خانه :: اساتید :: اخبار

Amir Naeimi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 

  -   عضو بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران.

   -  عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه تربیت مدرس.

   -   دانشجوی ممتاز (رتبه اول)  مقطع دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس  

    -  دانشجوی ممتاز (رتبه اول)  مقطع کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس