خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25928   بروزرسانی: 26-12-1402

Mohammad Ebrahimi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

لیست پایان‌نامه­های کار­شناسی ارشد راهنمایی شده

 

1.      رفیعی م. پترولوژی سنگهای آتشفشانی منطقه زاویه، جنوب­غرب کرج. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، 1388،

2.      خدایی م. پترولوژی سنگهای آذرین نفوذی منطقه حاج­ سیران، جنوب هشتجین. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، 1389،

3.      سولماز ب. پترولوژی سنگهای آذرین منطقه سروجهان، شمال­غرب ابهر. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، 1389،

4.      عمادی ف. پترولوژی توده نفوذی شاه­بلاغی و مقایسه آن با توده نفوذی کهریزبیگ، غرب زنجان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، 1389،

5.      صفری ص. مطالعه پترولوژی و ژئوشیمیایی سنگهای آذرین بخش فوقانی سازند کرج در جنوب زنجان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، 1389.

6.       مجیدی ا. بررسی پتروگرافی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی جنوب روستای ارلان، جنوب غرب مرند. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، 1390.

7.      حاتمی ا. پترولوژی سنگهای آتشفشانی منطقه ماری (شمال زنجان) با نگرشی بر کانه­زایی مس. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، 1390.

8.      محامد ا. بررسی پدیدههای دگرکونی مجاورتی منطقه اسلاملو، اشنویه. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، 1390.

9.      بهنام ص. پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین درونی دگرگون شده کوه ارغون، جنوب­غرب ماهنشان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، 1390.

10.  دولتیاری غ. پترولوژي سنگهاي آتشفشانی منطقه منامن ( جنوب شرق هشتجین ) با نگرشی بر کانه زایی منگنز. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، 1390.

11.  محمدخانی ز. پترولوژي سنگهاي آذرین نفوذی منطقه کندسین، جنوب­غرب ابهر. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، 1390.