خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24584   بروزرسانی: 09-07-1402

Mohammad Ebrahimi
محمد ابراهیمی
دانشیار

پست الکترونيکی
ebrahimi@znu.ac.ir      mebi65@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ebrahimi-mohammad

تلفن
   09126419453   +98 (0) 24 3305 4009

فکس
(+98) 241 5154002   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان - دانشكده علوم - گروه زمين شناسي-طبقه دوم.