خانه :: اساتید :: اخبار

Amir Naeimi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

داوری مقالات  در مجلات:

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران؛

علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران؛ 

 پژوهش های روستایی

فصلنامه تعاون و کشاورزی

فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

The International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD)