خانه :: اساتید :: اخبار

Amir Naeimi

شرکت در کارگاههای آموزشی

کارگاه آموزشی AMOS، انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان، بهار 97

کارگاه آموزشی GIS، انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان، اسفند95 تا خرداد 96

کارگاه آموزشیSPSS ، انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، خرداد 92

کارگاه آموزشی گیاهان دارویی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه گیاهان دارویی. خرداد 91

کارگاه آموزشی مدیریت تلفیقی آفات. همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، آذرماه 90

 کارگاه آموزشی آموزش کارآفرینی. همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، آذرماه 90

کارگاه اموزشی ارزش افزوده بر مالیات، دانشگاه علوم اقتصادی، اسفند ماه 90

کارگاه اموزشی جستجو در پایگاه­های اطلاعاتی و آشنایی با نرم افزار جامع مدیریت اطلاعات علمی End Note. دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، پاییز 90

کارگاه آموزشی برچسب گذاری و حمل و نقل محصولات تراریخته، مرکز تحقیقات استراتژیک و انجمن ایمنی زیستی ایران، 10ساعت، 1387.

دوره آموزشی طرح کسب و کارBP) Bussiness Plan) - مرکز جهاد دانشگاهی استان زنجان- 72 ساعت- 1386