خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25826   بروزرسانی: 09-12-1401

Younes Khosravi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سنجش از دور (RS) در محیط زیست2. آمار فضایی3. تغییر اقلیم4. مدل سازی تغییرات اقلیم5. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)