خانه :: اساتید :: اخبار

Amir Naeimi

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس, ایران, ترویج و آموزش کشاورزی , 1393-1389
عنوان رساله : تحلیل اثرات رهبری خدمتگزار و فرهنگ سازمانی بر رفتار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
زمینه رساله : مدیریت رفتار سازمانی در بخش کشاورزی
استاد راهنما : دکتر غلامرضا پزشکی راد

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس, ایران, ترویج و آموزش کشاورزی , 1388-1386
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر توسعه بیوتکنولوژی در بخش کشاورزی از دیدگاه متخصصان بیوتکنولوژی استان تهران
زمینه پایان نامه : مدیریت توسعه فناوری
استاد راهنما : دکتر غلامرضا پزشکی راد

کارشناسی : رازی کرمانشاه, ایران, ترویج و آموزش کشاورزی , 1385-1381
استاد راهنما : دکتر عبدالحمید پاپ زن