خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25826   بروزرسانی: 09-12-1401

Younes Khosravi

مدیریت

- مدیر گروه علوم محیط زیست، دانشگاه زنجان، از 1397 تا 1400

- عضو کارگروه نظارت و ارزیابی، هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان زنجان