خانه :: اساتید :: اخبار

Amir Naeimi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
7 سیده کوثر موسی پور بهمن  1396ترویج و آموزش کشاورزی عوامل تأثیرگذار بر پایداری زیست‌محیطی مناطق روستایی استان خوزستان (موردمطالعه: شهرستان با‌غملک)   استاد راهنما
6 رحیم کاظمی بهمن  1396ترویج و آموزش کشاورزی عوامل موثر بر توانمندسازی اقتصادی و روانشناختی زنان روستایی شهرستان سلماس    استاد راهنما
5 رضوان مهنی رفتار تير  1397ترویج و آموزش کشاورزی ررسی عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از آب توسط روستائیان در حوضه آبخیز هلیل¬رود شهرستان جیرفت   استاد راهنما
4 شاهو اردلان نژاد بهمن  1397توسعه روستایی بررسی عوامل موثر بر اثربخشی طرح¬های اجتماع¬محور پیشگیری از اعتیاد روستائیان شهرستان مریوان   استاد راهنما
3 مریم شهیدی شهريور  1398توسعه روستایی بررسی نقش کارشناسان و مروجان پهنه در توانمندسازی کشاورزان شهرستان زنجان   استاد مشاور
2 آزاده ادریسی بهمن  1398ترویج و آموزش کشاورزی بررسی موانع پذیرش آبیاری تحت فشار در بین گندمکاران شهرستان سلطانیه   استاد مشاور
1 بهزاد رنجبر شهريور  1399ترویج و آمورش کشاورزی بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتار توت فرنگی کاران استان کردستان نسبت به بکارگیری عملیات خوب کشاورزی    استاد راهنما