خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25602   بروزرسانی: 22-10-1399

Jaefar Nikbakht

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طراحی فضای سبز و سیستم آبیاری قطعه فضای سبز مقابل مجتمع اساتید   همكارتير 1395مهر  1395سازمان پارکها و فضای سبز زنجان
ارزیابی تأثیر پروژه تغذیه مصنوعی ذاکر بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی دشت زنجان   مجريبهمن 1393در دست اجراشرکت آب منطقه‌ای زنجان
پایش كیفی منابعِ آب‌های سطحی در استان آذربایجان غربی با بررسی خشكسالی‌های هیدرولوژیكی چند دهه گذشته 
[  خلاصه طرح] 
مجريارديبهشت 1391خرداد  1392کاربردیصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
اطلس باد شهرستان خدابنده   مجريآذر 1387مرداد  1388بينادي، كاربردياداره كل هواشناسي زنجاناداره كل هواشناسي زنجان
برآورد تبخير و تعرق پتانسيل و واقعي روزانه با احتمال وقوع متفاوت در منطقه استان گلستان   همكاربهمن 1382بهمن  1383بينادي، كاربردي، توسعه‌ايسازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گلستاندانشگاه گرگان