خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25097   بروزرسانی: 22-10-1399

Jaefar Nikbakht

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
85.  سیده وحیده خلیلیقربان مهتابی شیرازجعفر نیکبختمجید محمدی ایالوئی
Investigating the Relationship between Hydrological and Meteorological Droughts Using SPI, RDI and SDI Indices with an Emphasis on Comparing Two Different Methods of Calculating ET0 (Case Study: Sufi Chai Basin of Maragheh)
مطالعه ارتباط زمانی خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی با استفاده از شاخص-های SPI، RDI و SDI با تاکید بر مقایسه دو روش مختلف محاسبه ETo (مطالعه موردی: حوضه آبریز صوفی چای مراغه)
مهندسی آبیاری و آب ایران== شماره 14 (1402/11/17صفحات 257-280 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
84.  بهنام نژاداکبری ماهانیاورنگ کاوسیجعفر نیکبختمحمد حسین رسولی فرد
Magnetic field as an environmentally friendly tool increases the effectiveness of pesticides: A case study of acaricide spirodiclofen against Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
میدان مغناطیسی به عنوان ابزاری سازگار با محیط زیست اثربخشی آفتکش ها را افزایش می دهد: مطالعه موردی کنه کش اسپیرودایکلوفن علیه Tetranychus urticae
انجمن کنه شناسی ایران Persian journal of acarology Issue 12 (2023-10-15PP. 571-580 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
83.  جعفر نیکبختشقایق وزیریطاهر برزگر ساربانقلی
The Effect of Natural Biochar Application on Nitrogen Fertilizer Productivity in Spinach
تأثیر کاربرد بیوچار طبیعی بر بهره‌وری کود نیتروژن در اسفناج
مدیریت آب و آبیاری شماره 13-3 (1402/07/20صفحات 755-768 
  علمی-پژوهشی
Scopus
82.  زهرا قهرمانیبهنام علیزادهطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختمحمدابراهیم رنجبرنیاکیدلارام نظام دوست دارستانی
The mechanism of enhancing drought tolerance threshold of pepper planttreated with putrescine and salicylic acid
مکانیسم افزایش آستانه تحمل به خشکی در گیاه فلفل تحت تیمار با پوترسین و اسید سالیسیلیک
Plant stress Issue 9 (2023-09-15PP. 1-8 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
81.  ملیحه فرهنگ پورطاهر برزگر ساربانقلیفاطمه نکونامجعفر نیکبخت
Growth, Physiological Responses and Water Use Efficiency of Eggplant to Foliar Spray of L-cysteine and Calcium Lactate under Deficit Irrigation Condition
پاسخ‌های رشدی، فیزیولوژیکی و کارآیی مصرف آب گیاه بادمجان به محلول‌پاشی ال-سیستئین و لاکتات کلسیم تحت شرایط کم آبیاری
علوم سبزی ها- دانشگاه ایلام شماره دوره 7 شماره 1 (1402/06/06صفحات 1-22 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
80.  عذرا آقاجانلوجعفر نیکبخت
Simulation and Assessment of AquaCrop Model in Deficit Irrigation Management of Winter Wheat in Zanjan Region
شبیه‌سازی و ارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت کم‌آبیاری گندم زمستانه در منطقه زنجان
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 33-2 (1402/04/02صفحات 23-34 
  علمی-پژوهشی
Scopus
79.  زهرا قهرمانیافشین فتح الهیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختمحمد ابراهیم رنجبر دلارام نظام دوست دارستانی
Role of Plant Genetic Resources and γ-Aminobutyric Acid (GABA) to Enhance Drought Tolerance of Cucumber
نقش منابع ژنتیکی گیاهی و γ-آمینوبوتیریک اسید (GABA) در افزایش تحمل خیار به خشکی
Agricultural Research Issue 13 (2023-05-22PP. 1-9 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
78.  ملیحه فرهنگ پورطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختفاطمه نکونام
Effect of L-cysteine and calcium lactate on yield and quality of eggplant (Solanum melongena L.) fruit under deficit irrigation stress.
اثر ال- سیستئین و لاکتات کلسیم بر عملکرد و کیفیت میوه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تنش کم‌آبیاری
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 12، شماره 53 (1402/02/21صفحات 137-152 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
77.  جعفر نیکبختفاطمه بک محمدیطاهر برزگر ساربانقلی
Effect of seed priming and irrigation level on the yield and water productivity of French lettuce
اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری آب کاهو فرانسوی
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 16-6 (1401/12/18صفحات 1211-1220 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
76.  جعفر نیکبختارزو پرویزیطاهر برزگر ساربانقلی
Effect of Biochar Application on Lettuce Yield and Water Productivity in Deficit Irrigation Conditions
اثر کاربرد بیوچار بر عملکرد و بهره‌وری آب کاهو در شرایط کم‌آبیاری
مدیریت آب و آبیاری شماره 12(4) (1401/10/04صفحات 859-871 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
75.  فریبا ساعدیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Investigation the effect of two red seaweed species on growth, physiological indices and fruit yield of Ecballium elaterium under the influence of extraction method
بررسی اثر دو گونه جلبک دریایی قرمز بر شاخصهای رشدی، فیزیولوژیکی و عملکرد میوه خیار آب پران تحت تأثیر روش عصاره گیری
پژوهش های تولید گیاهی شماره 29 (3) (1401/09/30صفحات 69-88 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
74.  جعفر نیکبختزهره حامدکردلرحجت مختار یوالاری
Determination of Sedum (Sedum cv. Nevii) water requirement, crop coefficient and water productivity in greenhouse conditions
تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و بهره‌وری آب گیاه سدوم (Sedum cv. Nevii) در شرایط گلخانه
آب و توسعه پایدار شماره 9(2) (1401/06/30صفحات 87-94 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
73.  جعفر نیکبختفاطمه محمدیطاهر برزگر ساربانقلی
Effect of magnetic irrigation water and transparent plastic mulch on yield and water use efficiency in green beans cv. Alamout
اثر آب مغناطیسی و مالچ پلاستیکی شفاف بر عملکرد و بهره‌وری آب در لوبیا سبز رقم الموت
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 16(3) (1401/06/02صفحات 550-562 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
72.  سیدمسلم قریشی ایرانقفاطمه نکونامطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبخت
The Evaluation of Growth, Yield and Physiological Responses of African Horned Cucumber (Cucumis metuliferus L.) to Deficit Irrigation
ارزیابی پاسخ های رشدی، عملکردی و فیزیولوژیکی خیار شاخدار آفریقایی (Cucumis metuliferus L.) به تنش کم آبیاری
علوم باغبانی شماره 10.22067/jhs.2022.76473.116 (1401/04/15صفحات 1-18 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
71.  جعفر نیکبختامیر طالعی قره قشلاقیعلیرضا واعظی
Combined Effect of Tape Drip Irrigation System Looping and Magnetic Water on Hydraulic Performance of Irrigation System and Water Use Efficiency in Maize
اثر توأم حلقوی کردن سامانه آبیاری قطره‌ای-نواری و آب مغناطیسی بر عملکرد هیدرولیکی سامانه آبیاری و کارایی مصرف آب ذرت
محیط زیست و مهندسی آب شماره 8(2) (1401/04/03صفحات 440-452 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
70.  فریبا ساعدیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Evaluation the effect of red seaweed extract on growth and physiological indices of three genotypes of squirting cucumber (Ecaballium elaterium L.
ارزیابی تأثیر عصاره جلبکهای دریایی قرمز بر شاخصهای رشدی و فیزیولوژیکی سه ژنوتیپ خیار آب پران (Ecaballium elaterium L.
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 11 شماره 48 (1401/03/30صفحات 149-164 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
69.  مجید فرومدیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
Investigating The Susceptibility of Semi-arid Soils with Different Texture to Interrill Erosion in Relation to Slope Sharpness in Zanjan Province
بررسی حساسیت خاک‌های با بافت مختلف منطقه نیمه‌خشک به فرسایش بین‌شیاری تحت تأثیر تندی شیب سطح در استان زنجان
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 10(1) (1401/03/01صفحات 15-28 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
68.  جعفر نیکبختفاطمه محمدیطاهر برزگر ساربانقلی
Effect of using transparent plastic mulch in deficit irrigation conditions on yield and water use efficiency green beans
اثر کاربرد خاک پوش پلاستیکی شفاف در شرایط کم‌آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب لوبیا سبز
مدیریت آب در کشاورزی-انجمن علمی آبیاری و زهکشی شماره 8(2) (1400/12/15صفحات 151-166 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
67.  بهنام اوجاقلوولی ربیعیمهدی طاهریجعفر نیکبختمحمود عظیمی
The effect of drought levels on some photosynthetic indices and their related traits in some commercial olive cultivars(Olea europaea L)
اثر سطوح خشکی بر برخی شاخص‌های فتوسنتزی و صفات وابسته به آن‌ها در برخی ارقام تجاری زیتون(Olea europaea L)
پژوهش های میوه کاری شماره 6(2) (1400/12/11صفحات 101-113 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
66.  جعفر نیکبختفاطمه هادلی
Comparison of SPI, RDI and SPEI indices for drought smonitoring under climate change conditions (Case study: Kermanshah station)
مقایسه شاخص‌های SPI، RDI و SPEI جهت پایش خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: ایستگاه کرمانشاه)
هواشناسی کشاورزی شماره 9(1) (1400/06/30صفحات 14-25 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
65.  سمیه غفاری گنزقافشین توکلی زانیانیعلیرضا یوسفیجعفر نیکبختهادی سالک معراجی
Effect of different irrigation regimes on gas exchanges and agronomy traits related to yield in bean (Phaseolus vulgaris L.)
تاثیر رژیم های مختلف رطوبتی بر تبادلات گازی و صفات زراعی مرتبط با عملکرد گیاه لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)
تنش های محیطی در علوم زراعی شماره 14(1) (1400/04/01صفحات 63-74 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
64.  پریسا نجفلوجعفر یعقوبیجعفر نیکبخت
Collective Management of Wells and its challenges in Soltanieh
نظام بهره‌برداری مشاعی از چاه‌های آب و چالش‌های آن در شهرستان سلطانیه
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 51 (1399/09/23صفحات 75-92 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  سیده زینب حسینیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Physiological responses of common bean cv. Sanry to foliar spray of salicylic acid and biostimulant megafol under deficit irrigation stress
پاسخ¬های فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.) به محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و ماده¬ی زیست محرک مگافول تحت تنش کم¬آبیاری
تنش های محیطی در علوم زراعی شماره جلد سیزدهم شماره 3 (1399/07/09صفحات 845-855 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
62.  جعفر نیکبختوحید عشقیطاهر برزگر ساربانقلیعلیرضا واعظی
Interaction of Urea Fertilizer and Magnetized Water on Yield and Water and Fertilizer Use Efficiency in Cucumber (Cucumis sativus cv. Kish F1)
برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1)
آب و خاک شماره 34-3 (1399/06/25صفحات 675-688 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
61.  جعفر نیکبختابراهیم محمدیطاهر برزگر ساربانقلی
Effect of Salicylic Acid foliar application under deficit irrigation conditions on yield and water use efficiency in cucumber (Cucumis sativus cv. Kish F1)
تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک در شرایط کم‌آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1)
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 51(3) (1399/05/01صفحات 553-561 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  مجید فرومدیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
Temporal Variation of Interrill Erosion under Different Rainfall Intensities in Semiarid Soils
تغییرات زمانی فرسایش بین شیاری تحت تأثیر شدت باران در خاکهای منطقه نیمه خشک
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 14(48) (1399/03/31صفحات 59-67 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  علی باریکلوپریسا علمداریجعفر نیکبخت
Comparison of Artificial Neural Network and Regression Pedotransfer Functions for Estimation of Soil Cation Exchange Capacity in Tabriz Plain
مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی و توابع انتقالی رگرسیونی برای تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در دشت تبریز
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه شماره 8-1 (1399/03/29صفحات 174-186 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  مجید فرومدیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
Effect of surface slope on the selectivity of particles in splash erosion in different soil textures
تأثیر شیب سطح بر انتخابپذیری ذرات در فرسایش پاشمانی در خاکهای مختلف
مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره (1)13 (1399/02/25صفحات 65-76 
  علمی-پژوهشی
Scopus
57.  آرزو خانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Effect of foliar spray of calcium lactate on the growth, yield and biochemical attribute of lettuce ( Lactuca sativa L . ) under water deficit stress
اثر محلول پاشی برگی لاکتات کلسیم بر رشد، عملکرد و ترکیبات بیوشیمیایی کاهو تحت تنش خشکی
Advances in Horticultural Science Issue 34(1): (2020-04-20PP. 11-24 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  پریسا نجفلوجعفر یعقوبیجعفر نیکبخت
Traditional Utilization Management of Water Resources in the Villages of Iran
مدیریت بهره‌برداری سنتی از منابع آب در روستاهای ایران
آب و توسعه پایدار شماره سال 6، شماره2 (1398/11/14صفحات 27-38 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  آرزو خانیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
The effect of calcium lactate foliar spray on growth, yield and quality of lettuce (Lactuca sativa L.) cv. New Red Fire under water deficit stress
ارزیابی تأثیر لاکتات کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت کاهوی رقم "نیو رد فایر" تحت شرایط تنش کمآبی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 8- شماره 33 (1398/10/30صفحات 187-201 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  فرزاد تقدسی نیازهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختمیترا اعلائی
Effect of Different Irrigation Regimes at Pre-Harvest Stage on Yield, Fruit Quality and Water Use Efficiency of Two Iranian Melon Accessions
اثر رژیمهای مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 29-4 (1398/10/15صفحات 217-231 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
53.  آرزو خانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Effect of foliar spray of calcium lactate on physiological characteristics, antioxidant activity and yield of lettuce (Lactuca sativa L.) under deficit irrigation
اثر محلول پاشی لاکتات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنتی اکسیدانی و عملکرد کاهو (Lactuca sativa L.) تحت شرایط کم آبیاری
علوم باغبانی ایران شماره دوره 50 - شماره 3 (1398/09/29صفحات 649-665 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  شیلان اصلانی اسلمرزطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبخت
Effect of foliar application of humic acid on growth, yield and fruit quality of tomato (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill) under irrigation deficit stress
تأثیر محلولپاشی برگی اسید هیومیک بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجهفرنگی گیلاسی (Lycopersicon pimpinellifolium ) تحت تنش کم آبیاری
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 8 و شماره 32 (1398/09/18صفحات 69-82 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  سیده زینب حسینیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Pod and Seed Yield and Quality of Common Bean under Water Deficit Stress and Foliar Application of Salicylic Acid and Megafol
اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کمآبی و محلولپاشی اسید سالیسیلیک و مگافول
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره جلد 29، شماره 3 (1398/07/25صفحات 95-111 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  سیدبهروز حسینیعلی صارمیمحمدحسین نوری قیداریحسین صدقیعلیرضا فیروزفرجعفر نیکبخت
Pixel based classificatrion analyisis of land use land cover in tarom basin
طبقه بندی‌ و‌ تحلیل‌ کاربری‌ اراضی‌ حوضه‌ طارم‌ با‌ استفاده‌ از‌ ‌روشهای‌ مبتنی‌ بر‌ پیکسل
حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 8(4) (1398/06/10صفحات 134-150 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  جعفر نیکبختامیر طالعی قره قشلاقی
Effect of magnetized water on hydraulic properties of tape irrigation system and yield and water use efficiency in maize
تأثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات هیدرولیکی آبیاری قطره‌ای-نواری و عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت
حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 8(4) (1398/06/10صفحات 21-36 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  شیلان اصلانی اسلمرزطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبخت
Effect of humic acid on physiological and biochemical indices and yield of tomato under deficit irrigation
اثر اسید هیومیک بر شاخصهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد گوجهفرنگی تحت شرایط کم آبیاری
به زراعی کشاورزی شماره دوره 21- شماره 2 (1398/04/27صفحات 221-232 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  یونس مظلوم علی ابادیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
The Role of Soil Management Using Straw Mulch Application in Rainfed Wheat Production under Various Climatic Condition in a Semi-arid Area
نقش مدیریت خاک از طریق مصرف کاه و کلش در تولید گندم دیم تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی در منطقه نیمه خشک
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 13(2) (1398/04/25صفحات 552-564 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  یونس مظلوم علی ابادیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
Effect of straw mulch and tillage direction on temporal variation of soil moisture in wheat rain-fed system
اثر کاه و کلش و جهت خاکورزی بر تغییرات زمانی رطوبت خاک در کشتزار دیم گندم
پژوهش های حفاظت آب و خاک - دانشگاه گرگان شماره 26(1) (1398/02/20صفحات 71-89 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  حسین فتحیعلی ایمانیمحمد اسماعیل امیریجعفر حاجی لوجعفر نیکبخت
Investigation on the changes of some biochemical traits of almond genotypes leaves under drought stress on the GN15 rootstock
پاسخهای رشدی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپهای بادام روی پایه GN15به تنش کمآبیاری
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 8 شماره 29 (1398/02/10صفحات 15-30 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  طاهر برزگر ساربانقلیزهرا اصفهانیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Physiological and biochemical response of of tomato cv. Rio Grande (Lycopersicon esculentum cv. Rio Grande) to foliar application of biostimulants under water deficit stress
بررسی برخی پاسخ¬های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجه¬فرنگی رقم ریوگرند(Lycopersicon esculentum cv. Rio Grande) به محلول-پاشی مواد زیست-محرک تحت تنش کم¬آبی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 8 شماره 29 (1398/02/04صفحات 229-239 

43.  سیده زینب حسینیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Growth and physiological reactions of common bean cv. Sanry in response to salicylic acid and biostimulants under different irrigation regimes
واکنشهای رشدی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز رقم سانری به اسید سالیسیلیک و مواد زیست محرک در شرایط کمآبی
اکوفیزیولوژی گیاهی شماره سال دهم- شماره 35 (1397/12/20صفحات 73-87 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
42.  یونس مظلوم علی ابادیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
Temporal variations of soil moisture in relation to precipitation and temperature under fallow and planted conditions in rainfed land
تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم
حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 8(2) (1397/11/20صفحات 135-148 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
41.  جعفر نیکبختامید مرادی
Effect of Drought on Hashtgerd Plain Groundwater Quantity and Quality Considering Irrigation Use
تأثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت هشتگرد از دیدگاه آبیاری
تحقیقات منابع آب ایران - انجمن علوم و مهندسی منابع آب شماره 14(4) (1397/11/10صفحات 120-131 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
40.  نگار حیدریانطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Effect of water deficit stress on yield, physiological and biochemical traits of some Iranian melon
اثر تنش کم آبیاری بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی توده های خربزه بومی ایران
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره جلد 7، شماره 26 (1397/09/20صفحات 209-221 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  طاهر برزگر ساربانقلیجاسم پرخیدهفاطمه نکونامجعفر نیکبخت
Evaluation of growth, yield and physiological responses of some watermelon accessions to water deficit stress
بررسی واکنش های رشدی، عملکردی و فیزیولوژیک برخی توده های هندوانه (Citrullus lanatus L.) به تنش کم آبی
زیست شناسی گیاهی ایران - دانشگاه اصفهان - با همکاری انجمن زیست شناسی ایران شماره شماره 36 (1397/06/30صفحات 73-88 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  جاسم پرخیدهطاهر برزگر ساربانقلیفاطمه نکونامجعفر نیکبخت
Evaluation of growth, yield, and physiological responses of Bitter Apple (Citrullus colocynthis) under deficit irrigation stress conditions
بررسی رشد، عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کمآبیاری
به زراعی کشاورزی شماره دوره 20- شماره 2 (1397/05/22صفحات 357-369 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
37.  جعفر نیکبختصباح کرمی
Hydraulic evaluation of loop and pair connection of the lateral ends in dripirrigation system
ارزیابی هیدرولیکی اتصال حلقوی و دو به دوی انتهای لاترال‌های سیستم آبیاری قطره‌ای
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 12 (1397/04/20صفحات 387-396 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  طاهر برزگر ساربانقلیپوریا مرادیزیبا حسن زادهزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Evaluation of Growth, Yield and Vitamin C Content of Okra with Application of Putrescine and Humic Acid Under Deficit Irrigation
ارزیابی رشد، عملکرد و میزان ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم‌آبی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره دوره 28- شماره 1 (1397/03/10صفحات 109-123 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  حسین فتحیمحمداسماعیل امیریعلی ایمانیجعفر حاجی لوجعفر نیکبخت
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL RESPONSES IN SOME ALMOND (PRUNUS AMYGDALUS BATSCH.) GENOTYPES (GRAFTED ON/GN15) SUBMITTED TO DROUGHT STRESS
واکنش‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در برخی ژنوتیپ‌های بادام در شرایط تنش آبی
PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY Issue 50 (2018-04-12PP. 1281-1289 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  زهرا اصفهانیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Effects of foliar application of Megafol on yield, fruit quality and water use efficiency of tomato Cv. Rio Grande under water deficit stress
آثار محلول¬پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه¬فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم¬آبی
به زراعی کشاورزی شماره دوره 19- شماره 4 (1396/12/25صفحات 983-996 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  حسین فتحیمحمداسماعیل امیریعلی ایمانیجعفر حاجی لوجعفر نیکبخت
Tolerance of Almond Genotypes on GN15 Rootstock to Deficit Irrigation Stress According to Some Physiological Characteristics and Leaf Temperature
تحمل به تنش کم‌آبیاری نژادگان‌های بادام روی پایه GN15 بر اساس برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و دمای برگ
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 18(2) (1396/12/17صفحات 159-176 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  رقیه مولایی قواقیمیترا اعلائیمسعود ارغوانیجعفر نیکبخت
Effect of different irrigation regimes and salicylic acid on morphophysiological characters of Calendula officinalis L. under zanjan climate conditions
اثر رژیم های مختلف آبیاری و اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط اقلیمی زنجان
علوم باغبانی ایران شماره 4 (1396/10/07صفحات 965-975 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  طاهر برزگر ساربانقلیهادی لطفیولی ربیعیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Effect of water-deficit stress on fruit yield, antioxidant activity, and some physiological traits of four Iranian melon genotypes
اثر تنش کم آبی بر عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی شاخص های فیزیولوژیکی چهار ژنوتیپ خربزه ایرانی
علوم باغبانی ایران شماره 48 (1396/08/13صفحات 13-25 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  حسین فتحیعلی ایمانیمحمداسماعیل امیریجعفر حاجی لوجعفر نیکبخت
Response of Almond Genotypes/Cultivars Grafted on GN15 ‘Garnem’ Rootstock in Deficit-Irrigation Stress Conditions
پاسخ ارقام/ژنوتیپ‌های بادام پیوند شده بر پایه ’GN15 ‘Garnem به شرایط تنش کم‌آبیاری
-دانشگاه آزاد دامغان == journal of nuts شماره 8 (1396/06/29صفحات 123-135 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  بهنام علیزادهزهرا قهرمانیطاهر برزگر ساربانقلیجعفر نیکبخت
Effect of foliar application of putrescine on growth, yield and fruit quality of sweet pepper (Capsicuum annum cv. Dimaz)
اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کمآبی
به زراعی کشاورزی شماره 2 (1396/06/27صفحات 431-444 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  جعفر نیکبختصباح کرمی
Effect of pair connection of end laterals in drip irrigation system on system hydraulic properties
تأثیر اتصال دو به دوی انتهای لاترال‌های سیستم آبیاری قطره‌ای بر مشخصات هیدرولیکی سیستم
مدیریت آب و آبیاری شماره 7 (1396/06/20صفحات 17-28 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  جعفر نیکبختسمانه نوری
Clustering Observation Wells Network and Forecasting Groundwater Level by Artificial Neural Networks (Case Study: Marageh Plain)
خوشه‌بندی شبکه چاهک‌های مشاهده‌ای و پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت مراغه)
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 27 (1396/02/17صفحات 281-294 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  جعفر نیکبختالهام رضائی
Effect of different levels of magnetized wastewater on yield and water use efficiency in maize and some of soil physical properties
تأثیر سطوح مختلف پساب و آب مغناطیسی شده بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در آبیاری ذرت و برخی خصوصیات فیزیکی خاک
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 48 (1396/02/14صفحات 63-75 
  سایر
با هیات تحریریه
25.  جعفر نیکبختمینا ذوالفقارینجیب مرتضی
Groundwater level forecasting in Tassuj Plain-East Azarbaijan by artificial neural networks
پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی دشت تسوج-آذربایجان‌شرقی با کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی
هیدروژئولوژی شماره 2 (1395/12/16صفحات 99-115 
  علمی-پژوهشی
معتبر
24.  طاهر برزگر ساربانقلیپوریا مرادیجعفر نیکبختزهرا قهرمانی
Physiological response of Okra cv. Kano to foliar application of putrescine and humic acid under water deficit stress
پاسخ های فیزیولوژیک گیاه بامیه به کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک تحت شرایط تنش کم آبی
international journal of horticultural science and technology - Issue Vol. 3, No. 2; (2016-12-30PP. 187-197 
  علمی-پژوهشی
معتبر
23.  مسعود کرباسیمریم مقدمجعفر نیکبختعباس کاویانی
Estimation of crop actual evapotranspiration using SEBAL algorithm (Case study: Khoramdareh region at Zanjan province)
تخمین تبخیر‌ـ تعرق واقعی گیاه با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعۀ موردی: منطقۀ خرم‌دره در استان زنجان)
اکوهیدرولوژی شماره 3 (1395/09/14صفحات 427-437 
  سایر
با هیات تحریریه
22.  جعفر نیکبختسمانه نوری
Groundwater level forecasting using Wavelet-Artificial Neural networks (Case study: Maragheh-Bonab Plain-East Azarbaijan)
پیش‌‌بینی تراز آب زیرزمینی با کمک شبکه‌های موجک-عصبی (مطالعه موردی: دشت مراغه-آذربایجان‌شرقی)
هیدروژئولوژی شماره 1 (1395/06/12صفحات 29-43 
  سایر
با هیات تحریریه
21.  سهیلا پناهیمسعود کرباسیجعفر نیکبخت
Forecasting of Reference Evapotranspiration using MLP, RBF, and SVM Neural Networks
پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی RBF ،MLP SVM
محیط زیست و مهندسی آب شماره 1 (1395/03/31صفحات 51-64 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیولی ربیعیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
Effects of water deficit stress on quality and quantitative traits of some Iranian melon
بررسی تاثیر تنش کم آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه ایرانی
به زراعی کشاورزی شماره دوره 18- شماره 1 (1395/03/20صفحات 157-171 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  جعفر نیکبختزهرا نجیب
Effect of irrigation efficiency increasing on groundwater level fluctuations (Cast study: Ajab-Shir Plain, East Azarbaijan)
اثر افزایش راندمان آبیاری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعة موردی: دشت عجبشیر- آذربایجان شرقی)
مدیریت آب و آبیاری شماره 5(1) (1394/05/15صفحات 115-127 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  سیدبهروز حسینیدین پژوه یعقوب جعفر نیکبخت
Analysis of Droughts of Northwest of Iran Using the Reconnaissance Drought Index
تحلیل خشک‌سالی‌های شمالغرب ایران با روش شاخص اکتشاف خشک‌سالی
آب و خاک شماره 29 (1394/04/01صفحات 295-310 

17.  مرضیه عبدالهی سیاهکلرودیجعفر نیکبختمحمد حسین محمدیمحمدرضا خالدیان
Comparing regression and artificial neural networks in estimation of soil wetted pattern dimensions with magnetic and none magnetic water
مقایسه رگرسیون و شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با آب معمولی و مغناطیسی
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 1(9) (1394/03/03صفحات 170-179 

16.  جعفر نیکبختمرضیه عبدالهی سیاهکلرودی
Effect of Magnetization of Irrigation Water on Properties of Soil Wetting Pattern in Surface Drip Irrigation
اثر مغناطیسی کردن آب آبیاری بر خصوصیات پیاز رطوبتی در آبیاری قطره‌ای سطحی
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره جلد 24 شماره 4 (1393/11/25صفحات 139-152 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  جعفر نیکبختمرضیه خنده رویانافشین توکلی زانیانیمهدی طاهری
Effect of magnetic irrigation on germination and early growth characteristics of maize (Zea mays)
اثر آبیاری مغناطیسی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاه ذرت (Zea mays)
پژوهشهای کاربردی زراعی( زراعت سابق پژوهش و سازندگی) وزارت جهاد کشاورزی شماره 105 (1393/10/26صفحات 141-147 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  جعفر نیکبختمرضیه خنده رویانافشین توکلی زانیانیمهدی طاهری
Effect of Deficit Irrigation with Magnetized Water on Yield and Water Productivity of Maize
اثر کم‌آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت
پژوهش آب در کشاورزی- موسسه تحقیقات خاک و آب شماره 27-4 (1392/12/01صفحات 551-564 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  زینب بشعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیجعفر نیکبخت
Prediction of Amaranthus retroflexus l emergence in different irrigation system in sunflower.....
پیش بینی رویش گیاهچه های تاج خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus در روش های مختلف آبیاری در آفتابگردان
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 1 (1392/03/15صفحات 119-127 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  جعفر نیکبختحسین طبریپریسا حسین زاده طلایی
Streamflow drought severity analysis by percent of normal index (PNI) in northwest Iran
-
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY Issue 112 (2013-04-15PP. 565-573 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  حسین طبریجعفر نیکبختپریسا حسین زاده طلایی
Hydrological Drought Assessment in Northwestern Iran Based on Streamflow Drought Index (SDI)
-
WATER RESOURCES MANAGEMENT Issue 27(1) (2013-01-15PP. 137-151 
  سایر
با هیات تحریریه
10.  زینب بشعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیجعفر نیکبخت
A model for predicting emergence of chenopodium in different irrigation systems in sunflower(helianthus annus l)
مدلی برای پیش بینی رویش گیاهچه های سلمه تره در سیستم های مختلف آبیاری در آفتابگردان
فن آوری های نوین کشاورزی- دانشگاه زنجان شماره 5 (1391/09/09صفحات 23-39 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  جعفر نیکبختمهدی طاهریمحسن سکاکی
Effect of deficit irrigation on quantity and quality cheracteristics of fruit and oil of olive (olea Europaea L.cv.koronaiki)
اثر کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم کرونائیکی
پژوهش آب در کشاورزی- موسسه تحقیقات خاک و آب شماره 26 (1391/04/18صفحات 71-81 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  حسین طبریجعفر نیکبختپریسا حسین زاده طلایی
Identification of Trend in Reference Evapotranspiration Series with Serial Dependence in Iran
-
WATER RESOURCES MANAGEMENT Issue 26 (2012-06-15PP. 2219-2232 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  حسین طبریجعفر نیکبختبهزاد شیفته صومعه ای
Investigation of groundwater level fluctuations in the north of Iran
-
Environmental Earth Sciences Issue 66 (2012-05-15PP. 231-243 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  سعید مهدیزادهجواد بهمنشجعفر نیکبخت
-
برآورد تبخیر- تعرق مرجع با سطوح احتمال وقوع مختلف(مطالعه موردی:ارومیه)
دانش آب و خاک -دانشگاه تبریز شماره 4 (1390/03/09صفحات 1-8 
  علمی-پژوهشی
سایر
5.  جعفر نیکبختحسین شریفان
Evaluation of effective of evapotranspiration estimating with different frequency
بررسی تأثیر روش محاسبه تبخیر-تعرق با احتمالات متفاوت
مجله فن آوری های نوین کشاورزی شماره 1 (1387/02/15صفحات 127-142 
  علمی-پژوهشی
سایر
4.  جعفر نیکبختمحمدی کورشاحتشامی مجید
Estimation of crop evapotranspiration in different probability levels: Case study in Maragheh, East Azarbaijan
برآورد تبخیر-تعرق واقعی گیاه در سطح احتمالاتی متفاوت : مطالعه موردی در مراغه، آذربایجان‌شرقی
علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شماره 13-1 (1386/02/15صفحات 95-106 
  علمی-پژوهشی
سایر
3.  مهدی کوچک زادهجعفر نیکبخت
Comparison of Different Reference Evapotranspiration Methods for Different Climates of Iran with FAO-Penman-Monteith Standard Method
مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع در اقلیم‌های مختلف ایران با روش استاندارد فائو-پنمن-مانتیث
علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شماره 10-3 (1383/09/15صفحات 43-57 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  جعفر نیکبختمیر لطیفی سید مجید
Effects of ET0 computing method, probability level, and length of peak water requirement period on daily reference evapotranspiration
تأثیر روش محاسبه ET0، احتمال وقوع و طول دوره حداکثر مصرف آب بر تبخیر-تعرق پتانسیل گیاه مرجع
علوم آب و خاک شماره 16-2 (1381/05/20صفحات 222-230 
  علمی-پژوهشی
معتبر
1.  جعفر نیکبختمیر لطیفی سید مجیدکمالی غلامعلی
Comparison of Estimates of Reference Evapotranspiration by FAO-Penman-Monteith and Penman-Wright and Hargreaves-Samanai Methods in Tehran
مقایسه تبخیر-تعرق محاسبه شده با روش‏های فائو-پنمن-مانتیث، پنمن-رایت و هارگریوز-سامانی در منطقه تهران
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی - تخصصی شده دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 8-4 (1380/12/20صفحات 3-14 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 61. یونس مظلوم علی ابادیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
استفاده از مالچ گیاهی برای افزایش رطوبت خاک در اراضی دیم
Use of plant mulch to increase soil moisture in rain fed land
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 60. یونس مظلوم علی ابادیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
اثرگذاری مالچدهی و جهت خاکورزی بر تولید رواناب در کشت دیم
Effect of mulching and tillage direction on runoff product in dry farming
Iranian Soil Science Congress دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-27 - 2019-08-29
بین‌المللی 59. اورنگ کاوسیبهنام نژاداکبری ماهانیجعفر نیکبختمحمد حسین رسولی فرد
تاثیر میدان مغناطیسی بر اثربخشی اسپیرودیکلوفن در کنترل کنه تارتن دولکه¬ای روی گیاه لوبیا در شرایط نیمه مزرعه‌ای
Impact of magnetic field on spirodiclofen effectiveness in controlling Tetranychus urticate (Acari: Tetranychidae) on Phaseolus vulgaris under semi-field conditions
- دانشگاه تبریز, تبریز, 2019-08-17 - 2019-08-19
بین‌المللی 58. ندا جسمانیعزیزالله خیریمیترا اعلائیجعفر نیکبخت
تاثیر محلولپاشی سالسیلیک اسید و سدیم نیتروپروساید (SNP) بر صفات مورفولوژیکی گل محمدی (Rosa damascene Mill.) تحت تنش کم آبی
Effect of Salicilic acid and Sodium nitro proside foliar application on Rosa damascena Mill under water deficit stress
- انجمن علمی گیاهان دارویی کشور و دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, 2019-03-13 - 2019-03-13
ملی معتبر 57. سیدبهروز حسینیدین پژوه یعقوب جعفر نیکبختمصطفی ملائی پاپکیاده
مطالعه خشک سالی های تبریز با روش شاخص اکتشاف خشک سالی
Drought Tabriz
Conference on Civil Engineering,Architecture and Urbanism of the Islamic Countries دانشگاه تبریز, تبریز, 2018-05-10 - 2018-05-10
بین‌المللی 56. حسین فتحیمحمداسماعیل امیریعلی ایمانیجعفر حاجی لوجعفر نیکبخت
ارزیابی ژنوتیپهای بادام متحمل به خشکی با استفاده از روابط آبی و برخی صفات رویشی روی پایه GN15
Evaluation of Almond Drought Tolerant Genotypes Using Water Relations and Vegetative Traits on GN15 Rootstock
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
بین‌المللی 55. میترا اعلائیرقیه مولایی قواقیمسعود ارغوانیجعفر نیکبخت
اثر تنش آبی دراز مدت و اسید سالیسیلیک بر رشد و ظرفیت فیزیولوژیکی توده های همیشه بهار ایرانی
Effects of prolonged water stress and salicylic acid treatments on growth and physiological properties of iranian populations of Calendula officinalis
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
ملی معتبر 54. رقیه مولایی قواقیمیترا اعلائیمسعود ارغوانیجعفر نیکبخت
اثر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار در شرایط تنش کم آبی
Effect of salicylic acid on morphophysiological traits of Calendula officinalis L. under Water deficit stress
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 53. محدثه حیدریعلیرضا واعظیکامران افصحیجعفر نیکبخت
تغییرات زمانی فرسایش شیاری در نوارهای کشت طی مراحل رشد گندم دیم
Temporal variation in rill erosion in cultivation strips during the growth stages of rainfed wheat
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 52. زهرا حقانیعلیرضا واعظیجعفر نیکبخت
تاثیر شیب دامنه بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در جویچه های کشت دیم گندم
Effect of hillslope gradient on flow hydraulic characteristics in the cultivation furrows in a wheat rainfed land
Iranian Soil Science Congress دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2017-08-28 - 2017-08-30
ملی معتبر 51. جعفر نیکبختصباح کرمی
ارزیابی فنی و هیدرولیکی سیستم آبیاری قطره¬ای
drip irrigation
- دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 50. شاهین امینجعفر نیکبخت
پایش خشکسالی با شاخص استاندارد بارندگی (SPI) -مطالعه موردی: حوضه لیقوان چای-آذربایجانشرقی
drought monitoring by Standard precipitation index- Case Study: Lighvan Chai Watershed-East Azarbaijan
کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1395/03/05 - 1395/03/06
ملی معتبر 49. مجتبی نوریجعفر نیکبخت
آنالیز حساسیت مقادیر ET0به تغییرات پارامترهای هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک تبریز
Analysis
کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1395/03/05 - 1395/03/06
ملی معتبر 48. فرزاد بخشندگان مقدمجعفر نیکبخت
پومیس و تأثیر آن بر جذب و کاهش نیترات از زه‌آب کشاورزی
Pumice and its effect on nitrate absorption and reduction from agricultural drainage
کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران دانشگاه سنندج, سنندج, 1395/02/01 - 1395/02/03
ملی معتبر 47. الهام رضائیجعفر نیکبخت
اثر پساب تصفیه شده بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در ذرت رقم ماکسیما
Effect of treated wastewater on yield and water use efficiency in maize cv maxima
همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران دانشگاه یزد, یزد, 1394/11/14 - 1394/11/14
بین‌المللی 46. جعفر نیکبختفرناز قاسمی
تأثیر خشکسالی بر مقادیر ETC ذرت علوفه‌ای و عوامل هواشناسی (مطالعه موردی: آذربایجان شرقی)
Effect of Drought on Maize ETc and meteorological parameter (Case Study: East Azarbaijan)
کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1394/08/14 - 1394/08/14
ملی معتبر 45. محمد افخمی مصرکانلوجعفر نیکبخت
تأثیر محلول‌پاشی کود بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در ذرت رقم ماکسیما
Effect of foliar of fertilizer on yield and water productivity in Maize Cv. Maxima
-- دانشگاه تهران, تهران, 2015-09-23 - 2014-09-23
ملی معتبر 44. کلثوم مصطفی زادهمحمد حسین محمدیجعفر نیکبختعلیرضا واعظی
ارزیابی مدل اصلاح شده یانگ جهت تبیین زهکشی خاک در ستون‌های بزرگ آزمایشگاهی
Evaluation of modified Youngs model to express soil drainage in large soil columns
-- دانشگاه تهران, تهران, 2015-09-23 - 2015-09-23
ملی معتبر 43. مهدی ایمانیجعفر نیکبخت
اثر افزایش دور آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در گیاه ذرت
the effect of irrigation interval on yield and water use efficiency in Maize
همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/06/03 - 1394/06/05
ملی معتبر 42. پوریا مرادیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیجعفر نیکبخت
اثر محلولپاشی هیومیک اسید بر شاخصهای رویشی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus)
The effect of foliar application humic acid on vegetative indices of plant Okra (Abelmoschus esculentus L.)
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 41. هادی لطفیطاهر برزگر ساربانقلیزهرا قهرمانیولی ربیعیجعفر نیکبخت
ارزیابی رشد رویشی و عملکرد در برخی از تودههای خربزه ایران
Evaluate of vegetative growth and yield in some Iranian melon accession
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 40. جعفر نیکبختفرشته احمدی داشقاپو
تاثیر کاربرد داده‌های به‌ هنگام هواشناسی بر مقادیر آب آبیاری تحویلی در شبکه آبیاری اراضی روشت کوچک-سد علویان مراغه
Effect of real time climatic data on irrigation water amounts (case study: irrigation canal of Small Revest Village, irrigation networks of Alavian Dam)
= دانشگاه علمی و کاربردی, تهران, 2015-03-05 - 2015-03-05
ملی معتبر 39. جعفر نیکبختسمانه نوری
خوشه‌بندی چاهک‌های مشاهده‌ای دشت مراغه بر اساس مقادیر تراز آب زیرزمینی
Clustering of Maragheh Plain Observation wells on water level values
= دانشگاه علمی کاربردی, تهران, 2015-03-05 - 2015-03-05
ملی معتبر 38. وحیده قهرمانپورافشین توکلی زانیانیرضا فتوتجعفر نیکبختسهیلا زرین قلمی
مطالعه تاثیر تاریخ کاشت بر کارایی مصرف آب در ارقام بهاره گلرنگ
Effect of sowing date on water use efficiency in spring safflower cultivars
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران موسسه تحقیقات اصلاح و نهال بذر, کرج, 1393/06/04 - 1393/06/06
ملی معتبر 37. جعفر نیکبختمینا ذوالفقارینجیب مرتضی
پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت تسوج-آذربایجان‌شرقی)
Groundwater level forecasting by Artificial Neural Networks (Case Study: Tassuj Plain-East Azarbaijan)
-- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 36. جعفر نیکبختفاطمه پشمی
تأثیر تغییرات آب و هوایی بر مقدار ET0 در ارومیه-آذربایجان‌غربی
Effect of climate change on ET0 values in Oroumieh-West Azarbaijan
-- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 35. جعفر نیکبختمهدی عباسی قینرجهافشین توکلی زانیانی
اثر سوپر جاذب رطوبت پومیس بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در ذرت رقم ماگسیما
Effect of pumic on yield, yield properties and water productivity in Maize cv Maxima
-- دانشکده شهید مفتح, همدان, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 34. جعفر نیکبختعذرا آقاجانلو
شبیه‌سازی مدیریت آبیاری راه‌کاری برای کشاورزی پایدار
simulation of irrigation water management, a strategy for sustainable agriculture
-- دانشکده شهید مفتح با همکاری انجمن آبیاری, همدان, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 33. احمدوند مریمیوسفی مریمجعفر نیکبخت
شبیه سازی کارایی مصرف آب در مدیریت کم آبیاری لوبیا قرمز با استفاده از مدل Aquacrop
Simulation of Water Use Efficiency under Deficit Irrigation in Red Bean by Aquacrop Model
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران, اهواز, 1392/12/06 - 1392/12/08
بین‌المللی 32. مهدیه تاجیکافشین توکلی زانیانیعلیرضا یوسفیجعفر نیکبخت
اثر روش کاشت بر زیست توده علفهای هرز در آفتابگردان در سطوح مختلف کم آبیاری
Feefct of sowing method on weed biomass under dofferent irrigation levels in sunflower
همایش علوم علفهای هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 1392/06/02 - 1392/06/04
بین‌المللی 31. معصومه ایمانیجعفر نیکبخت
اثرات تغییر اقلیم بر ET0 و تخمین آن به کمک داده های پیش بینی از طریق ANNs در زنجان
Effect of climate change on ET0 and predicting it by weather forecasted data using ANNs in Zanjan
کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه. آب و خاک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, کرمان, 1392/02/18 - 1392/02/19
ملی معتبر 30. لیلا کریمیعلیرضا یوسفیجعفر نیکبختمحمدرضا عظیمی
تاثیر عبور آب از میدن مغناطیسی بر بهبود کارایی گلایفوزیت و پاراکوات در کنترل علف هرز توق
The effect of magnetic water in the improvement of glyphosate and paraquat efficacy in common cocklebur controlling
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 29. پریسا ملکیمحمد حسین محمدیجعفر نیکبخت
بررسی تأثیر توأم لایه‌بندی و تراکم موضعی خاک بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاک
-
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 28. جعفر نیکبختعلی گنجی آزادپور
تأثیر شیب زمین بر یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با آبپاش‌های مخفی شونده مدل Hunter
-
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 27. جعفر نیکبختنرجس موذن زاده مهدی کوچک زاده
صحت‌سنجی و واسنجی روابط ساده تخمین تبخیر- تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: استان آذربایجان‌شرقی)
-
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 26. جعفر نیکبختزهرا نجیبمحمد علی حسن پور اقدم
اثر تبدیل سیستم‌های آبیاری سنتی به تحت فشار بر افزایش ذخیره و سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب‌شیر، آذربایجان‌شرقی)
-
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 25. دلارام ترابیجعفر نیکبختمحمد حسین محمدیافشین توکلی زانیانی
ارزیابی قطره‌چکان‌ طولانی مسیر در فشارهای مختلف
-
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 24. پریسا ملکیمحمد حسین محمدیجعفر نیکبخت
بررسی تأثیر توأم لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاک
--
همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم دانشگاه آزاد واحد همدان, همدان, 1391/12/08 - 1391/12/09
بین‌المللی 23. مهران بهتریعلیرضا واعظیمحمد حسین محمدیجعفر نیکبخت
اثر رطوبت اولیه خاک بر ذخیره آب باران در خاک های مختلف
Effect of initial soil moisture on rainwater storage in different soils
== انجمن سیستمهای سطوح آبگیر مشهد, مشهد, 2012-12-12 - 2012-12-13
ملی معتبر 22. زینب بشعلیرضا یوسفیافشین توکلی زانیانیجعفر نیکبخت
ارزیابی تغییر الگوی رویش علف هرز سوروف در پاسخ به نوع سیستم آبیاری با استفاده از مدلهای زمان دمایی در لوبیا
Evaluating the response of weed seedling emergence pattern to irrigation sstems using thermal time models in common bean
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1391/07/26 - 1391/07/28
ملی معتبر 21. جعفر نیکبختمرضیه عبدالهی سیاهکلرودی
اثر کم آبیاری و افزایش راندمان آبیاری بر ذخیره آب )مطالعه موردی: دشت تبریز(
-
همایش ملی مدیریت جامع منابع آب دانشگاه ساری, ساری, 1391/06/20 - 1391/06/21
ملی معتبر 20. جعفر نیکبختساناز جوانمردقشونیعذرا آقاجانلو
اثر آبیاری با دور و عمق آب ثابت بر تلفات آب؛ مطالعه موردی دشت تبریز
-
همایش ملی مدیریت جامع منابع آب دانشگاه ساری, ساری, 1391/06/20 - 1391/06/21
ملی معتبر 19. حسین طبریجعفر نیکبختپریسا حسین زاده طلایی
تحلیلی آماری بر تغییرات درازمدت تبخیر تعرق گیاه مرجع و بررسی اثرات خودهمبستگی بر - نتایج آزمونهای روند؛ مطالعه موردی غرب و جنوبغرب ایران
-
همایش ملی مدیریت جامع منابع آب دانشگاه ساری, ساری, 1391/06/20 - 1391/06/21
ملی معتبر 18. سمیه غفاری گنزقافشین توکلی زانیانیعلیرضا یوسفیجعفر نیکبخت
مطالعه تاثیر سطوح مختلف تامین آب و روش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا
Effect of water levels and irrigation methods on yield and yield components of red bean (Phaseolus vulgaris L .)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 17. افشین توکلی زانیانیمحبوبه طالبیجعفر نیکبخت
تاثیر آبیاری با آب مغناطیس بر عملکرد اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در لوبیا
Effect of magnetic water irrigation on yield, yield components and water use efficiency of beans
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 16. جعفر نیکبختمحمد حسین هادی نژادرضا صالحی نیا
تاثیر افزایش راندمان آبیاری بر ذخیره آب و پایداری کشاورزی(مطالعه موردی:دشت زنجان)
-
همایش ملی ایده های نو در کشاورزی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان, خوانسار, 1390/12/11 - 1390/12/12
بین‌المللی 15. جعفر نیکبختمهدی طاهریمحسن سکاکی
Effect of continues deficit irarigation on some quantity and quality characteristics of koronaiki olive cultivar
Effect of continues deficit irarigation on some quantity and quality characteristics of koronaiki olive cultivar
کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی سالن کنفرانس های صدا و سیما, تهران, 1390/07/19 - 1390/07/24
ملی معتبر 14. جعفر نیکبخت
بررسی اثر زمانی (به هنگام بودن داده ها) و مکانی (فاصله) ایستگاه هواشناسی از محل مزرعه بر نیاز آبی گیاه کشت شده
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 13. وحید عظیمیسمیراسادات مرسلیجعفر نیکبخت
نقش تابش خورشیدی برآوردشده از روابط تجربی در معادله پنمن مانتیث- مطالعه موردی منطقه تبریز
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 12. محمد حسین محمدیقدیر باباییجعفر نیکبخت
پیش بینی حرکت عناصر سنگین در خاک توسط انتقال ترجیحی املاح در اثر شستشوی دراز مدت در ستون خاک آزمایشی در مقایسه با خاک بکر
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 11. محمد حیدریجعفر نیکبختحسن اوجاقلو
تحلیل گستره خشکسالی و تاثیر آن ب منابع آب با استفاده از شاخص PNPI و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
-
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران سالن کنفرانس روزبه زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 10. سیروس امیرپورجعفر نیکبختحسن اوجاقلو
تعیین مناسبترین روش زمین آماری در تهیه نقشه پهنه بندی برخی پارامترهای کیفی اب زیرزمینی (مطالعه موردی:دشت میاندوآب)
-
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران سالن کنفرانس روزبه زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 9. جعفر نیکبختمرضیه خنده رویانافشین توکلی زانیانی
مغناطیسی کردن آب راه کاری نوین و موثر برای استفاده ار آبهای غیر متعارف در آبیاری
-
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران سالن کنفرانس روزبه زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 8. جعفر نیکبختمهدی طاهری
کم آبیاری زیتون راه کاری موثر برای کاهش برداشت اب از قزل اوزن در منطقه طارم زنجان
-
کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران سالن کنفرانس روزبه زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
ملی معتبر 7. علیرضا واعظیجعفر نیکبخت
استفاده از روش آبیاری قطره ای نواری برای مصرف کود ازتی در ذرت علوفه ای
-
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1389/12/10 - 1389/12/12
ملی معتبر 6. مهدی طاهریجعفر نیکبختمحسن سکاکی
تاثیر کم آبیاری تنظیم شده بر رشد و کارائی مصرف آب در زیتون رقم کرونائیکی
-
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1389/12/10 - 1389/12/12
ملی معتبر 5. جعفر نیکبخت
اثر زمان و محل اندازه گیری داده های هواشناسی بر مقدارET0 (مطالعه موردی : ایستگاه هواشناسی سینوپتیک زنجان و تمام خودکار دانشگاه زنجان)
-
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1389/12/10 - 1389/12/12
ملی معتبر 4. واحدی سمیراجعفر نیکبخت
جایگاه زهکشی کنترل شده وزهکشی زیستی در مدیریت جامع و پایدار منابع آب
Effect of controlled drainage and biodrainage on integrated and sustainable management of water resources
همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران-دانشکده مهندسی علوم آب, اهواز, 1389/12/10 - 1389/12/12
ملی معتبر 3. جعفر نیکبخت
بررسی اثر اقلیم بر مقدار تبخیر-تعرق گیاه مرجع چمن (مطالعه موردی:ایستگاه تبریز)
-
- پژوهشکده نیرو, تهران, 2010-12-20 - 2010-12-22
بین‌المللی 2. سعید مهدیزادهجواد بهمنشجعفر نیکبخت
تاثیر سطح احتمال وقوع تبخیر -تعرق مرجع بر نیاز آبی الگوی کشت (مطالعه موردی:ارومیه،آذربایجان غربی)
-
کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه. آب و خاک مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی, کرمان, 1389/08/23 - 1389/08/24
بین‌المللی 1. حسین شریفانجعفر نیکبخت
بررسی مقادیر تبخیر-تعرق به روش جنسن-هیز در شرایط اقلیمی متفاوت
Evaluation ET0 values Calculated by Jensen-Haise Equation in different climate
Iran Water Resources Management Conference دانشگاه تبریز, تبریز, 2008-10-14 - 2008-10-16