خانه :: اساتید :: اخبار

Amir Naeimi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ارزیابی اثرات زیست محیطی نظام های کشاورزی2. فناوری های آموزشی و ارتباطی پیشرفته3. اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی4. کاربرد نرم افزارهای رایانه ای مرتبط با ترویج و آموزش کشاورزی5. آمار و داده پردازی در علوم اجتماعی6. روش تحقیق7. مشارکت در ترویج و توسعه کشاورزی پایدار8. برنامه ریزی آموزشی9. Arc GIS10. مدیریت در ترویج11. آموزش بزرگسالان