامغان, دامغان, 1394/11/07 - 1394/11/09
ملی معتبر 69. ابوالفضل پورامیدی جیرندهجواد ایزدیارمحمد ابراهیمی
کانی‌شناسی و پتروگرافی شیست‌های بازیک مجموعه دگرگونی قلعه‌قشلاق، جنوب‌غرب زنجان
Mineralogy and Petrography of the basic schists of Ghalgheh Gheshlagh metamorphic complex
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه دامغان, دامغان, 1394/11/07 - 1394/11/09
ملی معتبر 68. صغری اسدیجواد ایزدیارمحمد ابراهیمی
کانی‌شناسی و پتروگرافی مرمرهای مجموعه دگرگونی شاه‌نشین، جنوب‌غرب زنجان
Mineralogy and Petrography of the Marbel of Shaneshin metamorphic complex
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه دامغان, دامغان, 1394/11/07 - 1394/11/09
ملی معتبر 67. رئوف امیرخانیمحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریامیر مرتضی عظیم زاده
مطالعه سیالات درگیر در کانسار اکسید آهن - آپاتیت همیجان، جنوبغرب بهاباد
Fluid inclusion studies in Homijan Fe oxide-apatite ore deposit, SE Bahabad
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-04-29 - 2015-04-30
ملی معتبر 66. زهرا سبزیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیامیر مرتضی عظیم زاده
مطالعه کانی¬شناسی و سنگ¬شناسی گنبد اسیدی کوه ایوب انصار، جنوب شرق تکاب
Mineralogy and petrography of Ayoub –Ansar mountain acidic volcanic domes, SE Takab
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1393/12/04 - 1393/12/06
ملی معتبر 65. سکینه جمالی پورمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاریمریم هنرمند
کانی شناسی، ساخت و بافت ماده معدنی در کانسار سرب رسوبی- دیاژنتیک چرلانقوش، تیپ لایزوال، شمال¬غرب زنجان
Mineralogy, Structure and Texture of the Laiswall -Type Sedimentary-Diagenetic Cherlanghoush Pb deposit, Northwest of Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1393/12/03 - 1393/12/05
ملی معتبر 64. الناز فخرشفاییمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی کانسار آهن خاکریز- باغ کندی، جنوب باختر زنجان
Geological and mineralization characteristics of Khakriz-Bagh Kandi iron deposit, SW Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1393/12/03 - 1393/12/05
ملی معتبر 63. مریم حمیدوندمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاق
بررسی سنگ شناسی و کانی شناسی رخداد معدنی آهن اینچه رهبری، جنوب زنجان
Petrographical and mineralogical studies of Incheh- Rahbari Fe deposit, south Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1393/12/03 - 1393/12/05
ملی معتبر 62. پروین حاتمیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاق
ویژگی های زمین شناسی و کانی شناسی رخداد معدنی آهن میرجان، شمال غرب زنجان
Geological and mineralogical characteristics of Mirjan Fe minralization, NW Zanjan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1393/12/03 - 1393/12/05
ملی معتبر 61. معصومه نجف زاده یالقوزآغاجمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
ویژگی‌های زمین شناسی و کانی شناسی رخداد معدنی طلای عربشاه، جنوب‌شرق تکاب
Geological and mineralogical chracteristics of Arabshah Au- mineralization, southwest of Takab
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1393/12/03 - 1393/12/05
ملی معتبر 60. فاطمه آقامرادیمحمد ابراهیمینعمت الهی محمد جوادرسول اسمعیلیغلامرضا دولتیاری
زمین‌شناسی و کانی‌شناسی رخداد باریت قره‌آغاج، شمال‌غرب زنجان
Geology and mineralogy of the Qarahaghaj barite occurrence, northwest of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه شیراز, شیراز, 1393/11/08 - 1393/11/09
ملی معتبر 59. فاطمه عمادیمحمد ابراهیمینعمت الهی محمد جوادفاطمه آقامرادی
کانی‌شناسی و شواهد دگرسانی در توده‌ی نفوذی شاه‌بلاغی، غرب زنجان
Mineralogy and alteration evidence in Shahbolaghi intrusion, west of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه شیراز, شیراز, 1393/11/08 - 1393/11/09
ملی معتبر 58. محمد ابراهیمیعادل سرخوشیجوانشیر علیرضا
نقش تکتونیک در کانه‌زایی و دگرسانی در منطقه خنجکاو، شمال‌غرب بم
The role of tectonic on the mineralization and alteration at Khanjkav area, Northwest of Bam
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه شیراز, شیراز, 1393/11/08 - 1393/11/09
ملی معتبر 57. لیلا طالبیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
ویژگی های زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی آرپاچای، شمال تکاب
Geological and mineralization characteristics of Arpachay occurrence,north of Takab
انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1393/10/03 - 1393/10/04
ملی معتبر 56. ناهید رحمتیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاق
زمین شناسی، بافت و ساخت و کانی شناسی کانسار CU-Au آغ اتاق، شمال تکاب
Geology, texture and mineralogy of Agh Otagh Cu-Au deposit, north of Takab
انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1393/10/03 - 1393/10/04
ملی معتبر 55. رزیتا داوطلب آذرمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیرضا شفیعی
پتانسیل تورمالین بعنوان کانی گوهری در گرانیت کوه کرکس، شرق اسدآباد
Tourmaline potential as a gem in Karkas mountain granite, east of Asadadad
- دانشگاه باهنر کرمان, کرمان, 2014-12-17 - 2014-12-18
ملی معتبر 54. فاطمه محمدیمیرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمی
کانی‌شناسی و تغییرات سنگ‌شناختی توده گرانیتوئیدی عظیم‌آباد، جنوب‌غرب بهاباد
Mineralogy and petrological variation In the Azim-Abad granitoid, SW Behabad
-- موسسه آموزش عالی کرمان, کرمان, 2014-10-09 - 2014-10-10
ملی معتبر 53. غلامرضا دولتیاریمحمد ابراهیمیفاطمه آقامرادی
کانی‌شناسی سنگ‌های آتشفشانی منطقه منامن، جنوب‌غرب خلخال
Mineralogy of the volcanic rocks in Manamen area, southwest of Khalkhal
-- موسسه آموزش عالی کرمان, کرمان, 2014-10-09 - 2014-10-10
ملی معتبر 52. مریم کوهنوردمنیر مجردمحمد ابراهیمی
ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی کوه زنبیل، شمال‌شرق ارومیه
Geochemistry of Kuh-Zanbil volcanic rocks, northeast of Orumieh
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1393/06/22 - 1393/06/23
ملی معتبر 51. سکینه خدایی کلاممحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریعباسعلی زمانی
بررسی مقدار فلزهای سنگین (As, Pb, Cd, Zn, Sb , Co) در رسوبات آبراهه ای منطقه عربشاه- آذربایجان غربی
Evaluation of heavy metal (As, Pb, Cd, Zn, Sb, Co) concentration of the alluvial sediments at the Arabshah area, western Azarbijan
-- اصفهان، شهرداری دولت آباد، , اصفهان, 2014-08-28 - 2014-08-28
ملی معتبر 50. رسول اسمعیلیمحمد ابراهیمیفاطمه آقامرادیمعتمدی لیلا
بررسی پتانسیل مطالعات پالئوایکنولوژی بر روی سازند قرمز بالایی در حوضه حلب، جنوب‌غرب زنجان
Ichnology potentials of the Upper Red Formation in Halab area, southwest of Zanjan
همایش انجمن دیرینه شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1393/02/31 - 1393/02/31
بین‌المللی 49. رسول اسمعیلیفقیه علیرضاییان مهناز محمد ابراهیمی
تکامل ساختاری و رشد چین در حوضه حلب، شمال‌غرب ایران
Structural evolution and fold growth in Halab basin, northwest of Iran
Geological Congress of Turkey دانشگاه آنکارا, Turkey, 2014-04-14 - 2014-04-18
ملی معتبر 48. فاطمه آقامرادیمحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریرسول اسمعیلیعلی اصغر آتش نمایوسف قدیمی
کانی‌شناسی سنگ‌های نفوذی مافیک منطقه شاه‌نشین، جنوب غرب زنجان
Mineralogy of the mafic intrusive rocks in Shahneshin area, southwest of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1392/12/21 - 1392/12/22
ملی معتبر 47. زیبا بیکدلیمحمد ابراهیمیقاسم نباتیان قشلاقمیرعلی اصغر مختاری
کانی شناسی، ساخت و بافت ماده معدنی در کانسار مس رسوبی چهرآباد، شمال غرب زنجان
Mineralogy, structure and texture of Chehrabad sedimentary copper deposit, northwest of Zanjan
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1392/12/21 - 1392/12/22
بین‌المللی 46. میرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمییوسف قدیمیفاطمه محمدیاکرم بیات
کانی سازی عناصر کمیاب خاکی در کانسار آهن- آپاتیت همیجان (جنوب غرب بهاباد)
REE mineralization in the Homeijan Fe- apatite deposit (SW Behabad)
-- دانشگاه یزد, یزد, 2014-02-16 - 2014-02-19
ملی معتبر 45. حسین کوهستانیمحمد ابراهیمیمهری کرمی
مطالعات پتروگرافی و ریزساختاری مرتبط با دگرشکلی شکل پذیر در منطقه لولک آباد، خاور ماه نشان
Petrography and microstructural studies related to ductile deformation in Lulak Abad area, east of Mahneshan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور- مرکز مشهد, مشهد, 1392/11/27 - 1392/11/30
بین‌المللی 44. محمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختارییوسف قدیمیاکرم بیات
مطالعه پتروگرافی و سنگ شناختی توده های نفوذی بازیک- حدواسط جنوب غرب بهاباد
Petrographical studies on basic- intermediate intrusions in the SW Behabad
-- دانشگاه یزد و مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور, مشهد, 2014-02-16 - 2014-02-19
بین‌المللی 43. مریم فیضیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانیمیرعلی اصغر مختاری
پتروگرافی سنگ¬های آتشفشانی منطقه آق¬کند(شمال زنجان) با نگرشی بر پرلیت زایی
Petrography of volcanic rocks in Aqkand area, North of Zanjan, with considering perlitization
-- دانشگاه یزد- مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور, مشهد, 2014-02-16 - 2014-02-19
بین‌المللی 42. فاطمه آقامرادیمحمد ابراهیمیمیرعلی اصغر مختاریرسول اسمعیلیعلی اصغر آتشنمایوسف قدیمی
کانه نگاری و زمین شناسی کانسار آهن شاه‌نشین، جنوب غرب زنجان
Mineralography and geology of Shahneshin iron deposit, southwest of Zanjan
-- دانشگاه یزد و سازمان زمین شناسی کشور, یزد, 2014-02-16 - 2014-02-19
ملی معتبر 41. میرعلی اصغر مختاریمحمد ابراهیمیبیتا جاوید فخرسیده طاهره نبوی شقاقی
کانی شناسی و پتروگرافی سنگ های نفوذی شمال معدن اسفوردی (شمال شرق بافق)
Mineralogy and petrology of intrusive rocks in the north of Esphordi phosphate mine (NE Bafq)
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1392/11/16 - 1392/11/17
ملی معتبر 40. محمد ابراهیمیفاطمه آقامرادیرسول اسمعیلیعلی اصغر آتش نمامصطفی خدایییوسف قدیمی
ساخت، بافت و تیپ کانه¬زایی در رخداد معدنی آنتیمونی مغانلو، ¬غرب زنجان.
Structure, texture and type of mineralization in Moghanlu antimony occurrence, west of Zanjan.
-- دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود, 2013-12-10 - 2013-12-11
ملی معتبر 39. زهره رضاقلیانمحمد ابراهیمیعباس آسیابانها
کانی ‌شناسی و پتروگرافی سنگ‌ های آتشفشانی پالئوژن غرب دانسفهان، جنوب‌ غرب قزوین.
Mineralogy and petrography of the Paleogene volcanic rocks of west Dansfhan, southwest of Qazvin.
انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1392/08/07 - 1392/08/09
ملی معتبر 38. بهار شاهمرادیبهناز دهر آزمامحمد ابراهیمی
ارزیابی غلظت فلزات سنگین نقره و سرب در آب رودخانه زنجانرود (بین دو سرشاخه ذاکر و سهرین)، استان رنجان
assessment of the hesvy metals silver and lead in the Zanjanrood river between the Zaker and Zohrin branches, Zanjan provience
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه تهران, تهران, 1392/08/07 - 1392/08/08
بین‌المللی 37. محمد ابراهیمیحجت الله عباسیمسلم آقایی کریقعادل سرخوشی
مطالعه سیال درگیر، کانه¬نگاری و ژنز کانسار سرب و روی پی¬چمتو، شمال¬غرب شاهرود.
A study on the fluid inclusions, mineralography, and genesis of the Phiychameto Pb-Zn deposit, NW of Shahhrud.
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/30
بین‌المللی 36. مهری کرمیحسین کوهستانیمحمد ابراهیمی
کانی شناسی ساخت و بافت و تیپ کانه زایی آهن در رخداد معدنی لولک آباد خاور ماه نشان
Mineralogy structure and texture and mineralization type of lulak abad iron occurrence east of mahneshan
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/27
بین‌المللی 35. زهره محمدیحسین کوهستانیمحمد ابراهیمی
کانی شناسی ساخت و بافت و تیپ کانه زایی آهن در رخداد معدنی گورگور شمال خاوری تکاب
Mineralogy structure and texture and mineralization type of goorgoor iron occurence ne takab
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/26 - 1392/06/27
ملی معتبر 34. فرشته محمدیسید جواد مقدسیمحمد ابراهیمی
مطالعه کانی¬شناسی و توالی پراژنزی کانسار آهن گوزل¬دره، جنوب¬شرق زنجان.
Study and Mineralogy and paragenetic sequence of Gozal Darreh deposit, southwest of Zanjan.
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1392/06/20 - 1392/06/21
ملی معتبر 33. محمد ابراهیمیفاطمه آقامرادیمصطفی خدائیرسول اسمعیلیعلی اصغر آتشنمایوسف قدیمی
کانه¬نگاری و ژنز کانسار سرب و روی چمالو، شمال¬غرب زنجان.
Mineralography and genesis of the lead and zinc ore deposit at Chumalu, northwest of Zanjan.
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1392/06/20 - 1392/06/21
ملی معتبر 32. بهار شاهمرادیبهناز دهر آزمامحمد ابراهیمی
ارزیابی کیفیت آب رودخانه زنجانرود(بین دو سر شاخه ذاکر و سهرین) استان زنجان
Water quality assessment of the zanjanrood river (between the two branches of zaker and zohreyn)zanjan province
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-08
ملی معتبر 31. محمد ابراهیمیرسول اسمعیلیفاطمه آقامرادیحمد الله رضا زاده
تعیین جهت و موقعیت فضایی محورهای استرس دیرینه و شکل بیضی استرس صفحات گسلی در شمال¬غرب زنجان با استفاده از روش گرافیکی گوس.
Determining the direction and spatial positions of the paleostress axes and shape of the ellipse stress of the fault planes in northwest of Zanjan using Gauss graphic techniques.
همایش فلات قاره ایران دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان, کرمان, 1391/12/10 - 1391/12/11
ملی معتبر 30. رضا شفیعیمحمد ابراهیمیمحبوبه جمشیدی بدرمحمد معانی جو
مطالعه کانه¬نگاری کانسار آهن چنار، شمال اسدآباد.
Mineralography of the Chanar Iron deposit, north of Asadabad.
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 29. غزاله عباسی باغبادرانیمحمد ابراهیمیمرتضی شریفینرگس شیردشت زاده
کانی¬شناسی و پتروگرافی سنگ¬های آتشفشانی شمال¬شرق تالاب گاوخونی، جنوب-شرق اصفهان.
Mineralogy and petrography of the volcanic rocks in Gavkhuni playa lake, southeast of Isfahan.
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 28. سمیه رئیسی زادهمحمد ابراهیمیفاطمه آقامرادیسید هدایت اله موسوی مطلق
مطالعه کانی¬شناسی و پتروگرافی توده نفوذی بزین، جنوب زنجان.
Mineralogy and petrology of the Bozin intrusion, south of Zanjan.
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 27. رضا شفیعیمحمد ابراهیمیمحبوبه جمشیدی بدرمحمد معانی جو
همرشدی کانی¬های فلسیک در کمپلکس آلمو قولاغ.
Intergrowth of felsic minerals in Almogolag complex.
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 26. صمد بهناممحمد ابراهیمیمحسن موذنرباب حاجی علی اوغلیرضا شفیعی
پتروگرافی و ژئوشیمی توده نفوذی کوه ارغون، جنوب¬غرب ماهنشان.
Mineralogy and geochemistry of the Arghun intrusion, southwest of Mahneshan.
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 25. فاطمه عمادیمحمد ابراهیمیرسول اسمعیلیفاطمه آقامرادیعباس آسیابانها
کانی¬شناسی و پتروگرافی توده نفوذی کهریزبیگ، جنوب¬غرب زنجان.
Mineralogy and petrology of the Kahrizbeyge intrusion, southwest of Zanjan.
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1391/11/11 - 1391/11/12
ملی معتبر 24. ابراهیم یوزباشلومحمد ابراهیمینصیر عاملقادر حسین زادهقهرمان سهرابی
بررسی پتروژنز و پتروگرافی توده نفوذی کردشت (شرق سیه¬رود).
Petrography and petrogenesis of the Kordsht intrusion, east of Siyahrud.
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1391/09/11 - 1391/09/12
ملی معتبر 23. رسول اسمعیلیمحمد ابراهیمیفاطمه آقامرادی
تحلیل تنش¬های عمل کننده در شمال¬شرق ماهنشان با استفاده از داده¬های خش لغز صفحه گسلی
Analyzing stresses in northwest of Mahneshan using slickenside data.
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1391/09/11 - 1391/09/12
ملی معتبر 22. زهره محمدیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
ویژگی¬های زمین¬شناسی و کانه¬زایی رخداد معدنی آهن گورگور، شمال¬باختری تکاب
Geological and mineralization characteristics of Goorgoor iron occurrence, NW Takab
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1391/09/11 - 1391/09/12
ملی معتبر 21. مهری کرمیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
ویژگی¬های زمین¬شناسی و کانه¬زایی رخداد معدنی آهن لولک¬آباد، خاور ماه¬نشان
Geological and mineralization characteristics of Lulak Abad iron occurrence, east of Mahneshan
گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی ایران, تهران, 1391/09/11 - 1391/09/12
ملی معتبر 20. محمد ابراهیمیسید هدایت اله موسوی
مطالعه نهشته مس رسوبی در منطقه حلب، جنوب¬غرب زنجان.
A study on the sedimentary copper deposit in Halab area, southwest of Zanjan.
همایش انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1391/06/09 - 1391/06/10
ملی معتبر 19. احسان شهیدیمحمد ابراهیمیحسین کوهستانی
مطالعه ساخت، بافت و کانه¬نگاری در رخداد معدنی آهن مسگر، جنوب قیدار.
Structure, texture and mineralography of Mesgar iron occurrence, south Gheydar.
همایش انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1391/06/09 - 1391/06/10
ملی معتبر 18. زهرا جلیلیانعلی عابدینیمحمد ابراهیمی
فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر اصلی، فرعی، جزئی و نادر خاکی در سیستم دگرسانی هلیل¬آباد، جنوب¬غرب زنجان.
Controlling factors of distribution of major, minor, trace, and rare earth elements in the Halil-Adad alteration system, SW of Zanjan.
همایش انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1391/06/09 - 1391/06/10
ملی معتبر 17. زیبا محمدخانیمحمد ابراهیمیسید هدایت اله موسوی
مطالعه کانه زایی تیپ اسکارن درمنطقه جندحسین، جنوب غرب ابهر
A study on the skarn type mineralization in jondehsein area, southwest of Abhar
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1390/12/04 - 1390/12/05
ملی معتبر 16. صغری فرهادیمحمد ابراهیمی
استفاده از مدل DRASTIC و GODS در پهنه¬بندی آسیب¬پذیری آبخوآن دشت بهبهان و مقایسه نتایج آنها.
Using DRASTIC model and GODS model for delineative vulnerability of Behbahan plain aquifer and comparison of their results.
همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ابهر, ابهر, 1390/08/18 - 1390/08/20
ملی معتبر 15. احمد حاتمیمحمد ابراهیمینرگس یاسمی
پتروگرافی و کانی¬شناسی سنگهای آتشفشانی منطقه ماری، شمال زنجان.
Petrography and mineralogy of the volcanic rocks in Mari area, north of Zanjan.
همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور ابهر, ابهر, 1390/08/18 - 1390/08/20
ملی معتبر 14. صمد بهناممحمد ابراهیمیمحسن موذنرباب حاجی علی اوغلی
مطالعه کانی¬شناسی اسکارن کوه ارغون، جنوب¬غرب ماهنشان
Mineralogical study of the skarn from Kuh-e-Arghun, southwest of Mahneshan.
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه گرگان, ساری, 1390/06/15 - 1390/06/17
ملی معتبر 13. زیبا محمدخانیمحمد ابراهیمیسید هدایت اله موسوی
مطالعه پتروگرافی و کانی¬شناسی توده نفوذی جندحسین، جنوب¬غرب ابهر
Petrographic and mineralogic study of Jondehosein intrusive body, southwest of Abhar.
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه گرگان, ساری, 1390/06/15 - 1390/06/17
ملی معتبر 12. غلامرضا دولتیاریمحمد ابراهیمیسید هدایت اله موسوی
پتروگرافی و کانه¬زایی منگنز منطقه منامن، جنوب هشتجین
Petrography and manganese mineralization in Manamen area, south of Hashtjin.
همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه گرگان, ساری, 1390/06/15 - 1390/06/17
ملی معتبر 11. غلامرضا دولتیاریمحمد ابراهیمیسید هدایت اله موسوی
مطالعه زمین¬شناسی، ژئوشیمی و کانه¬زایی منگنز در اندیس معدنی منامن، جنوب هشتجین
Geological and geochemical study of the manganese mineralization in Manamen ore index, south of Hashtjin.
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه لرستان, خرماباد, 1390/04/15 - 1390/04/16
ملی معتبر 10. احمد حاتمیمحمد ابراهیمینرگس یاسمی
مطالعه کانه¬زایی در کانسار مس ماری منامن، شمال¬غرب زنجان
Mineralization study in Mari copper deposit, northwest of Zanjan
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه لرستان, خرماباد, 1390/04/15 - 1390/04/16
ملی معتبر 9. سولماز بلوچیمحمد ابراهیمینرگس یاسمی
بررسی عمق جایگیری و فرآیندهای پس از جایگیری در سنگ¬های آذرین نفوذی منطقه¬ سروجهان بر اساس شواهد بافتی.
A study on the emplacement depth and post emplacement phenomena in the intrusive rocks of Sarv-eJahan area base on the texture evidence.
همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دانشگاه آزاد واحد آشتیان, آشتیان اراک, 1390/03/10 - 1390/03/11
ملی معتبر 8. محمد ابراهیمیمصطفی خدائیسید هدایت اله موسوینرگس یاسمی
بررسی زمین¬شناسی و تخمیین و ارزیابی کانسار گچ الزین شمال شرقی زنجان.
Geologic investigation and … Alzin mineral deposit, northeast of Zanjan
همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر, اسلام شهر/شهرک /واوان, 1389/12/16 - 1389/12/16
ملی معتبر 7. سید هدایت اله موسویمحمد ابراهیمینرگس یاسمیامین امینی
ارزیابی ویژگیهای کاربردی و کانی¬شناسی ماسه¬سنگهای حلب، جنوب زنجان.
Evaluating the mineralogical and applied characteristics of Halab sandstones, south of Zanjan
همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر, اسلام شهر/شهرک /واوان, 1389/12/16 - 1389/12/16
ملی معتبر 6. سولماز بلوچیمحمد ابراهیمیسید هدایت اله موسوی
ویژگیهای بافتی به عنوان شاهدی بر شواهد غیر تعادلی دخیل در تشکیل سنگهای آتشفشانی منطقه سرو جهان، شمال غرب ابهر.
-
همایش منطقه ای زمین شناسی شمالغرب کشور دانشگاه پیام نور شبستر, شبستر, 1389/07/12 - 1389/07/12
ملی معتبر 5. مصطفی خدائیمحمد ابراهیمیسید هدایت اله موسوینرگس یاسمی
کانی شناسی سنگهای آتشفشانی پالئوژن منطقه ملاعلی واقع در شمال غرب قزوین، ایران
Mineralogy of Palegene Volcanic Rocks of Molla- Ali area in northwest of QazvinT iran
Applied Geology دانشگاه آزاد مشهد, مشهد, 2010-04-26 - 2010-04-28
ملی معتبر 4. نرگس یاسمیمحمد ابراهیمیسید هدایت اله موسوی
نقش توده نفوذی الیگوسن در کانه زایی مس در کانسار مس شورزگاه زنجان ایران
Role of Oligocane intrusion in copper mineralization at Shoorazgah copper deposit zanjan iran
Applied Geology دانشگاه آزاد مشهد, مشهد, 2010-04-26 - 2010-04-28
ملی معتبر 3. معصومه رفیعیمحمد ابراهیمیعباس آسیابانها
پترولوژی سنگهای آتشفشانی شمال زاویه، جنوب غرب کرج، ایران
Petrology of the volcanic rocks in north of Zavieh south west of karaj iran
Applied Geology دانشگاه آزاد مشهد, مشهد, 2010-04-26 - 2010-04-28
ملی معتبر 2. محمد ابراهیمیسید هدایت اله موسوینرگس یاسمی
پتروژنز سنگ های آتشفشانی مزوزوئیک منطقه پینگان- ویجین شمال شرق چین
-
گردهمایی علوم زمین سزمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران, 1388/12/01 - 1388/12/03
ملی معتبر 1. سید هدایت اله موسویمحمد ابراهیمینرگس یاسمی
مطالعه مس تیپ آندزیتی منطقه دهنه - طارم شمال شرق زنجان
-
همایش بلو شناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 1388/05/21 - 1388/05/22