خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23908   بروزرسانی: 22-10-1399

Jaefar Nikbakht

Publications in Journals

داخلي-ISC64.  فرزاد تقدسی نیا، زهرا قهرمانی، طاهر برزگر ساربانقلی، جعفر نیکبخت، میترا اعلائی
اثر رژیمهای مختلف آبیاری در مرحله قبل از برداشت بر عملکرد، کیفیت میوه و کارایی مصرف آب دو توده خربزه ایرانی  
Effect of Different Irrigation Regimes at Pre-Harvest Stage on Yield, Fruit Quality and Water Use Efficiency of Two Iranian Melon Accessions  
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز دوره 29 شماره 4 (1398صفحات 217-231. 
داخلي-ISC63.  پریسا نجفلو، جعفر یعقوبی، جعفر نیکبخت
مدیریت بهره‌برداری سنتی از منابع آب در روستاهای ایران  
Traditional Utilization Management of Water Resources in the Villages of Iran  
آب و توسعه پایدار دوره 6 شماره 2 (1398صفحات 27-38. 
International ISI62.  آرزو خانی، طاهر برزگر ساربانقلی، جعفر نیکبخت، زهرا قهرمانی
Effect of foliar spray of calcium lactate on the growth, yield and biochemical attribute of lettuce ( Lactuca sativa L . ) under water deficit stress  
Advances in Horticultural Science Vol. 34 Issue 1 (2020PP. 11-24. 
داخلي-ISC61.  آرزو خانی، طاهر برزگر ساربانقلی، زهرا قهرمانی، جعفر نیکبخت
The effect of calcium lactate foliar spray on growth, yield and quality of lettuce (Lactuca sativa L.) cv. New Red Fire under water deficit stress  
Journal of Plant Process and Function Vol. 8 Issue 33 (2020PP. 187-201. 
داخلي-ISC60.  مجید فرومدی، علیرضا واعظی، جعفر نیکبخت
تأثیر شیب سطح بر انتخابپذیری ذرات در فرسایش پاشمانی در خاکهای مختلف  
Effect of surface slope on the selectivity of particles in splash erosion in different soil textures  
مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دوره 13 شماره 1 (1399صفحات 65-76. 
داخلي-ISC59.  علی باریکلو، پریسا علمداری، جعفر نیکبخت
مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی و توابع انتقالی رگرسیونی برای تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در دشت تبریز  
Comparison of Artificial Neural Network and Regression Pedotransfer Functions for Estimation of Soil Cation Exchange Capacity in Tabriz Plain  
تحقیقات کاربردی خاک- دانشگاه ارومیه دوره 8 شماره 1 (1399صفحات 174-186. 
داخلي-ISC58.  جعفر نیکبخت، ابراهیم محمدی، طاهر برزگر ساربانقلی
تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک در شرایط کم‌آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1)  
Effect of Salicylic Acid foliar application under deficit irrigation conditions on yield and water use efficiency in cucumber (Cucumis sativus cv. Kish F1)  
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دوره 51 شماره 3 (1399صفحات 553-561. 
داخلي-ISC57.  سیده زینب حسینی، طاهر برزگر ساربانقلی، زهرا قهرمانی، جعفر نیکبخت
پاسخ¬های فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.) به محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و ماده¬ی زیست محرک مگافول تحت تنش کم¬آبیاری  
Physiological responses of common bean cv. Sanry to foliar spray of salicylic acid and biostimulant megafol under deficit irrigation stress  
تنش های محیطی در علوم زراعی دوره 13 شماره 3 (1399صفحات 845-855. 
داخلي-ISC56.  جعفر نیکبخت، وحید عشقی، طاهر برزگر ساربانقلی، علیرضا واعظی
برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1)  
Interaction of Urea Fertilizer and Magnetized Water on Yield and Water and Fertilizer Use Efficiency in Cucumber (Cucumis sativus cv. Kish F1)  
آب و خاک ( علوم و صنایع کشاورزی )دانشگاه فردوسی مشهد دوره 34 شماره 3 (1399صفحات 675-688. 
داخلي-ISC55.  مجید فرومدی، علیرضا واعظی، جعفر نیکبخت
تغییرات زمانی فرسایش بین شیاری تحت تأثیر شدت باران در خاکهای منطقه نیمه خشک  
Temporal Variation of Interrill Erosion under Different Rainfall Intensities in Semiarid Soils  
آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران دوره 14 شماره 48 (1399صفحات 59-77. 
داخلي-ISC54.  پریسا نجفلو، جعفر یعقوبی، جعفر نیکبخت
نظام بهره‌برداری مشاعی از چاه‌های آب و چالش‌های آن در شهرستان سلطانیه  
Collective Management of Wells and its challenges in Soltanieh  
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دوره 51 (1399صفحات 75-92. 
داخلي-ISC53.  خانی، آ.، برزگر، ط.، نیکبخت، ج. و قهرمانی، ز.
اثر محلولپاشی لاکتات کلسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فعالیت آنتی اکسیدانی و عملکرد کاهو (.Lactuca sativa L) تحت شرایط کم‌آبیاری
علوم باغبانی ایران دوره 50 شماره 3 (1398صفحات 649-665. 
داخلي-ISC52.  اصلانی اسلمرز، ش.، برزگر ساربانقلی، ط. و نیکبخت، ج.
تأثیر محلولپاشی برگی اسید هیومیک بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجهفرنگی گیلاسی (Lycopersicon pimpinellifolium ) تحت تنش کم آبیاری
فرآیند و کارکرد گیاهی دوره 8 شماره 32 (1398صفحات 69-82. 
داخلي-ISC51.  حسینی، س.ز.، برزگر، ط.، نیکبخت، ج. و قهرمانی، ز. 
اجزای عملکرد، کیفیت نیام و دانه لوبیا سبز در شرایط تنش کم‌آبی و محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و مگافول.
نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار، دوره 29 شماره 3 (1398صفحات 95-111. 
داخلي-ISC50.  نیکبخت، ج. و طالعی، ا. 
تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات هیدرولیکی آبیاری قطره ای-نواری و عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت. 
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، دوره 8 شماره 4 (1398صفحات 21-36. 
داخلي-ISC49.  اصلانی، ش.، برزگر، ط. و نیکبخت، ج.
اثر اسید هیومیک بر شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکرد گوجه فرنگی تحت شرایط کم‌آبیاری. 
مجله به‌زراعی کشاورزی، دوره 21 شماره 2 (1398صفحات 221-232. 
داخلي-ISC48.  مظلوم علی‌آبادی، ی.، واعظی، ع.ر. و نیکبخت، ج.
نقش مدیریت خاک از طریق مصرف کاه و کلش در تولید گندم دیم تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی در منطقه نیمه خشک.
مجله آبیاری و زهکشی ایران، دوره 13 شماره 2 (1398صفحات 552-564. 
داخلي-ISC47.  حسینی، س.ب.، صارمی، ع.، نوری قیداری، م.ح.، صدقی، ح.، فیروزفر، ع.ر. و نیکبخت، ج.
طبقه‌بندی و تحلیل کاربری اراضی حوضه طارم با استفاده از روش‌های مبتنی بر پیکسل. 
فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک، دوره 8 شماره 4 (1398صفحات 135-151. 
داخلي-ISC46.  مظلوم علی‌آبادی، ی.، واعظی، ع.ر. و نیکبخت، ج.
اثر کاه و کلش و جهت خاک ورزی بر تغییرات زمانی رطوبت خاک در کشتزار دیم گندم.
نشریه پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، دوره 26 شماره 1 (1398صفحات 71-89. 
داخلي-ISC45.  برزگر، ط.، اصفهانی، ز.، قهرمانی، ز. و نیکبخت، ج.
بررسی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گوجه فرنگی رقم ریوگرند (Lycopersicon esculentum cv. Rio Grande) به محلول پاشی ماده زیست-محرک تحت تنش کم‌آبی. 
فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، دوره 8 شماره 29 (1398صفحات 229-239. 
داخلي-ISC44.  فتحی، ح.، امیری، م.ا.، ایمانی، ع.، حاجیلو، ج. و نیکبخت، ج.
پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ های بادام روی پایه 15GN به تنش کم آبیاری.
فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، دوره 8 شماره 29 (1398صفحات 15-30. 
داخلي-ISC43.  حسینی، س.ز.، برزگر، ط.، نیکبخت، ج. و قهرمانی، ز. 
واکنش‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه لوبیا سبز رقم سانری به اسید سالیسیلیک و مواد زیست محرک در شرایط کم‌آبی. 
مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی، دوره 10 شماره 35 (1397صفحات 73-87. 
داخلي-ISC42.  نیکبخت، ج. و مرادی، ا.
تأثیر خشکسالی بر کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت هشتگرد از دیدگاه آبیاری. 
تحقیقات منابع آب ایران، دوره 14 شماره 4 (1397صفحات 120-131. 
داخلي-ISC41.  مظلوم علی‌آبادی، ی.، واعظی، ع.ر. و نیکبخت، ج. 
تغییرات زمانی رطوبت خاک تحت تأثیر بارندگی و دما در شرایط آیش و کشت در کشتزار دیم. 
نشریه حفاظت منابع آب و خاک دوره 8 شماره 2 (1397صفحات 135-147. 
داخلي-ISC40.  حیدریان، ن.، برزگر، ط.، قهرمانی، ز. و نیکبخت، ج.
اثر تنش کم‌آبیاری بر عملکرد و شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی توده‌های خربزه بومی ایران.
فرآیند و کارکرد گیاهی دوره 7 شماره 26 (1397صفحات 209-221. 
داخلي-ISC39.  برزگر، ط.، پرخیده، ج.، نکونام، ف. و نیکبخت، ج.
بررسی واکنش‌های رشدی، عملکردی و فیزیولوژیک برخی توده‌های هندوانه (Citrullus lanatus L.) به تنش کم‌آبی. 
زیست‌شناسی گیاهی ایران دوره 36 (1397صفحات 73-88. 
داخلي-ISC38.  پرخیده، ج.، برزگر، ط.، نکونام، ف. و نیکبخت، ج.
بررسی رشد، عملکرد و پاسخ‌های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم‌آبیاری.
به زراعی کشاورزی دوره 20 شماره 2 (1397صفحات 357-396. 
داخلي-ISC37.  نیکبخت، ج. و کرمی، ص. 
ارزیابی هیدرولیکی اتصال حلقوی و دو به دوی انتهای لاترال‌های سیستم آبیاری قطره‌ای.
نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره 12 شماره 2 (1397صفحات 387-396. 
داخلي-ISC36.  برزگر، ط.، مرادی، پ.، حسن‌زاده، ز.، قهرمانی، ز. و نیکبخت، ج.
ارزیابی رشد، عملکرد و میزان ویتامین ث بامیه با کاربرد پوترسین و اسید هیومیک تحت تنش کم‌آبی.
دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره 28 شماره 1 (1397صفحات 109-123. 
International ISI35.  Fathi, H., Amiri, M.E., Imani, A., Hajilou, J. and Nikbakht, J.
Physiological and biochemical responses in some almond (Prunus amygdalus Batsch.) genotypes (grafted on/GN15) submitted to drought stress.
Pakistan Journal of Botany, Vol. 50 Issue 4 (2018PP. 1281-1289. 
داخلي-ISC34.  مولایی، ر.، اعلایی، م.، ارغوانی، م. و نیکبخت، ج.
اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط اقلیمی زنجان.
علوم باغبانی ایران دوره 48 شماره 4 (1396صفحات 965-975. 
داخلي-ISC33.  اصفهانی، ز.، برزگر، ط.، قهرمانی، ز. و نیکبخت، ج.
آثار محلول‌پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم‌آبی
به زراعی کشاورزی دوره 19 شماره 4 (1396صفحات 995-1009. 
داخلي-ISC32.  علیزاده، ب.، قهرمانی، ز.، برزگر، ط. و نیکبخت، ج.
اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم‌آبی.
به زراعی کشاورزی دوره 19 شماره 2 (1396صفحات 431-444. 
International ISC31.  Fathi, H., Imani, A., Amiri, M.A., Hajilou, J. and Nikbakht, J.
Response of Almond Genotypes/Cultivars Grafted on GN15 ‘Garnem’ Rootstock in Deficit-Irrigation Stress Conditions.
Journal of Nuts Vol. 8 Issue 2 (2017PP. 123-135. 
International ISC30.  Barzegar, T., Lotfi, H., Rabiei, V., Ghahremani, Z. and Nikbakht, J.
Effect of water-deficit stress on fruit yield, antioxidant activity, and some physiological traits of four Iranian melon genotypes
Iranian Journal of Horticultural Science Issue Spec. Issue (2017PP. 13-25. 
داخلي-ISC29.  نیکبخت، ج. و نوری، س.
خوشه‌بندی شبکه چاهک‌های مشاهده‌ای و پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت مراغه). 
دانش آب و خاک، دوره 27 شماره 1 (1396صفحات 281-294. 
داخلي-ISC28.  نیکبخت، ج. و کرمی، ص. 
تأثیر اتصال دو به دوی انتهای لاترال‌های سیستم آبیاری قطره‌ای بر مشخصات هیدرولیکی سیستم
مدیریت آب و آبیاری دوره 7 شماره 1 (1396صفحات 17-28. 
داخلي-ISC27.  فتحی، ح.، امیری، م.ا.، ایمانی، ع.، حاجی‌لو، ج و نیکبخت، ج.
تحمل به تنش کم‌آبیاری نژادگان‌های بادام روی پایه GN15 بر اساس برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و دمای برگ
مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره 18 شماره 2 (1396صفحات 159-176. 
داخلي-ISC26.  نیکبخت، ج. و رضایی، ا.
تأثیر سطوح مختلف پساب و آب مغناطیسی شده بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در آبیاری ذرت و برخی خصوصیات فیزیکی خاک
مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره 48 شماره 1 (1396صفحات 63-75. 
International ISC25.  Barzegar, T., Moradi, P., Nikbakht, J. and Ghahremani, Z.
 Physiological response of Okra cv. Kano to foliar application of putrescine and humic acid under water deficit stress.
International Journal of Horticultural Science and Technology Vol. 3 Issue 2 (2016PP. 187-197. 
داخلي-ISC24.  لطفی، ه.، برزگر، ط.، ربیعی، و.، قهرمانی، ز. و نیکبخت، ج. 
بررسی تأثیر تنش کم آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده‌های خربزه ایرانی.
به زراعی کشاورزی، دوره 18 شماره 1 (1395صفحات 157-171. 
داخلي-ISC23.  کرباسی، م.، مقدم، م.، نیکبخت، ج. و کاویانی، ع.
تخمین تبخیر‌ـ تعرق واقعی گیاه با استفاده از الگوریتم سبال (مطالعۀ موردی: منطقۀ خرم‌دره در استان زنجان).
اکوهیدرولوژی دوره 3 شماره 3 (1395صفحات 427-437. 
داخلي-غير ISC22.  نیکبخت، ج.، ذوالفقاری، م. و نجیب، م.
پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی دشت تسوج-آذربایجان‌شرقی با کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی.
هیدروژئولوژی دوره 1 شماره 2 (1395صفحات 99-115. 
داخلي-غير ISC21.  نیکبخت، ج. و نوری، س.
پیش‌‌بینی تراز آب زیرزمینی با کمک شبکه‌های موجک-عصبی (مطالعه موردی: دشت مراغه-آذربایجان‌شرقی).
هیدروژئولوژی دوره 1 شماره 1 (1395صفحات 29-43. 
داخلي-غير ISC20.  پناهی، س، کرباسی، م و نیکبخت، ج.
پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی SVM، RBF و MLP.
مجله محیط زیست و مهندسی آب دوره 2 شماره 1 (1395صفحات 51-64. 
داخلي-ISC19.  نیکبخت، ج. و نجیب، ز.
اثر افزایش راندمان آبیاری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب‌شیر، آذربایجان شرقی).
مدیریت آب و آبیاری دوره 5 شماره 1 (1394صفحات 115-127. 
داخلي-ISC18.  حسینی، س.ب.، دین‌پژوه، ی. و نیکبخت، ج.
تحلیل خشکسالی‌های شمالغرب ایران با روش شاخص اکتشاف خشکسالی
نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) دوره 29 شماره 2 (1394صفحات 295-310. 
داخلي-ISC17.  عبدالهی سیاهکلرودی، نیکبخت، ج.، محمدی، م.ح. و خالدیان، م.ر. 
مقایسه رگرسیون و شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با آب معمولی و مغناطیسی
نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره 9 شماره 1 (1394صفحات 170-179. 
داخلي-ISC16.  نیکبخت، ج.، خنده‌رویان، م.، توکلی، ا. و طاهری، م. 
اثر آبیاری با آب عبور داده شده از میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی و پارامترهای رشد اولیه گیاه ذرت رقم ماکسیما (Zea Mays CV. Maxima)
نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی) دوره 105 (1393صفحات 141-147. 
داخلي-ISC15.  نیکبخت، ج.، عبدالهی سیاهکلرودی، م. 
اثر مغناطیسی کردن آب آبیاری بر خصوصیات پیاز رطوبتی در آبیاری قطره‌ای سطحی
نشریه دانش آب و خاک دوره 24 شماره 4 (1393صفحات 139-152. 
داخلي-ISC14.  نیکبخت، ج.، خنده‌رویان، م.، توکلی، ا. و طاهری، م. 
اثر کم‌آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب ذرت.
نشریه پژوهش آب در کشاورزی دوره 27 شماره 4-ب (1392صفحات 551-563. 
داخلي-ISC13.  بش، ز.، یوسفی، ع.ر.، توکلی زانیانی، ا و نیکبخت، ج.
پیش‌بینی رویش گیاهچه‌های تاج‌خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) در روش‌های مختلف آبیاری در آفتابگردان
مجله علوم گیاهان زراعی ایران دوره 44 شماره 1 (1392صفحات 119-127. 
International ISI12.  Nikbakht, J., Tabari, H. and Hosseinzadeh Talaee, P. 
Streamflow drought severity analysis by percent of normal index (PNI) in northwest Iran.
Theoretical and Applied Climatology Vol. 112 Issue 3-4 (2013PP. 564-573. 
International ISI11.  Tabari, H., Nikbakht, J. and Hosseinzadeh Talaee, P.
Hydrological Drought Assessment in Northwestern Iran Based on Stream flow Drought Index (SDI).
Water Resources Management Vol. 27 Issue 1 (2013PP. 137-151. 
داخلي-غير ISC10.  بش، ز.، یوسفی، ع.ر.، توکلی زانیانی، ا و نیکبخت، ج.
مدلی برای پیش بینی رویش گیاهچه‌های سلمه تره (Chenopodium album) در سیستم های مختلف آبیاری در آفتابگردان
مجله فن‌آوری نوین کشاورزی (ویژه زراعت و اصلاح نباتات). دوره 5 شماره 1 (1391صفحات 23-39. 
داخلي-ISC9.  نیکبخت، ج.، طاهری، م. و سکاکی، م.
اثر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم کرونائیکی
مجله پژوهش آب در کشاورزی دوره 26 شماره 1 (1391صفحات 71-82. 
International ISI8.  Tabari, H., Nikbakht, J. and Hosseinzadeh Talaee, P. 
Identification of trend in reference evapotranspiration series with serial dependence in Iran. 
Water Resources Management Vol. 26 Issue 8 (2012PP. 2219-2232. 
International ISI7.  Tabari, H., Nikbakht, J. and Shifteh Some’e, B.
Investigation of groundwater level fluctuations in the north of Iran. 
Environmental Earth Sciences Vol. 66 Issue 1 (2012PP. 231-243. 
داخلي-ISC6.  مهدی‌زاده س.، بهمنش، ج. و نیکبخت، ج.
برآورد تبخیر-تعرق مرجع با سطوح احتمال وقوع متفاوت در منطقه ارومیه، استان آذربایجان‌غربی.
مجله دانش آب و خاک- دوره 20/1 شماره 4 (1389صفحات 171-183. 
داخلي-غير ISC5.  نیکبخت، ج. و شریفان، ح. 
بررسی تأثیر روش محاسبه تبخیر-تعرق با احتمالات متفاوت.
مجله فن‌آوری نوین کشاورزی (ویژه علوم خاک و آب)- دوره 2 شماره 1 (1387صفحات 127-141. 
داخلي-ISC4.  نیکبخت، ج. محمدی، ک. و احتشامی، م.
 برآورد تبخیر-تعرق واقعی گیاه در سطح احتمالاتی متفاوت: مطالعه موردی در مراغه، آذربایجان‌شرقی.
مجله علوم کشاورزی- دوره 13 شماره 1 (1386صفحات 95-106. 
داخلي-ISC3.  کوچک‌زاده، م. و نیکبخت، ج.
مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع در اقلیم‌های مختلف ایران با روش استاندارد فائو-پنمن-مانتیث. 
مجله علوم کشاورزی- دوره 10 شماره 3 (1383صفحات 43-57. 
داخلي-ISC2.  نیکبخت، ج. و میرلطیفی، س. م. 
تأثیر روش محاسبه ET0، احتمال وقوع و طول دوره حداکثر مصرف آب بر تبخیر-تعرق مرجع روزانه.
مجله علوم خاک و آب- دوره 16 شماره 2 (1382صفحات 223-231. 
داخلي-ISC1.  نیکبخت، ج. میرلطیفی، س. م. و کمالی، غ. ع. 
مقایسه تبخیر-تعرق محاسبه شده با روش‏های فائو-پنمن-مانتیث، پنمن-رایت و هارگریوز-سامانی در منطقه تهران.
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دوره 8 شماره 4 (1380صفحات 3-13. 


Presentations in Seminars & Congress


National 61. اورنگ کاوسی، بهنام نژاداکبری ماهانی، جعفر نیکبخت، محمد حسین رسولی فرد
Impact of magnetic field on spirodiclofen effectiveness in controlling Tetranychus urticate (Acari: Tetranychidae) on Phaseolus vulgaris under semi-field conditions  

سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
 


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 17 - 19 August 2019.  
National 60. مظلوم علی‌آبادی، ی.، واعظی، ع.ر. و نیکبخت، ج.
اثرگذاری مالچ‌دهی و جهت خاک‌ورزی بر تولید رواناب در کشت دیم. 

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه زنجان.


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 5 - 7 شهريور 1398.  
National 59. مظلوم علی‌آبادی، ی.، واعظی، ع.ر. و نیکبخت، ج.
استفاده از مالچ گیاهی برای افزایش رطوبت خاک در اراضی دیم.

 شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه زنجان.


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 5 - 7 شهريور 1398.  
National 58. جسمانی، ن.، خیری، ع.، نیکبخت، ج. و اعلائی، م.
تاثیر محلولپاشی سالسیلیک اسید و سدیم نیتروپروساید (SNP) بر صفات مورفولوژیکی گل محمدی (Rosa damascene Mill.) تحت تنش کم آبی.

 دومین کنفرانس بین‌المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، انجمن علمی گیاهان دارویی کشور و دانشگاه علوم پزشکی مشهد.


انجمن علمی گیاهان دارویی کشور و دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد-ایران, 22 اسفند 1397.  
National 57. حسینی، س.ب.، دین‌پژوه، ی.، نیکبخت، ج. و ملائی پاپکیاده، م. 
مطالعه خشک سالی های تبریز با روش شاخص اکتشاف خشک سالی.

 کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، دانشگاه تبریز.


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 20 ارديبهشت 1397.  
National 56. فتحی، ح.، امیری، م.ا.، ایمانی، ع.، حاجی‌لو، ج و نیکبخت، ج.
ارزیابی ژنوتیپهای بادام متحمل به خشکی با استفاده از روابط آبی و برخی صفات رویشی روی پایه GN15.

 نخستین کنگره بین‌المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.


دانشگاه تربیت مدرس, تهران-ایران, 13 - 16 شهريور 1396.  
National 55.   ولایی قواقی، ر.، اعلائی، م.، ارغوانی، م. و نیکبخت، ج.
اثر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار در شرایط تنش کم آبی.

 پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، دانشگاه زنجان.


دانشگاه تربیت مدرس, زنجان-ایران, 13 - 16 شهريور 1396.  
National 54. حیدری، م.، واعظی، ع.ر.، افصحی، ک. و نیکبخت، ج.
تغییرات زمانی فرسایش شیاری در نوارهای کشت طی مراحل رشد گندم دیم.

 پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.


دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان-ایران, 6 - 8 شهريور 1396.  
National 53. حقانی، ز.، واعظی، ع.ر. و نیکبخت، ج.
تأثیر شیب دامنه بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در جویچه های کشت دیم گندم.

 پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان.


دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان-ایران, 6 - 8 شهريور 1396.  
National 52. علائی، م.، مولایی قواقی، ر.، ارغوانی، م. و نیکبخت، ج.
اثر تنش آبی دراز مدت و اسید سالیسیلیک بر رشد و ظرفیت فیزیولوژیکی توده های همیشه بهار ایرانی.

 نخستین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.


دانشگاه تربیت مدرس, تهران-ایران, 13 - 16 شهريور 1396.  
National 51. نیکبخت، ج. و کرمی، ص. 
ارزیابی فنی و هیدرولیکی سیستم آبیاری قطره¬ای.

 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان


دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان-ایران, 2 - 4 شهريور 1395.  
National 50. نوری، م. و نیکبخت، ج.
آنالیز حساسیت مقادیر ET0 به تغییرات پارامترهای هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک تبریز.

 دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط زیست، 


دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران, تهران-ایران, 5 - 6 خرداد 1395.  
National 49. امین، ش. و نیکبخت، ج.
پایش خشکسالی با شاخص استاندارد بارندگی (SPI)-مطالعه موردی: حوضه لیقوان‌چای-آذربایجانشرقی.

 دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط زیست، 


دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران, تهران-ایران, 5 - 6 خرداد 1395.  
National 48. بخشندگان مقدم، ف. و نیکبخت، ج.
پومیس و تأثیر آن بر جذب و کاهش نیترات از زه‌آب کشاورزی.

ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران،


دانشگاه سنندج, سنندج-ایران, 1 - 3 ارديبهشت 1395.  
National 47. لطفی، ه.، برزگر، ط.، قهرمانی، ز.، ربیعی، و. و نیکبخت، ج.
ارزیابی رشد رویشی و عملکرد در برخی از تودههای خربزه ایران.

هشتمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی، 


دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج-ایران, 23 - 24 ارديبهشت 1394.  
National 46. مرادی، پ.، برزگر، ط.، قهرمانی، ز. و نیکبخت، ج.
اثر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر شاخص‌های رویشی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus). 

هشتمین همایش یافته‌های پژوهشی کشاورزی، 


دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج-ایران, 23 - 24 ارديبهشت 1394.  
National 45. ایمانی، م. و نیکبخت، ج.
اثر افزایش دور آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در گیاه ذرت. 

سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، 


دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان-ایران, 3 - 5 شهريور 1394.  
National 44. افخمی، م. و نیکبخت، ج.
تأثیر محلول‌پاشی کود بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در ذرت رقم ماکسیما. 

دومین همایش الکترونیکی یافته‌های نوین در محیط زیست و اکوسیستم‌های کشاورزی، 


دانشگاه تهران, تهران-ایران, 1 مهر 1394.  
National 43. نیکبخت، ج. و قاسمی منجیلی، ف. 
تأثیر خشکسالی بر مقادیر ETC ذرت علوفه‌ای و عوامل هواشناسی (مطالعه موردی: آذربایجان شرقی). 

اولین کنگره بین‌المللی زمین، فضا و انرژی پاک، 


دانشگاه محقق اردبیلی, تهران-ایران, 14 آبان 1394.  
National 42. رضایی، ا. و نیکبخت، ج.
اثر پساب تصفیه شده بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در ذرت رقم ماکسیما. 

اولین همایش ملی بحران آب و مدیریت آن در مناطق خشک ایران، 


دانشگاه یزد, یزد-ایران, 14 بهمن 1394.  
National 41. مصطفی‌زاده، ک.، محمدی، م.ح.، نیکبخت، ج. و واعظی، ع.ر. 
ارزیابی مدل اصلاح شده یانگ جهت تبیین زهکشی خاک در ستون‌های بزرگ آزمایشگاهی. 

دومین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، 


دانشگاه تهران, تهران-ایران, 1 مهر 1394.  
National 40. نیکبخت، ج. و احمدی داشقاپلو، ف. 
تأثیر کاربرد داده‌های به‌‌هنگام هواشناسی بر مقادیر آب آبیاری تحویلی در شبکه آبیاری اراضی روشت کوچک-سد علویان مراغه. 

دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی، 


دانشگاه علمی و کاربردی, تهران-ایران, 14 اسفند 1393.  
National 39. نیکبخت، ج. و نوری، س.
خوشه‌بندی چاهک‌های مشاهده‌ای دشت مراغه بر اساس مقادیر تراز آب زیرزمینی. 

دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی، 


دانشگاه علمی کاربردی, تهران-ایران, 14 اسفند 1393.  
National 38. قهرمانپور، و.، توکلی، ا.، فتوت، ر.، نیکبخت، ج. و زرین قلمی، س. 
مطالعه تأثیر تاریخ کاشت بر کارایی مصرف آب در ارقام بهاره گلرنگ. 

سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران


موسسه تحقیقات اصلاح و نهال بذر, کرج-ایران, 4 - 6 شهريور 1393.  
National 37. احمدوند، م.، یوسفی، م. و نیکبخت، ج.
شبیه سازی کارایی مصرف آب در مدیریت کم آبیاری لوبیا قرمز با استفاده از مدل Aquacrop. 

چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، 


دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب، , اهواز-ایران, 6 - 8 اسفند 1392.  
National 36. تاجیک، م.، توکلی، ا.، یوسفی، ع.ر. و نیکبخت، ج.
اثر روش کاشت بر زیست توده علف‌های هرز در آفتابگردان در سطوح مختلف کم آبیاری. 

همایش علوم علفهای هرز، 


پردیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران., کرج-ایران, 2 - 4 شهريور 1392.  
National 35.  واحدی، س. و نیكبخت، ج.
جایگاه زهكشی كنترل شده وزهكشی زیستی در مدیریت جامع و پایدار منابع آب
سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
دانشگاه اهواز, اهواز-ایران, 10 - 12 اسفند 1389.   [Abstract 
National 34.  نیکبخت، ج.، عباسی، م. و توکلی، ا.
اثر سوپر جاذب رطوبت پومیس بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در ذرت رقم ماگسیما
اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار
دانشکده شهید مفتح همدان, همدان-ایران, 22 اسفند 1392.  [Abstract ]
National 33.  نیکبخت، ج.، ذوالفقاری، م و نجیب، م.
پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبكه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت تسوج-آذربایجان‌شرقی)
اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار
دانشکده شهید مفتح همدان, همدان-ایران, 22 اسفند 1392.  [Abstract ]
National 32.  نیکبخت، ج. و پشمی، ف.
تأثیر تغییرات آب و هوایی بر مقدار ET0 در ارومیه-آذربایجان‌غربی
اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار
دانشکده شهید مفتح همدان, همدان-ایران, 22 اسفند 1392.  [Abstract ]
National 31.  نیکبخت، ج. و آقاجانلو، ع.
شبیه‌سازی مدیریت آبیاری راه‌کاری برای کشاورزی پایدار
اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی محیط زیست ومنابع طبیعی پایدار
دانشکده شهید مفتح همدان, همدان-ایران, 22 اسفند 1392.  [Abstract ]
National 30.  ایمانی، م. و نیکبخت، ج.
اثرات تغییر اقلیم بر ET0 و تخمین آن به کمک داده های پیش بینی از طریق ANNs در زنجان
دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه. آب و خاک
مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي, کرمان-ایران, 18 - 19 ارديبهشت 1392.   [Abstract 
National 29.  بش، ز.، یوسفی، ع.ر.، توکلی زانیانی، ا و نیکبخت، ج.
ارزیابی تغییر الگوی رویش علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در پاسخ به نوع سیستم آبیاری با استفاده از مدل‌های زمان-دمایی در لوبیا
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل-ایران, 26 - 28 مهر 1391.  
National 28.  بهتری، م.، واعظی، ع.ر.، محمدی، م.ح. و نیکبخت، ج.
اثر رطوبت اولیه خاک بر ذخیره آب باران در خاک‌های مختلف
اولین کنفرانس ملی سامانه‌های سطوح آبگیر باران
مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی, مشهد-ایران, 22 - 23 آذر 1391.  [Abstract ]
National 27.  طبری، ح.، نیکبخت، ج. و حسین‌زاده طلائی، پ.
تحلیلی آماری بر تغییرات درازمدت تبخیر تعرق گیاه مرجع و بررسی اثرات خودهمبستگی بر نتايج آزمونهای روند؛ مطالعه موردی غرب و جنوب غرب ايران
سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری-ایران, 20 - 21 شهريور 1391.  [Abstract ]
National 26.  نیکبخت، ج.، جوانمرد، س. و آقاجانلو، ع.
اثر آبیاری با دور و عمق آب ثابت بر تلفات آب (مطالعه موردی: دشت تبریز)
سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری-ایران, 20 - 21 شهريور 1391.  [Abstract ]
National 25.  نیکبخت، ج. و عبدالهی سیاهکلرودی، م.
اثر کم‌آبیاری و افزایش راندمان آبیاری بر ذخیره آب (مطالعه موردی: دشت تبریز)
سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری-ایران, 20 - 21 شهريور 1391.  [Abstract ]
National 24.  طالبی، م.، توکلی زانیانی، ا و نیکبخت، ج.
تاثیر آبیاری با آب مغناطیس بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در لوبیا
دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه آزاد واحد کرج, کرج-ایران, 14 - 16 شهريور 1391.   [Abstract 
National 23.  غفاری گنزق، س.، یوسفی، ع.ر.، توکلی زانیانی، ا و نیکبخت، ج.
مطالعه تأثیر سطوح مختلف تأمین آب و روش آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا
دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه آزاد واحد کرج, کرج-ایران, 14 - 16 شهريور 1391.   [Abstract 
National 22.  ملکی، پ.، محمدی، م.ح. و نیکبخت، ج.
بررسی تأثیر توأم لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاک
اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, همدان-ایران, 3 اسفند 1391.   [Abstract 
National 21.  ملکی، پ.، محمدی، م.ح. و نیکبخت، ج.
بررسی تأثیر توأم لایه‌بندی و تراکم موضعی خاک بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاک
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
دانشکده سوانح طبیعی, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.   [Abstract 
National 20.  کریمی، ل.، یوسفی، ع.ر.، نیکبخت، ج. و عظیمی، م.ر.
تأثیر عبور آب از میدان مغناطیسی بر بهبود کارایی گلایفوسیت و پاراکوآت در کنترل علف هرز توق و مجموع چهار گونه علف هرز
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
دانشکده سوانح طبیعی, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.   [Abstract 
National 19.  نیکبخت، ج. و گنجی آزادپور، ع.
تأثیر شیب زمین بر یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با آبپاش‌های مخفی شونده مدل Hunter
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
دانشکده سوانح طبیعی, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.   [Abstract 
National 18.  نیکبخت، ج.، مؤذن‌زاده، ن. و کوچک‌زاده، م.
صحت‌سنجی و واسنجی روابط ساده تخمین تبخیر- تعرق گیاه مرجع (مطالعه موردی: استان آذربایجان‌شرقی)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
دانشکده سوانح طبیعی, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.  [Abstract ]
National 17.  ترابی، د.، نیکبخت، ج.، محمدی، م.ح. و توکلی، ا.
ارزیابی قطره‌چکان‌ طولانی مسیر در فشارهای مختلف
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
دانشکده سوانح طبیعی, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.   [Abstract 
National 16.  نیکبخت، ج.، نجیب، ز و حسن‌پور اقدم، م.ع. 
اثر تبدیل سیستم‌های آبیاری سنتی به تحت فشار بر افزایش ذخیره و سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب‌شیر، آذربایجان‌شرقی)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
دانشکده سوانح طبیعی, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.   [Abstract 
National 15.  نیکبخت، ج.هادی‌نژاد م.ح. و صالحی‌نیا، ر.
تأثیر افزایش راندمان آبیاری بر ذخیره آب و پایداری کشاورزی (مطالعه موردی: دشت زنجان).  
ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، 
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان, خوراسگان-ایران, 11 - 12 اسفند 1390.   [Abstract 
National 14.  Nikbakht, J., Taheri, M. and Sakkaki, M.
Effect of continues deficit Irrigation on some quantity and quality characteristics of Koronaiki Olive (Olea europaea L.) Cultivar. 
21st International Congress on Irrigation and Drainage, 
International Commission on Irrigation and Drainage, ICID, Tehran-Iran, 19 - 23 October 2011.   [Abstract 
National 13.  نیکبخت، ج.
بررسی اثر زمانی (به‌هنگام بودن داده‌ها) و مکانی (فاصله) ایستگاه هواشناسی از محل مزرعه بر نیاز آبی گیاه کشت شده. 
اولین کنگره ملی علوم و فن‌آوری‌های نوین کشاورزی،  
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران شهريور 1390.   [Abstract 
National 12.   محمدی، م.ح.، بابائی، ق. و نیکبخت، ج.
پیش‌بینی حرکت عناصر سنگین در خاک توسط انتقال ترجیحی املاح در اثر شستشوی دراز مدت در ستون خاک آزمایشی در مقایسه با خاک بکر. 
اولین کنگره ملی علوم و فن‌آوری‌های نوین کشاورزی،  
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 19 - 21 شهريور 1390.  [Abstract ]
National 11.  عظیمی، و.، مرسلی، س. و نیکبخت، ج.
نقش تابش خورشیدی برآورد شده از روابط تجربی در معادله پنمن مانتیث - مطالعه موردی منطقه تبریز.  
اولین کنگره ملی علوم و فن‌آوری‌های نوین کشاورزی، 
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 19 - 21 شهريور 1390.   [Abstract 
National 10.  نيكبخت، ج.، خنده‌رویان، م. و توکلی، ا.
مغناطيسي كردن آب راه‌كاري نوين و مؤثر براي استفاده از آبهاي غير متعارف در آبياري.  
دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران، 
شركت آب منطقه اي زنجان در شهر زنجان, زنجان-ایران, 28 - 29 ارديبهشت 1390.   [Abstract 
National 9. نیکبخت، ج.، طاهری، م. و سکاکی، م. 
كم‌آبياري زيتون راه‌كاري مؤثر براي كاهش برداشت آب از قزل‌اوزن در منطقه طارم زنجان. 

. دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران، 


شركت آب منطقه اي زنجان در شهر زنجان, زنجان-ایران, 28 - 29 ارديبهشت 1390.   [Abstract 
National 8.  امیرپور، س.، نيكبخت، ج. و اوجاقلو، ح
تعیین مناسب‌ترین روش زمین آماری در تهیه نقشه پهنه‌بندی برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت میاندوآب). 
دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران،  
شركت آب منطقه اي زنجان در شهر زنجان, زنجان-ایران, 28 - 29 ارديبهشت 1390.   [Abstract 
National 7.  حیدری، م.، نيكبخت، ج. و اوجاقلو، ح
تحلیل گستره خشکسالی و تأثیر آن بر منابع آب با استفاده از شاخص PNPI و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS).  
دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی منابع آب ایران، 
شركت آب منطقه اي زنجان در شهر زنجان, زنجان-ایران, 28 - 29 ارديبهشت 1390.   [Abstract 
National 6.   واعظي، ع.ر. و نيكبخت، ج.
استفاده از روش آبیاری قطره‌ای نواری برای مصرف کود ازتی در ذرت علوفه‌ای.  
سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، 
دانشگاه اهواز, اهواز-ایران, 10 - 12 اسفند 1389.  
National 5.  طاهري، م.، نيكبخت، ج. و سكاكي، م.
تأثير کم آبياري تنظيم شده بر رشد و کارائي مصرف آب در زيتون رقم کرونائيکي. 
سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، 
دانشگاه اهواز, اهواز-ایران, 10 - 12 اسفند 1389.   [Abstract 
National 4.  نيكبخت، ج.
 اثر زمان و محل اندازه‌گيري داده‌هاي هواشناسي بر مقدار ET0 (مطالعه موردي: ايستگاه هواشناسي سينوپتيك زنجان و تمام خودكار دانشگاه زنجان). 
سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، 
دانشگاه اهواز, اهواز-ایران, 10 - 12 اسفند 1389.   [Abstract 
National 3.  مهدي‌زاده، س.، بهمنش، ج. و نيكبخت، ج.
 تأثير سطح احتمال وقوع تبخير-تعرق مرجع بر نياز آبي الگوي كشت (مطالعه موردي: اروميه، آذربايجان غربي).
اولين کنفرانس بين‌المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا،
مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي, کرمان-ایران, 23 - 24 آبان 1389.   [Abstract 
National 2.   نيكبخت، ج.
بررسي اثر تغيير اقليم بر مقدار تبخير-تعرق گياه مرجع چمن (مطالعه موردي: ايستگاه تبريز).  
چهارمین کنفرانس منطقه ای تغیير اقلیم 
سازمان هواشناسي كشور, تهران-ایران, 30 آذر - 1 دي 1389.   [Abstract 
National 1.  شریفان، ح. و نیكبخت، ج.
بررسي مقادير تبخير-تعرق به روش جنسن-هيز در شرايط اقليمي متفاوت 
سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 23 - 25 مهر 1387.   [Abstract