خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25826   بروزرسانی: 09-12-1401

Younes Khosravi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
76.  یونس خسرویسعید همایونیAndre St-Hilaire
An integrated dryness index based on geographically weighted regression and satellite earth observations
An integrated dryness index based on geographically weighted regression and satellite earth observations
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Issue 911 (2024-02-10PP. 1-15 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
75.  لیلا صفاروح ا... رضائیطاهر برزگر ساربانقلیعصمت مهاجرییونس خسروی
Analyzing the Training Needs of Greenhouse Owners in Zanjan Province
واکاوی نیازهای آموزشی گلخانه داران استان زنجان
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 19(2) (1402/09/24صفحات 123-140 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
74.  محمد ابادیعباسعلی زمانییونس خسرویسعید همایونی
Comprehensive Risk Assessment of Heavy Metals in Topsoil and Their Risks to Human Health and Ecosystem in Zanjan Mineral Province, Western Iran
ارزیابی جامع ریسک فلزات سنگین در خاک سطحی و خطرات آنها برای سلامتی و اکوسیستم انسان در استان زنجان، غرب ایران
WATER AIR AND SOIL POLLUTION Issue 23 (2023-09-23PP. 1-23 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
73.  لیلا احدیحسین عساکرهیونس خسروی
Simulation of Zanjan temperature trends based on climate scenarios and artificial neural network method
شبیه سازی روند و فرین های دمای زنجان براساس سناریوهای اقلیمی و شگرد شبکه عصبی مصنوعی
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی شماره 10(2) (1402/06/30صفحات 1-20 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
72.  رقیه باباییاسماعیل کرمی دهکردیروح ا... رضائییونس خسرویفرهاد آقاجانلو
Experts' perspectives on the impact of government policies and unsustainable use by rural communities on rangeland degradation in Zanjan province
دیدگاه کارشناسان در مورد تأثیر سیاست های دولت و بهره برداری ناپایدار توسط جوامع روستایی بر تخریب مراتع استان زنجان
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران شماره 1 (1402/06/29صفحات 1-40 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
71.  لیلا احدیحسین عساکرهیونس خسروی
Statistical simulation of extreme temperatures in Zanjan based on climate scenarios
شبیه سازی آماری فرین های دمای شهر زنجان براساس سناریوهای آب وهوایی
پژوهشهای دانش زمین - دانشگاه شهید بهشتی شماره 54 (1402/06/18صفحات 1-18 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
70.  روح ا... رضائیعصمت مهاجریلیلا صفاطاهر برزگر ساربانقلییونس خسروی
Qualitative Modeling of the Problems with Value Chain of Greenhouse Crops in Zanjan Province
مدل سازی کیفی مشکلات زنجیره ارزش محصولات گلخانه ای در استان زنجان
علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی شماره 2 (1401/12/01صفحات 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
69.  فاطمه روانبخشیونس خسرویعبدالحسین پری زنگنه
Spatial analysis of heat islands in Qom as an index of urban environment
تحلیل فضایی جزایر حرارتی شهر قم به عنوان نمایه ای از محیط زیست شهری
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی شماره 10-2 (1401/09/28صفحات 1-11 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
68.  نسرین منگلیروح ا... رضائییونس خسروی
Identifying the Factors Affecting Wheat Farmers’ Adaptation Actions to Cope with Climate Changes in Kerman Province
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اقدامات انطباقی گندمکاران در مواجهه با تغییرات اقلیم در استان کرمان
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار- دانشگاه پیام نور شماره 1 (1401/09/18صفحات 113-130 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
67.  فرزانه قرجه لویونس خسرویعبدالحسین پری زنگنهعباسعلی زمانی
A Survey on the Status of Municipal Waste Source Separation in Zanjan City
بررسی وضعیت تفکیک از مبدأ پسماند شهری در شهر زنجان
انسان و محیط زیست شماره 60 (1401/04/12صفحات 77-92 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
66.  کمال امیدوارمهدی دهقانیونس خسروی
Assessment of relationship between aerosol optical depth (AOD) index, wind speed, and visibility in dust storms using genetic algorithm in central Iran (case study: Yazd Province)
Assessment of relationship between aerosol optical depth (AOD) index, wind speed, and visibility in dust storms using genetic algorithm in central Iran (case study: Yazd Province)
Air Quality Atmosphere and Health Issue 7 (2022-06-22PP. 1-10 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
65.  پرستو رجبی قیداریعبدالحسین پری زنگنهیونس خسروی
Optimal Solid Waste Landfilling Site Selection in Qeydar Using AHP And TOPSIS Models
Optimal Solid Waste Landfilling Site Selection in Qeydar Using AHP And TOPSIS Models
بهداشت و توسعه= شماره 10 (1401/02/24صفحات 155-166 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
64.  فاطمه زهرا تکینیونس خسرویعباسعلی زمانی
Investigating the Relationship between Land Use Changes and Physicochemical Characteristics of Groundwater
Investigating the Relationship between Land Use Changes and Physicochemical Characteristics of Groundwater
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 7 (2022-05-09PP. 205-212 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  سهیلا فتحیمحمد بادسارکرمی رویایونس خسروی
The Role of Social Capital and Professional Capabilities in The Development of Medicinal Plant Cultivation
نقش سرمایه اجتماعی و قابلیتهای حرفهای در توسعه کشت گیاهان دارویی
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران شماره 4 (1400/11/10صفحات 713-729 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
62.  مهدی فیض اله پورمرضیه منافیرضا خوشرفتاریونس خسروی
Landslide hazard zonation using of model Shannon entropy(case study: Taleghan watershed)
پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل آنتروپی شانون (مطالعه موردی: حوضه آبریز طالقان)
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 62 (1400/09/30صفحات 95-98 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
61.  مریم باقرییونس خسرویعباسعلی زمانی
Environmental foresight based on landuse planning by scenario processing method (case study: Zanjan province)
آینده‌پژوهی در محیط زیست براساس آمایش سرزمین به روش سناریوپردازی (مطالعه موردی استان زنجان)
مطالعات علوم محیط زیست شماره 6 (1400/09/12صفحات 4410-4398 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
60.  آزاده توکلییونس خسرویمحمدمهدی دعائی
Evaluation of the Distribution Pattern of Driving Forces of GHG Emissions among World Countries
ارزیابی الگوی توزیع و پراکنش محرک‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) در میان کشورهای جهان
مطالعات علوم محیط زیست شماره 4 (1400/06/21صفحات 4169-4180 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  کوهزاد رئیس پوریونس خسروی
Long-Term Monitoring of The Concentration of Carbon Black Pollutants (BC) in Iran using NASA / MERRA-2 Base Model data
پایش بلندمدت غلظت آلاینده‌ی کربن سیاه (BC) در ایران با استفاده از داده‌های مدل مبنای NASA/MERRA-2
علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی شماره 2588-6177 (1400/04/01صفحات 99-122 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  معصومه فروغیجابر اعظمییونس خسروی
Predicting future changes in temperature and precipitation using hadcm2 model (case study): Golpayegan Shoor Wetland, Iran
پیشبینی تغییرات آینده در دما و بارش با استفاده از مدل hadcm2 مطالعه موردی تالاب شور گلپایگان
Arabian Journal of Geosciences Issue 14 (2021-05-17PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  زهرا میریوسفی اولعباسعلی زمانییونس خسروی
Comparison of the Interpolation of Lead and Zinc Accumulation in the Soils around Zanjan Lead and Zinc Corporation Using laboratory and Landsat Data
Comparison of the Interpolation of Lead and Zinc Accumulation in the Soils around Zanjan Lead and Zinc Corporation Using laboratory and Landsat Data
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 6 (2021-02-14PP. 153-158 
  علمی-پژوهشی
Scopus
56.  کوهزاد رئیس پوریونس خسروی
Spatiotemporal Analysis of Carbon Monoxide Observed by Terra/MOPITT in the Troposphere of Iran
Spatiotemporal Analysis of Carbon Monoxide Observed by Terra/MOPITT in the Troposphere of Iran
POLLUTION Issue 4 (2020-12-12PP. 759-771 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
55.  شهاب شفیعیغلامعلی مظفرییونس خسروی
Climatic analysis of effective jet streams frequency on extreme precipitations in west of Iran
Climatic analysis of effective jet streams frequency on extreme precipitations in west of Iran
Journal of Water and Climate Change Issue 12 (2020-12-09PP. 787-800 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  کوهزاد رئیس پوریونس خسروی
Analysis of temporal - spatial distribution Carbon monoxide gas in the atmosphere of Iran using Aqua/AIRS data
بررسی پراکندگی مکانی - زمانی گاز مونوکسید کربن در اتمسفر ایران با استفاده از داده‌های Aqua/AIRS
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی شماره 2 (1399/08/27صفحات 137-152 
  علمی-پژوهشی
Scopus
53.  زهرا رستمیسقراط فقیه زادهبهروز تقی لویونس خسروی
Determining the Incidence Rate and Risk Factors of Brucellosis in Zanjan Province (Iran) from 2012 to 2017: A Spatiotemporal Analysis
Determining the Incidence Rate and Risk Factors of Brucellosis in Zanjan Province (Iran) from 2012 to 2017: A Spatiotemporal Analysis
Journal of Advances in Medical and Biomedical Research Issue 130 (2020-09-22PP. 247-252 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  فاطمه محبیانآزاده توکلیعبدالحسین پری زنگنهیونس خسرویعیسی اسکندری
Assessment of noise levels and identification of distribution pattern in elementary schools-A case Study in Zanjan city
ارزیابی سطح ترازهای صوتی و عوامل موثر در آن در مدارس مقطع ابتدایی- یک مطالعه موردی در شهر زنجان
سلامت و محیط زیست شماره 1 (1399/06/15صفحات 15-32 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  حدیث رشنومیرعلی اصغر مختارییونس خسرویعباسعلی زمانی
Distribution Pattern of the Heavy Metals in Stream Sediments at the East and Southeast of Angouran Mine, West of Zanjan
الگوی پراکنش فلزهای سنگین در رسوبات آبراهه‌ای خاور و جنوب‌خاور معدن انگوران، باختر زنجان
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی شماره 80 (1399/05/07صفحات 33-54 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  رضوان مهنی رفتارامیر نعیمیروح ا... رضائییونس خسروی
Analysis of Relationship between Ethics Norms, Knowledge and Water Conservation Behavior among Fatmers of Halil Rood Watershed in Jiroft County
تحلیل رابطه بین هنجارهای اخلاقی، دانش و رفتار حفاظت از آب کشاورزان حوضه آبریز هلیل رود شهرستان جیرفت
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 49 (1399/05/01صفحات 41-51 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  علی بحرییونس خسروی
Investigation of Long Term Trend of Spatio-Temporal changes of Sea Surface Temperature in Oman Sea
بررسی روند بلند مدت تغییرات زمانی-مکانی دمای سطح دریای عمان
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 58 (1399/04/09صفحات 199-217 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  مریم شمسیعباسعلی زمانییونس خسرویعبدالحسین پری زنگنهزهرا شمسی
Spatial Variability and Pollution Status of Lead and Nickel the Street Dust of Zanjan City, Iran
Spatial Variability and Pollution Status of Lead and Nickel the Street Dust of Zanjan City, Iran
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 6 (2020-06-29PP. 11-18 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
47.  یونس خسرویعباسعلی زمانیفاطمه زهرا تکین
Spatial Analysis of Physical and Chemical Properties of Groundwater in South and Southwest of Dalaki Basin, Bushehr Province
تحلیل مکانی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آب های زیرزمینی در جنوب و جنوب غربی حوضه آبریز دالکی استان بوشهر
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی شماره 2 (1398/12/26صفحات 1-2 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  یونس خسرویعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهفردین نوری
Study of the Effect of Irrigation with Urban Wastewater on the Concentration of Heavy Metals in Surface Soils of the Southern Parts of Harsin, Kermanshah
مطالعه تأثیر آبیاری با فاضلاب‌های شهری بر غلظت فلزهای سنگین در خاک‌های سطحی جنوب شهر هرسین، کرمانشاه
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 78 (1398/11/27صفحات 1550-1564 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  یونس خسرویعلی بحریآزاده توکلی
Investigation of Sea Surface Temperature (SST) and its spatial changes in Gulf of Oman for the period of 2003 to 2015
Investigation of Sea Surface Temperature (SST) and its spatial changes in Gulf of Oman for the period of 2003 to 2015
مجله فیزیک زمین و فضا== شماره 4 (1398/11/19صفحات 165-179 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  علی بحرییونس خسرویآزاده توکلی
Comparison of the Performance of Geographically Weighted Regression and Ordinary Least Squares for modeling of Sea surface temperature in Oman Sea
مقایسه عملکرد روش رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی و روش حداقل مربعات برای مدل‌سازی روابط فضایی دمای سطح دریای عمان
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- دانشگاه خواجه نصیر شماره 3 (1398/11/12صفحات 159-172 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  یونس خسرویعبدالحسین پری زنگنهمیرعلی اصغر مختاریخدیجه صالحی
Environmental Impact Assessment of proposed location of Municipal Solid Waste Disposal, Case Study: Hidaj City (Zanjan Province)
ارزیابی اثرات محیط زیستی محل پیشنهادی دفن پسماندهای جامد شهری، مطالعه موردی: شهر هیدج (استان زنجان)
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست شماره 7 (1398/11/06صفحات 107-121 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  حسین عساکرهیونس خسرویمهدی دوستکامیانمصطفی سلگی مقدم
Assessment of Spatial Distribution and Temporal Trends of Temperature in Iran
Assessment of Spatial Distribution and Temporal Trends of Temperature in Iran
Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences Issue 1 (2020-01-22PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
41.  سمانه تقی لومازیار پیدایونس خسرویمحمدرضا مهراسبی
Site Selection for Wastewater Treatment Plants in Rural Areas Using the Analytical Hierarchy Process and Geographical Information System
Site Selection for Wastewater Treatment Plants in Rural Areas Using the Analytical Hierarchy Process and Geographical Information System
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 9 (2019-12-03PP. 137-144 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
40.  فرامرز مجیدییونس خسرویکمال الدین عابدی
Determination of equivalent continuous sound level (Leq) in an industrial indoor space using GIS-based noise mapping
Determination of equivalent continuous sound level (Leq) in an industrial indoor space using GIS-based noise mapping
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 2 (2019-10-05PP. 50-55 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  نشمیل ظاهرییونس خسرویمیرعلی اصغر مختاریعباسعلی زمانی
Distribution pattern of the heavy metals in stream sediments of the Baycheh-Bagh area, northwest of Zanjan
الگوی پراکنش فلزات سنگین در رسوبات آبراهه‌ای منطقه بایچه‌باغ، شمال‌غرب زنجان
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی شماره 35 (1398/07/08صفحات 135-150 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  شهاب شفیعیغلام علی مظفرییونس خسروی
Determination of extreme precipitation threshold and analysis of its effective patterns (case study: west of Iran)
Determination of extreme precipitation threshold and analysis of its effective patterns (case study: west of Iran)
NATURAL HAZARDS Issue 1 (2019-09-21PP. 1-22 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
37.  مصطفی سلگی مقدمیونس خسرویحسین عساکرهمهدی دوستکامیان
The Validation of the Thermal Regions in Iran with an Emphasis on the Identification of the Climatic Cycles
The Validation of the Thermal Regions in Iran with an Emphasis on the Identification of the Climatic Cycles
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 5 (2019-08-15PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  محمد ابادیعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهیونس خسرویبدیعی حمید
Heavy metal contamination in surface sediments of four important rivers leading to the Caspian Sea
بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات چهار رودخانه مهم منتهی به دریای خزر
اکوبیولوژی تالاب شماره 2 (1398/05/01صفحات 67-82 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  یونس خسرویعبدالحسین پری زنگنهوحیده کریمیان عقدامهدی دوستکامیانامین شیری کریم وندی
Analyzing Climate Zoning and Effects of Climate Change on Discharge of Jajrood River Basin
تحلیل ناحیه بندی اقلیمی و بررسی اثرات عناصر اقلیمی بر دبی حوضه رودخانه جاجرود
سامانه های سطوح آبگیر باران شماره 4 (1398/04/30صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  یونس خسرویسعید بلیانی
Spatial Modeling of Mean Annual Temperature in Iran: Comparing Cokriging and Geographically Weighted Regression
Spatial Modeling of Mean Annual Temperature in Iran: Comparing Cokriging and Geographically Weighted Regression
ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT Issue 25 (2019-06-08PP. 1-14 

33.  یونس خسرویجابر اعظمیمسیح رجاییعلیرضا متولی
Investigating the Trends and Fluctations of Precipitation in the Golpayegan Saline Wetland
روند تغییرات و نوسانات بارش در تالاب شور گلپایگان
مطالعات علوم محیط زیست شماره 4 (1397/12/20صفحات 851-861 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  محمد ابادیعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهیونس خسرویبدیعی حمید
Spatial distribution of heavy metals (Zn, Cu, Pb, Co, Ni and Cd) in water and algae Spirogyra sp. along the southern coasts of the Caspian Sea, Iran
اندازه‌گیری غلظت فلزات سنگین (Zn، Cu، Ni، Co، Cd و Pb) در آب و جلبک اسیپروژیر (Spirogyra. sp) در امتداد سواحل جنوبی ایرانی دریای خزر
زیست شناسی دریا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز شماره 10 (1397/11/30صفحات 39-52 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  آزاده توکلینازنین بیژنی نصرآبادییونس خسرویمحمد کاظم جباری
Evaluation of Equivalent Level and Distribution of Noise Pollution by Geographic Information System (GIS) in Zone 1- Region 6 of Tehran (2016-17): A Case Report
ارزیابی سطح تراز و توزیع آلودگی صوتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ناحیه یک منطقه شش تهران در سال 96-1395: گزارش مورد
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شماره 11 (1397/11/30صفحات 1077-1092 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  جابر اعظمیعباسعلی زمانییونس خسروی
Environmental risk assessment of anodes in cathodic protection wells of gas transmission lines Zanjan province
ارزیابى ریسک محیطزیستى آندها در چاههاى حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز استان زنجان
اکتشاف و تولید گاز -شرکت ملی نفت ایران شماره 161 (1397/11/25صفحات 73-80 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  یونس خسرویعلی بحریآزاده توکلی
Spectral Analysis of Spatial Relationship between Surface Wind Speed (SWS) and Sea Surface Temperature (SST) in Oman Sea
تحلیل اکتشافی رابطه فضایی سرعت باد سطحی (SWS) و دمای سطح دریا (SST) در دریای عمان
پژوهشهای جغرافیای طبیعی شماره 3 (1397/11/23صفحات 473-489 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  محمد ابادیعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهیونس خسرویبدیعی حمید
Distribution pattern and pollution status by analysis of selected heavy metals amounts in coastal sediments from the southern Caspian Sea
Distribution pattern and pollution status by analysis of selected heavy metals amounts in coastal sediments from the southern Caspian Sea
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT Issue 144 (2019-02-10PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  یونس خسرویسعید بلیانیعلی بیات
Temporal Survey of Annual Precipitation of Shiraz using Time Series Analysis
واکاوی زمانی بارش سالانه شهر شیراز با استفاده از تحلیل سری های زمانی
مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 38 (1397/11/03صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  علی بحرییونس خسروی
Application of ArcGIS Spatial Statistical Tools in Environmental Sciences
کاربرد ابزار‌های آمار فضایی موجود در نرم افزار ArcGIS در علوم محیطی
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی- انجمن نقشه برداری ژئوماتیک ایران شماره 3 (1397/07/07صفحات 39-50 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  سیده پریسا موسویمیرعلی اصغر مختارییونس خسرویعلی رفیعیرضا حسین زاده
Investigation of Environmental Pollution in Stream Sediments for Heavy Metals at Zarshuran- Aghdarreh Area (North of Takab, Iran)
بررسی آلودگی زیست‌محیطی رسوبات آبراهه‌ای به عناصر سنگین در منطقه زرشوران- آغدره (شمال تکاب)
علوم آب و خاک شماره 22 (1397/06/09صفحات 127-141 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  محمد ابادیعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهیونس خسرویبدیعی حمید
Heavy metals and arsenic content in water along the southern Caspian coasts in Iran
Heavy metals and arsenic content in water along the southern Caspian coasts in Iran
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Issue 24 (2018-08-26PP. 23725-23735 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  یونس خسرویعلی بحری
Using the spatial statistics techniques to study spatio-temporal variations of chlorophyll a concentration in the Persian Gulf
استفاده از تکنیک‌های آمار فضایی جهت بررسی تغییرات زمانی-مکانی غلظت کلروفیل a در خلیج‌فارس
زیست شناسی دریا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز شماره 37 (1397/04/23صفحات 33-46 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  یونس خسرویمهدی دوستکامیاناله مراد طاهریان زادامین شیری کریم وندی
Thermal advection analysis of cooling waves of Iran
بررسی و تحلیل فرارفت دمایی امواج سرمایشی ایران
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 50 (1397/04/06صفحات 17-37 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  یونس خسرویعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیان
Distribution of Heavy Metals in Soils Around the Lead and Zinc Production Plant in Zanjan
بررسی پراکنش فلزهای سنگین در خاک‌های اطراف کارخانه سرب و روی زنجان
پژوهش های خاک شماره 4 (1396/12/20صفحات 627-639 

20.  یونس خسرویعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمیرعلی اصغر مختاریاکبر نادی شورابی
Studying Spatial Changes of Groundwater's Nitrate Content in Central District of Khodabandeh, Iran
Studying Spatial Changes of Groundwater's Nitrate Content in Central District of Khodabandeh, Iran
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 12 (2018-03-03PP. 13-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  یونس خسرویحمید اشجعی
Landfill Site Selection for Urban Hysteresis of Qazvin City using the AHP in ArcGIS Software
مکان یابی محل دفن پسماند شهری شهر قزوین با استفاده از روش AHP در محیط نرم افزار ArcGIS
انسان و محیط زیست شماره 43 (1396/11/23صفحات 51-63 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  محمد ابادیعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهیونس خسرویبدیعی حمید
Mercury concentration in water and fsh samples along south coast of the Caspian Sea
بررسی غلظت جیوه در آب و ماهی های سواحل جنوبی دریای خزر، ایران
سلامت و محیط زیست شماره 3 (1396/09/29صفحات 329-338 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  یونس خسرویمحمدعلی حیدریآزاده توکلیعباسعلی زمانی
Analysis of the Relationship between Temporal Changes of Land Surface Temperature and Spatial Pattern of Land Use Variations (Case Study: Zanjan City)
تحلیل رابطه تغییرات زمانی دمای سطح زمین و الگوی فضایی تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر زنجان)
برنامه ریزی و آمایش فضا( مدرس سابق)دانشگاه تربیت مدرس شماره 21 (1396/09/14صفحات 119-144 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  یونس خسرویمهدی دوستکامیاناله مراد طاهریان زاد
The Survey of moisture advection pattern of Iran's Comprehensive precipitations
بررسی و تحلیل الگوی فرارفت رطوبتی بارش های فراگیر ایران
جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران شماره 53 (1396/07/19صفحات 251-264 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  یونس خسرویحسن لشکریعلی اکبر متکانحسین عساکره
Modeling of spatial relationships of water vapor pressure using spatial statistics Techniques
مدلسازی روابط مکانی فشار بخار آب با استفاده از تکنیک آمار فضایی
اطلاعات جغرافیایی (سپهر ) - سازمان جغرافیایی نیرهای مسلح شماره 102 (1396/06/28صفحات 81-98 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  نازنین بیژنی نصرآبادیآزاده توکلییونس خسرویمحمد کاظم جباری
Evaluation of city land use effects on noise pollution (Case study of zone 1 of region 6 of Tehran)
ارزیابی سطح تاثیرپذیری آلودگی صوتی از کاربری‌های زمین شهری (مطالعه موردی ناحیه یک- منطقه شش تهران)
دانش شهرسازی شماره 2(1) (1396/05/01صفحات 91-104 
  علمی-پژوهشی
Scopus
13.  یونس خسرویعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهمحمدرضا یافتیان
Assessment of spatial distribution pattern of heavy metals surrounding a lead and zinc production plant in Zanjan Province, Iran
Assessment of spatial distribution pattern of heavy metals surrounding a lead and zinc production plant in Zanjan Province, Iran
Geoderma Regional Issue 12 (2017-07-12PP. 10-17 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  عباسعلی زمانیالهام احمدپورمبارکهعبدالحسین پری زنگنهیونس خسروی
Mapping the heavy metals proportions in surface soils of the closed Kurdistan cement factory zone
پهنه‌بندی مقدار فلزات سنگین در خاک‌های سطحی اطراف کارخانه سیمان کردستان
فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط شماره 3 (1396/04/07صفحات 40-55 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  آزاده توکلیعبدالحسین پری زنگنهیونس خسرویپریسا همتی
Reconnaissance Study of Residential Radon Concentration in Tarom Country- Zanjan
مطالعه غلظت رادن‌ در محیط‌های مسکونی شهرستان طارم- زنجان
سلامت و محیط زیست شماره 1 (1396/03/31صفحات 115-124 

10.  سعید بلیانییونس خسرویفردین قدمیپروین نقویعلی بیات
Modeling the spatial structure of annual temperature in Iran
Modeling the spatial structure of annual temperature in Iran
Modeling Earth Systems and Environment Issue 3 (2017-06-11PP. 581-593 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  یونس خسرویحسن لشکریحسین عساکره
Water Vapor Pressure Trends in South and Southwest of Iran
Water Vapor Pressure Trends in South and Southwest of Iran
Mausam Issue 68 (2017-04-01PP. 335-348 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  یونس خسرویحسن لشکریحسین عساکره
Spatial variability of Water Vapor in South and Southwest of Iran
Spatial variability of Water Vapor in South and Southwest of Iran
Mausam Issue 68 (2017-02-17PP. 9-22 
  علمی-پژوهشی
معتبر
7.  سعید بلیانییونس خسرویعلیرضا عباسی سمنانی
Zoning of Rain hazards of drought and flood emphasis on population centers in Helle and Mond basins
پهنه بندی مخاطرات بارشی منجر به خشکسالی و سیل در حوضه های آبریز حله و مند
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی شماره 4 (1395/10/15صفحات 13-34 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  یونس خسرویحسن لشکریعلی اکبر متکانحسین عساکره
Tempo-Spatial Analysis of Trend of vapor pressure in south and southwest of Iran
تحلیل مکانی-زمانی روند فشار بخار آب در جنوب و جنوبغرب ایران
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 55 (1395/09/20صفحات 239-256 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  حسن لشکریعلی اکبر متکانحسین عساکرهیونس خسروی
Spatial Analysis of water vapor pressure in south and south west of Iran using by Geostatistics
تحلیل مکانی فشار بخارآب در جنوب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از زمین‌آمار
سنجش از دور و gis ایران شماره 2 (1395/08/30صفحات 35-52 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  یونس خسرویغلامعلی مظفری
Error Analysis of SPI Drought Index Assessment using by Geostatistics, Case Study: Boushehr
آنالیز خطا در ارزیابی شاخص خشکسالی SPI با استفاده از زمین آمار، مطالعه موردی: استان بوشهر
جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران شماره 48 (1395/04/01صفحات 189-212 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  فرامرز مجیدییونس خسروی
Noise pollution evaluation of city center of Zanjan by Geographic Information System (GIS)
ارزیابی آلودگی صوتی بخش مرکزی شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
سلامت و محیط زیست شماره 1 (1395/03/17صفحات 91-102 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  یونس خسرویحسن لشکریعلی اکبر منکانحسین عساکره
Spatial analysis of water vapor pressure in south and southwest of Iran using by spatial autocorrelation techniques emphesizing on population centers
تحلیل فضایی فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران با استفاده از تکنیک های خودهمبستگی فضایی با تاکید بر مراکز و کانون های جمعیتی
مدیریت شهری - پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی شماره 39 (1394/05/15صفحات 197-215 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  حسن لشکریعلی اکبر منکانحسین عساکرهیونس خسروی
Trend and Oscillation Analysis of Water Vapor Pressure in South and South West of Iran
تحلیل روند و نوسانات فشار بخار آب در جنوب و جنوبغرب ایران
جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 13 (1394/02/15صفحات 1-21 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 38. یگانه فرخ نهادعباسعلی زمانییونس خسرویمحمد ابادی
شاخص‌های آلودگی فلزات سنگین (روی، مس، کادمیوم، سرب، نیکل، آهن) در خاک‌های سطحی استان زنجان
Pollution Indices of Heavy Metals (Zn, Cu, Cd, Pb, Ni, Fe) in Surface Soils of Zanjan Province
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه قوچان, قوچان, 1400/08/10 - 1400/08/11
ملی معتبر 37. وحیده مجیدی فریونس خسرویعباسعلی زمانی
بررسی تغییرات کاربری اراضی تحت تاثیر سدسازی در اطراف سد گلابر در ایجرود-زنجان شهر
Investigation of Land Use Changes Around Glabar Dam in Ijroud-Zanjan City Under The Influence of Dam Construction
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه قوچان, قوچان, 1400/08/10 - 1400/08/11
ملی معتبر 36. امجد باقرییونس خسرویعبدالحسین پری زنگنه
نقش آموزش محیط زیست در مدیریت مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده سرخ آباد در استان زنجان)
The Role of Environmental Education in the Management of Protected Areas (Case Study: Sorkhabad Protected Area in Zanjan Province)
سمینار ملی شیمی و محیط زیست دانشگاه قوچان, قوچان, 1400/08/10 - 1400/08/11
ملی معتبر 35. سمیه عارفیونس خسرویعبدالحسین پری زنگنه
مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک شهر زنجان
Site selection of hazardous wastes landfill for Zanjan city
-- دانشگاه بیرجند, بیرجند, 2021-09-15 - 2021-09-15
ملی معتبر 34. مریم شهبازیانعلی مهدی نیاعباسعلی زمانییونس خسروی
ارزیابی بی فنیل های پلی کلره ی (PCB) شاخص، در رسوب های فراساحلی منطقه ی مکران
Evaluation of indicator polychlorinated biphenyls (PCBs) in offshore sediments of Makran region
International Conference on Iran Watershed Management- Sciences and Engineering دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی, ساری, 2020-10-27 - 2020-10-28
ملی معتبر 33. سرور موسوییونس خسرویعباسعلی زمانیمهسا داداشی
پایش کیفیت آب های سطحی با استفاده از تکنیک های آمار فضایی: مطالعه موردی استان زنجان
Monitoring the Surface Water Quality using Spatial Statistics Techniques: Case Study: Zanjan Province
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-10-23 - 2019-10-24
ملی معتبر 32. فاطمه محبیانآزاده توکلیعبدالحسین پری زنگنهیونس خسروی
ارزیابی سطح ترازهای صوتی ناشی از فعالیت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی- مطالعه موردی شهر زنجان
Study of noise levels caused by the activity of elementary school students- Case study of Zanjan city
-- دانشگاه محقق اردبیلی و وزارت علوم, اردبیل, 2019-10-23 - 2019-10-23
ملی معتبر 31. عبدالحسین پری زنگنهعباسعلی زمانییونس خسروینسترن نظارات
Chemical and Physical Analysis of Municipal Solid Waste in the City of Mahshahr
Chemical and Physical Analysis of Municipal Solid Waste in the City of Mahshahr
-- دانشگاه اراک, اراک, 2019-09-03 - 2019-09-04
ملی معتبر 30. سرور موسویمهسا داداشیعباسعلی زمانییونس خسروی
ارزیابی آمار چندمتغیره کیفیت آب های زیرزمینی: مطالعه موردی زنجان، ایران
Multivariate Statistical Assessment of Ground-WQater Quality: A Case Study in Zanjan-Iran
Iranian seminar of Analytical Chemistry دانشگاه سمنان, سمنان, 2019-08-25 - 2019-08-27
ملی معتبر 29. زهرا انجیدنیعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهیونس خسروی
بررسی روند تغییرات کیفیت آب های زیرزمینی استان زنجان طی سال های 1394 تا 1396
Investigation of changes trends of groundwater quality in Zanjan Province during 1394-1396
-- دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 2019-02-27 - 2019-02-28
ملی معتبر 28. زهرا رستمیسقراط فقیه زادهبهروز تقی لویونس خسروی
بررسی توزیع بروسلوز در استان زنجان طی سالهای 1396 -1391به روش تحلیل فضایی-زمانی
Study of brucellpsis distribution in Zanjan during 2012-2017 using spatial -temporal analysis
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, یزد, 2019-02-26 - 2019-02-27
بین‌المللی 27. فاطمه زهرا تکینیونس خسرویعباسعلی زمانی
پهنه‌بندی متغیرهای کیفی آب‌های زیرزمینی در جنوب و جنوب غربی دشت دالکی استان بوشهر
The zoning of qualitative variables of groundwater in south and southwest of Dalek plain of Bushehr province
-- دانشگاه علوم پزشکی زنجان, زنجان, 2019-02-26 - 2019-02-27
بین‌المللی 26. مریم شمسیزهرا شمسیعباسعلی زمانییونس خسرویعبدالحسین پری زنگنه
بررسی تغییرات مکانی سرب در گرد و غبار منطقه شهری زنجان
Spatial Variability Analysis of Lead in Street Dust of Zanjan City
-- دانشگاه علوم پزشکی زنجان, زنجان, 2019-02-26 - 2019-02-28
ملی معتبر 25. نشمیل ظاهرییونس خسرویمیرعلی اصغر مختاریعباسعلی زمانی
بررسی غنی شدگی فلزات سنگین در رسوبات آبراهه ای معدن بایچه باغ
Investigating the enrichment of heavy metals in the water drainage sediments of the Biche-bagh mine
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-12-01 - 2018-12-01
ملی معتبر 24. حدیث رشنومیرعلی اصغر مختارییونس خسرویعباسعلی زمانی
ارزیابی شاخص زمین انباشتگی جهت تعیین میزان آلودگی رسوبات آبراهه ای در منطقه شرق و جنوب شرق معدن انگوران
Evaluation of Geoaccumulation Index for Estimating Contamination of Sediments Contamination in East and East Southern of Angouran Mine
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/03
ملی معتبر 23. نشمیل ظاهرییونس خسرویمیرعلی اصغر مختاریعباسعلی زمانی
بررسی آلودگی رسوبات آبراهه ای اطراف معدن بایچه باغ (شمال غرب زنجان) به فلزات سنگین
Investigation of Contamination of Sediments around Mining of Baiche-Bagh Mine (North West of Zanjan) to Heavy Metals
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/03
ملی معتبر 22. نشمیل ظاهرییونس خسرویمیرعلی اصغر مختاریعباسعلی زمانی
ارزیابی شاخص زمین انباشتگی جهت تعیین میزان آلودگی رسوبات آبراهه ای در معدن بایچه باغ، شمال غرب زنجان
Evaluation of Geoaccumulation Index for Estimating Contamination of Sediments in Baycheh-Bagh Area, NW of Zanjan
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/03
ملی معتبر 21. حدیث رشنومیرعلی اصغر مختارییونس خسرویعباسعلی زمانی
بررسی غنی شدگی فلزات سنگین در رسوبات آبراهه¬ای منطقه شرق و جنوب شرق معدن انگوران (غرب زنجان)
Study of Enrichment Index of Heavy Metals in Sediments of East and East Southern of Angouran Mine
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/03
ملی معتبر 20. یونس خسروی
مدل سازی روابط فضایی داده های محیط زیستی: آمار کلاسیک یا آمار مکانی؟
Spatial relationship modelling of environmental data: Classic Statistics or Spatial Statistics?
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/03
ملی معتبر 19. جابر اعظمیاکبر حسنییونس خسرویعلیرضا متولی
بررسی تغییرات مکانی اسیدیته، شوری و آهک در رسوبات سطحی تالاب شور گلپایگان
Spatial changes of Acidity, Salinity and Cac03 in Surface Sediments of Golpayegan salt wetland
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/03
ملی معتبر 18. یونس خسرویعباسعلی زمانیشهین کشاورزی فردبهنام کشاورزیمهرزاد کشاورزی فرد
شناسایی منشاء هیدروکربن‌های آروماتیک در صدف و رسوب شمال خلیج فارس
Identification of the origin of aromatic hydrocarbons in the shellfish and sediment of north of Persian Gulf
همایش انجمن رسوب شناسی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1397/08/02 - 1397/08/03
ملی معتبر 17. وحیده مجیدی فریونس خسرویعباسعلی زمانی
بررسی اثرپذیری کاربری اراضی از احداث سدها
Survey of Dams Construction Effects on Land Use
--- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2018-10-02 - 2018-10-03
بین‌المللی 16. محمد ابادیعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهیونس خسرویبدیعی حمید
بررسی انتقال فلزهای سنگین از رسوبات رود گرگان به سواحل شرقی دریای خزر، ایران
Evaluation of heavy metals transfer from sediments of Gorgan River to the east coast of the Caspian Sea, Iran
--- پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, تهران, 2017-10-30 - 2017-10-31
ملی معتبر 15. یونس خسرویعلی بحری
بررسی الگوی خودهمبستگی فضایی سرعت باد سطحی (SWS) در دریای عمان
Investigation of Surface Wind Speed Velocity (SWS) Pattern in Oman Sea
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 14. علی بحرییونس خسروی
کشف تغییرات فضایی دمای سطح دریا (SST) در خلیج فارس
The discovery of spatial changes in sea surface temperature (SST) in the Persian Gulf
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 13. شهین کشاورزی فردعباسعلی زمانیبهنام کشاورزییونس خسرویمهرزاد کشاورزی فرد
هیدروکربن‌های آروماتیک‌ چند حلقه‌ای در محیط‌های آبی ایران (دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان)
Multi-ring aromatic hydrocarbons in aquatic environments of Iran (Caspian, Persian Gulf and Oman Sea)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 12. محمدعلی حیدرییونس خسرویآزاده توکلیعباسعلی زمانی
مدل سازی رابطه های فضایی پوشش گیاهی با دمای سطح زمین در شهر زنجان
Modeling of Spatial Relationships among Vegetation and Earth's Temperature, Zanjan city
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 11. آزاده توکلییونس خسرویمحمدمهدی دعائی
مطالعه سطح تاثیر محرک های انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) در میان کشورهای جهان با استفاده از تحلیل آماری چند متغیره
Study of driving forces of GHG emissions among world's countries using multivariate statistical analysis
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 10. مهسا محمدزادهفروزان قاسمیان رودسرییونس خسروی
نقش نوع مدیریت آنتی بیوتیکهای وارد شده به خاک در حفظ سلامت زنجیره غذایی
Antibiotics management role in the health of food chain
Iranian Soil Science Congress انجمن علوم خاک ایران, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
بین‌المللی 9. پرستو رجبی قیداریعبدالحسین پری زنگنهیونس خسروی
مکان یابی بهینه دفن پسماندهای جامد شهر قیدار (استان زنجان) با استفاده از مدل تصمیم گیری AHP
The Optimum Site selection of waste landfill for Qeydar city using by AHP model
همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان, همدان, 1396/04/25 - 1396/04/25
بین‌المللی 8. زینب انصاری منشعبدالحسین پری زنگنهیونس خسروی
مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک شهر یاسوج (استان کهکیلویه و بویراحمد) توسط مدل AHP و نرم افزار ArcGIS
Site selection of hazardous waste landfill of Yasouj city bu AHP model and ArcGIS software
همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان, همدان, 1396/04/25 - 1396/04/25
بین‌المللی 7. نشمیل ظاهرییونس خسروی
تغییر اقلیم: علل، شواهد، راهکارها
Climate change
همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان, همدان, 1396/04/25 - 1396/04/25
بین‌المللی 6. علی بحرییونس خسروی
مروری بر تحلیل‌های آمار فضایی و کاربرد آن‌ها در محیط‌زیست
An overview of spatial statistical analysis and their application in the environment
کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1396/03/02 - 1396/03/03
بین‌المللی 5. زهرا میریوسفی اولعباسعلی زمانییونس خسروی
کاربرد سنجش از دور در پایش فلزهای سنگین
The application of remote sensing in monitoring of heavy metals
کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1396/03/02 - 1396/03/03
بین‌المللی 4. نازنین بیژنی نصرآبادیآزاده توکلییونس خسروی
ارزیابی تاثیر‌گذاری فرم‌های شهری بر آلودگی صوتی
Evaluation of urban forms’ effect on noise pollution
کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1396/03/02 - 1396/03/03
ملی معتبر 3. سیده پریسا موسویمیرعلی اصغر مختارییونس خسرویعلی رفیعیرضا حسین زاده
ارزیابی آلودگی رسوبات آبراهه ای با استفاده از شاخص زمین انباشتگی در منطقه زرشوران- آق دره (شمال تکاب)
Evaluation of the stream sediment pollution using Geo-accumulation index in the Zarshuran- Aqdareh region (north of Takab)
همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1395/06/27 - 1395/06/28
ملی معتبر 2. محمد ابادیعباسعلی زمانیعبدالحسین پری زنگنهیونس خسرویبدیعی حمید
اندازه گیری آرسنیک کل در آب سواحل جنوبی دریای خزر به روش ولتامتری با استفاده از الکترود چرخان طلا
Determination of total Arsenic in Caspian sea water with Voltametry
کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1395/06/05 - 1395/06/06
ملی معتبر 1. پریسا همتیعبدالحسین پری زنگنهآزاده توکلییونس خسروی
اثرات سوء رادون در محیط های بسته و روش های اندازه گیری آن
Radon Side Effects and it's Measurement indoors
همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست دانشگاه ملایر- دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست- گروه محیط زیست, ملایر, 1394/12/13 - 1394/12/13