خانه :: اساتید :: اخبار

Amir Naeimi

Publications in Journals

داخلي-ISC23.  Ardalannejad, Sh., Naeimi, A., and Badsar, M.  
Analyzing the Effect of Community-based Addiction Prevention Plan on the Quality of Life of Marivan County Villagers
Journal of Rural Research Vol. 12 Issue 4 (2022PP. 816-831. 
International ISI22.  Rajbar, B., Naeimi, A., and Badsar, M.
Designing an Integrated Model for Strawberry Growers’ Behavior toward Implementation of Good Agricultural Practices in Iran
ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY (2021)  DOI: https://doi.org/10.1007/s10668-021-01889. 
داخلي-ISC21.  Ranjbar, B., Naeimi, A., and Badsar, M.  
Identifying the Intention of Applying Good Agriculture Practices among Strawberry Growers in Marivan and Sarvabad province: Application of the Theory of Planned Behavior
Iranian Agricultural Extension and Education Journal  Accepted 2020.  
International ISI20.  Valizadeh, N., Bijani, M., Karimi, H., Naeimi, A., Hayati, D., and Azadi, H.
The effects of farmers’ place attachment and identity on water conservation moral norms and intention
Water Research Vol. 185 (2020)  DOI: https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.11. 
داخلي-ISC19.  Mehni raftar, R., Naeimi, A., Rezaei, R., and Khosravi, Y.
Analysis of Relationship between Ethics Norms, Knowledge and Water Conservation Behavior among Fatmers of Halil Rood Watershed in Jiroft County
Agricultural Extension and Education Research Vol. 13 Issue 1 (2020PP. 41-51. 
داخلي-ISC18.  Ranjbar, B., Naeimi, A., and Nahavandian, F.
Effect of Cultural Capability on Cultural Capital from the View of Agricultural Students, University of Zanjan
Agricultural Education Administration Research Vol. 11 Issue 51 (2020PP. 69-82 DOI: 10.22092/jaear.2020.128233.1662. 
داخلي-ISC17.  Mousapour, S. K., Naeimi, A., and Rezaei, R.
Demographic Analysis of Villagers’ Perception toward Environmental Sustainability of Rural Areas in Baghmalek Township, Khuzestan Province
Agricultural Extension and Education Research Vol. 11 Issue 1 (2020PP. 53-66. 
داخلي-ISC16.  Naeimi, A., Rezaei, R., and Mousapour, S. K.
Agricultural Heritage: A Strategy for Achieving Environmental Sustainability in Rural Tourism Areas (Case Study: Central Rural Areas of Baghmalek and Izeh, Khuzestan Province)
Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development Vol. 6 Issue 3 (2018PP. 9-22. 
داخلي-ISC15.  Naeimi, A., Mehni raftar, R., and Sobhani, S. M.
Investigating the Rural Women's Environmental Behavior in Halilrood Watershed Area of Jiroft County of Iran Using Theory of Planned Behavior (TPB)
ROOSTA VA TOWSE'E Vol. 21 Issue 3 (2018PP. 97-121. 
داخلي-ISC14.  نعیمی، امیر؛ سبحانی، سید محمدجواد و ولی زاده، ن.
تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
کارآفرینی و کشاورزی دوره 5 شماره 3 (1397صفحات 1-18. 
داخلي-ISC13.  کاظمی، رحیم؛ یعقوبی، جعفر و نعیمی، امیر
تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی روان‌شناختی زنان روستایی شهرستان سلماس
علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره 14 شماره 2 (1397صفحات 149-153. 
داخلي-ISC12.  امیر نعیمی، روح اله رضائی، سیده کوثر موسی پور
تحلیل سازه های محیط زیستی تاثیرگذار بر رفتار حفاظت از محیط زیست روستائیان شهرستان باغ ملک استان خوزستان
Analysis of Environmental Factors Affecting Environmental Conservation Behavior of Villagers in Baghmalek Township, Khuzestan Province
علوم ترویج و اموزش کشاورزی ایران دوره 14 شماره 1 (1397صفحات 1-22. 
داخلي-ISC11.  امیر نعیمی، روح اله رضائی، سیده کوثر موسی پور
تحلیل رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان استان خوزستان با تأکید بر نقش میانجی گردشگری
Analysis of Relationship between Social Capital and Life Quality of Villagers in Khuzestan Province: Emphasizing the Mediator Role of Tourism
مدیریت سرمایه اجتماعی دوره 5 شماره 4 (1397صفحات 523-552. 
National-ISC10.  ، ش.نعیمی، ا.، نجفلو، پ.، صلاحی مقدم، ن. و گلباز،
عامل های موثر بر مقدار مشارکت زنان روستایی گرمسار در فعالیت های روستایی
Influencing Factors on Rural Women’s Participation in Agricultural and Non-Agricultural Activities in Garmsar Rural Areas
زن و جامعه شماره 1 (1396صفحات 22-15. 
International-ISC9.  Naeimi, A., karbasioun, M., Abbasi, F.
Advantages and Disadvantages of Participatory Plant Breeding (PPB) in Iran: A Study Based on Breeders' Perceptions
International journal of Agricultural managment and Development Issue 201 (2017PP. 209-25 DOI: 1. 
National-ISC8.  نعیمی، ا.،صلاحی مقدم، ن. و نجفلو، پ.
تحلیل تاثیر هوش هیجانی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس
Analysis Effect of Emotional Intelligence on Entrepreneurial Spirit of Agricultural Students in Tarbiat Modares University
نامه آموزش عالی ایران شماره 97 (1395صفحات 114-15. 
International-ISI7.  Taqipour, M., Abbasi, E., Naeimi, A., Ganguly, S., Zamani Miandashti, N.
An Investigation of Self- Directed Learning Skills among the Iranian Agricultural Students (Case of Agricultural College, Tarbiat Modares University)
Journal of Agricultural Science and technology (JAST) Vol. 16 Issue 1 (2016)  DOI: 2. 
National-ISC6.  تقی پور،م.ف عباسی، ع. و نعیمی، ا.
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی با استفاده از مدل کیفیت خدمات آموزشی(SERVQUAL) (مورد مطالعه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس)
Assessment of Educational Service Quality in Agricultural Higher Education System via Application of Service Quality Model (SERVQUAL) (Case Study of Tarbiat Modares University, Faculty of Agriculture)
نامه آموزش عالی ایران شماره 73 (1395صفحات 95-15. 
National-ISC5.  نعیمی، ا.، نجفلو، پ. و سبحانی، س. م. ج.
نقش آموزش، ترویج و اطلاع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان
Extension and Information in Development of Agricultural Biotechnology from the Viewpoint of the Subject Specialists
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی شماره 97 (1394صفحات 110-15. 
National-ISC4.  .نعیمی، ا.، پزشکی راد، غ.،  صدیقی، ح. و قلی پور، آ
تحلیل رابطه بین مولفه های توانمندسازی روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی
مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران  در دست چاپ 1394.  
National-ISC3.  خسروانی، ف.، نعیمی، ا.، پزشکی راد، غ. و فرهادیان، هـ.
تحلیل مولفه های سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان کشاورزی با تاکید بر کارآفرینی  
Analysis of Relationship between Demographic Characteristics of Students and Their Satisfaction about Educational Quality in Imam Khomeini Higher Education Center
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران شماره 391 (1395صفحات 401-15. 
National-ISC2.  نعیمی، ا.، پزشکی راد، غ. و نجفلو، پ.
تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در وزات جهاد کشاورزی
مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی (1395صفحه 15. 
National-ISC1.  نعیمی، ا.،  نجفلو، پ.، و  حاجی میر رحیمی، س. د.
تحلیل رابطه بین ویژگیهای جمعیت شناختی دانشجویان و رضایت آنها از کیفیت آموزشی ارائه شده به آنها در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
Analysis of Relationship between Demographic Characteristics of Students and Their Satisfaction about Educational Quality in Imam Khomeini Higher Education Center
نامه آموزش عالی ایران شماره 95 (1394صفحات 112-15. 


Presentations in Seminars & Congress


National 13.  موسی پور، س. ک.، نعیمی، ا.، رضائی، ر.
نقش رفتار زیست محیطی در پایداري محیطزیست
Role of Environmental Behavior in Environmental Sustainability
اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 29 شهريور 1396.  
National 12.  موسی پور، س. ک.،نعیمی، ا. رضائی، ر.
نقش آگاهی زیست محیطی روستائیان در برابر حفظ محیط زیست
Role of rurals' environmental awareness on environment conservation
همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
دانشگاه اردکان یزد, اردکان-ایران, 21 ارديبهشت 1396.  
National 11.  نوروزی، س.، رضانژاد، ا.، نعیمی، ا. و غفران فرید،.
بررسی عوامل موثر در نگرش کشاورزان به کشاورزی ارگانیک
Investigation of Effective Factors on Farmers' Attitude toward Organic Agriculture
همایش بین المللی توسعه روستایی
دانشگاه تربت حیدریه, مشهد مقدس-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  
National 10.  نعیمی، ا. عطرچی،م.
نگاهی به نقش انواع گردشگری در توسعه پایدار روستایی
Review on Role of Tourism in Sustainable Rural Development  
همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی
دانشگاه مازندران, بابلسر-ایران, 21 - 22 ارديبهشت 1395.  
National 9.  نادری، ل.، نعیمی، ا.، بادسار، م. و احمدی، ا.
ارزیابی اثرات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی طرح هادی روستایی بر توسعه روستاهای زاگرس مرکزی
Analysis Environmental, Economic and Social effects of Rural Guide Plan on Development of Central Zagros Rurals
اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
دانشگاه شهرکرد, شهرکرد-ایران, 10 - 11 شهريور 1395.  
International 8.  نعیمی، ا.
عوامل تأثیرگذار بر انتخاب فنّاوری مناسب ذخیره آب
Effective Factors on selection of appropriate technologies for water maintenance
کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 6 - 7 مهر 1395.  
National 7.  نعیمی، ا.،شرفی، ل. و گلباز، س. ش.
شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش ضایعات بذر گندم در استان زنجان
Identifying effective factors on Wheat seed waste reduction in Zanjan Province
کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران
دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد مقدس-ایران, 9 - 10 شهريور 1395.  
National 6.  نعیمی، ا.، عطرچی، م. و موسی پور، س. ک.
تحلیل پیامدهای گردشگردی در مناطق کشاورزی و روستایی استان زنجان : دیدگاه کارشناسان
Analysis of Tourism Consequences in Agro-Rural Districts of Zanjan Province: Viewpoint of Experts
همایش توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوام
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان-ایران, 27 بهمن 1395.  
National 5.  نعیمی، ا.
مروری بر فناوریهای مناسب ذخیره آب در مناطق کشاورزی و روستایی در راستای مدیریت پایدار تامین آب کشاورزی
Review on Appropriate Technologies of Water Maintenance in Agro-Rural Districts toward Sustainable Management of Agriculture Water Supply
کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان , رشت-ایران, 4 - 5 اسفند 1395.  
National 4.  نعیمی، ا.
تحلیل کیفیت آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)
همایش ملی مدیریت و آموزش
دانشگاه ملایر, ملایر-ایران, 17 ارديبهشت 1394.  
National 3.  .نعیمی، ا.، نجفلو، پ. و معبودی، س
تحلیل روحیه کارآفرینی دانشجویان ترویج و آموزش کشارزی دانشگاه زنجان
همایش ملی انجمنهای علمی ـ دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج-ایران, 16 - 17 ارديبهشت 1394.  
National 2.  نعیمی، ا
مروری بر پیامدهای اجرای طرح یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی
نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
دانشگاه زابل, تهران-ایران, 31 ارديبهشت 1394.  
National 1.  مولان نژاد، ل.، نعیمی ا. و منگلی، ن
تحلیل وضعیت امنیت غذایی در روستاها و نقش آن در توسعه روستایی.
دومین همایش بین المللی توسعه روستایی
دانشگاه تربت حیدریه, مشهد مقدس-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.