خانه :: اساتید :: اخبار

Amir Naeimi

علایق پژوهشی

مدیریت انتقال و توسعه فناوری های کشاورزی

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در بخش کشاورزی

نظام های دانش و نوآوری در بخش کشاورزی

آموزش عالی کشاورزی

آگرو و اکو توریسم