خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25652   بروزرسانی: 22-10-1399

Jaefar Nikbakht

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 حسین فتحی بهمن  1396علوم باغبانی اثر کم آبیاری و سالیسیک اسید بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی برخی ارقام و ژنوتیپ های انتخابی بادام پیوند شده روی پایه GN-15   استاد مشاور
3 بهنام اوجاقلو در حال انجامعلوم باغبانی انتخاب ارقام زیتون متحمل به خشکی بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی،فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی   استاد مشاور
2 پریسا نجفلو در حال انجامترویج و آموزش کشاورزی بررسی الگوهای مدیریت بهره برداری مشارکتی از منابع آب با رویکرد صرفه جویی در شهرستان سلطانیه   استاد مشاور
1 یونس مظلوم علی‌آبادی شهريور  1398علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک کمی سازی بارش موثر در گندم دیم تحت مدیریت های متفاوت خاک در منطقه نیمه خشک   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
71 محسن سکاکی بهمن  1389آبیاری و زهکشی تأثیر کم آبیاری تنظیم شده بر کمیت و کیفیت محصول زیتون (مطالعه موردی: منطقه گیلوان-زنجان)   استاد راهنما
70 مرضیه خنده‌رویان اسفند  1390آبیاری و زهکشی اثر کم‌آبیاری پیوسته با آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب و عملکرد ذرت   استاد راهنما
69 معصومه ایمانی تير  1391آبیاری و زهکشی تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع از طریق پیش‌بینی‌های هواشناسی با کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شهر زنجان)   استاد راهنما
68 مرضیه عبدالهی سیاهکلرودی مهر  1391آبیاری و زهکشی اثر مغناطیسی کردن آب آبیاری بر خصوصیات پیاز رطوبتی در آبیاری قطره‌ای سطحی و قطره‌ای زیر سطحی   استاد راهنما
67 نرجس مؤذن‌زاده خرداد  1392آبیاری و زهکشی صحت‌سنجی و واسنجی روابط ساده تخمین تبخیر- تعرق گیاه مرجع در منطقه شمال غرب ایران   استاد راهنما
66 دلارام ترابی تير  1392آبیاری و زهکشی اثر مغناطیسی کردن آب آبیاری بر گرفتگی قطره چکانها و یکنواختی توزیع آب در آبیاری قطره ای   استاد راهنما
65 زهرا نجیب مهر  1392آبیاری و زهکشی اثر افزایش راندمان آبیاری بر سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجبشیر، آذربایجان شرقی)   استاد راهنما
64 مهدی عباسی قینرجه اسفند  1392آبیاری و زهکشی اثر کم‌آبیاری پیوسته و سوپر جاذب رطوبت بر عملکرد و کارایی مصرف آب در ذرت رقم ماگسیما   استاد راهنما
63 مینا ذوالفقاری اسفند  1392آبیاری و زهکشی پیش‌بینی تأثیر توام افزایش راندمان آبیاری و سطح زیرکشت بر سطح آب زیرزمینی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت تسوج، آذربایجان‌شرقی)   استاد راهنما
62 فاطمه پشمی اسفند  1392آبیاری و زهکشی اثر تغییرات آب و هوا بر مقدار تبخیر-تعرق گیاه مرجع در اقلیم‌های مختلف ایران   استاد راهنما
61 عذرا آقاجانلو اسفند  1392آبیاری و زهکشی شبیه‌سازی و ارزیابی مدل‌های AquaCrop و APSIM در مدیریت کم‌آبیاری   استاد راهنما
60 سمیرا قادری منفرد اسفند  1392آبیاری و زهکشی تأثیر تغییرات آب و هوایی بر تبخیر-تعرق گیاهان الگوی کشت و نیاز آبیاری (مطالعه موردی: منطقه ورامین)   استاد راهنما
59 فرزاد بخشندگان مقدم آذر  1393آبیاری و زهکشی تأثیر پومیس برجذب وکاهش نیترات از زه آب کشاورزی   استاد راهنما
58 بهنام کرمی اسفند  1393آبیاری و زهکشی تأثیر کم‌آبیاری به روش PRD با آب مغناطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در ذرت   استاد راهنما
57 امین سلیم‌زاده اسفند  1393آبیاری و زهکشی مدیریت یکپارچه منابع آب سطحی وزیرزمینی دشت نقده با مدل WEAP   استاد راهنما
56 سمانه نوری اسفند  1393آبیاری و زهکشی خوشه بندی شبکه چاهک های مشاهده‌ای دشت مراغه وپیش بینی سطح آب زیرزمینی باکمک موجک _شبکه عصبی برای چاهک انتخابی هرخوشه   استاد راهنما
55 فرشته احمدی داشقاپو اسفند  1393آبیاری و زهکشی اثرکاربرد داده‌های به‌هنگام هواشناسی بر مقادیر آب آبیاری (مطالعه موردی: کانال آبیاری روستای روشت کوچک شبکه آبیاری سد علویان)   استاد راهنما
54 محمد افخمی مهر  1394آبیاری و زهکشی تأثیر محلول پاشی کود مغناطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در ذرت رقم ماکسیما   استاد راهنما
53 مهدی ایمانی آبان  1394آبیاری و زهکشی اثر دور آبیاری با آب مغناطیسی بر عملکرد وبهره‌وری مصرف آب ذرت رقم ماکسیما   استاد راهنما
52 الهام رضایی بهمن  1394آبیاری و زهکشی اثر پساب تصفیه شده مغاطیسی بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در ذرت رقم ماکسیما و برخی خصوصیات فیزیکی خاک   استاد راهنما
51 فرناز قاسمی شهريور  1395آبیاری و زهکشی تأثیر خشک‌سالی بر نیاز آبی گیاه (مطالعه موردی: تبریز-آذربایجان شرقی)   استاد راهنما
50 شاهین امین شهريور  1395آبیاری و زهکشی تأثیر خشکسالی هواشناسی بر دبی رودخانه (مطالعه موردی: لیقوان چای-آذربایجان شرقی)   استاد راهنما
49 صباح کرمی شهريور  1395آبیاری و زهکشی ارزیابی هیدرولیکی اتصال حلقوی لاترال‌های زیر واحد آبیاری قطره‌ای   استاد راهنما
48 مجتبی نوری بهمن  1395آبیاری و زهکشی آنالیز حساسیت مقادیر ET0 و ETc ذرت به تغییر پارامترهای هواشناسی در اقلیم‌های مختلف ایران   استاد راهنما
47 امید مرادی شهريور  1396آبیاری و زهکشی بررسی تأثیر خشک‌سالی بر کیفیت آب‌های زیرزمینی از دیدگاه آبیاری   استاد راهنما
46 رضا قاسمی بهمن  1396آبیاری و زهکشی پهنه‌بندی خشک‌سالی با شاخص بارش استاندارد (مطالعه موردی: آذربایجان‌شرقی)   استاد راهنما
45 نژاداکبری ماهانی بهنام تير  1397حشره‌شناسی تأثیر میدان مغناطیسی بر اثربخشی آفت کش گیاهی پالیزین در کنترل جمعیت کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae در شرایط نیمه مزرعه ای روی گیاه لوبیا   استاد راهنما
44 طالعی قره‌قشلاقی امیر شهريور  1397آبیاری و زهکشی اثر توأمان کاربرد آب مغناطیسی و حلقوی کردن انتهای لاترال‌های سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارایی مصرف آب در ذرت رقم ماکسیما   استاد راهنما
43 حامد کردلر زهره فروردين  1398آبیاری و زهکشی تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی سدوم در شرایط گلخانه‌ای و تأثیر سطوح متفاوت آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آن   استاد راهنما
42 محمدی فاطمه شهريور  1398آبیاری و زهکشی تأثیر توامان سطوح متفاوت آبیاری با آب مغناطیسی و مالچ پلاستیکی بر عملکرد و کارایی مصرف آب در لوبیا سبز   استاد راهنما
41 محمدی ابراهیم شهريور  1398آبیاری و زهکشی اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار در شرایط کم‌آبیاری   استاد راهنما
40 عشقی وحید شهريور  1398آبیاری و زهکشی تأثیر توآم کودآبیاری و آب مغناطیسی بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار   استاد راهنما
39 هادلی فاطمه در حال انجامآبیاری و زهکشی تأثیر تغییر اقلیم بر مشخصات خشکسالی در اقلیم‌‌های متفاوت   استاد راهنما
38 سعید مهدی‌زاده آذر  1389آبیاری و زهکشی برآورد تبخیر-تعرق مرجع با سطوح احتمال وقوع متفاوت و تأثیر آن بر نیاز آبی الگوی کشت (مطالعه موردی: ارومیه، آذربایجان غربی)   استاد مشاور
37 قدیر بابائی آذر  1390علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک پیش بینی شدت جریان مولد انتقال ترجیحی املاح در شرایط غیر اشباع   استاد مشاور
36 زینب بش شهريور  1391زراعت مدلسازی ظهور علفهای هرز در آفتابگردان ولوبیا تحت سیستم های آبیاری متفاوت   استاد مشاور
35 پریسا ملکی دي  1391علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک بررسی تأثیر لایه بندی و تراکم خاک بر ایجاد جریان ناپایدار آب و در حین توزیع مجدد رطوبت خاک   استاد مشاور
34 مهران بهتری اسفند  1391علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک اثر رطوبت اولیه خاک بر نفوذپذیری خاک، تولید رواناب و عملکرد رسوب تحت باران شبیه¬سازی شده   استاد مشاور
33 سمیه غفاری گنزق اسفند  1391زراعت بررسی برخی صفات اکوفیزیولوژیک آفتابگردان و لوبیا در شرایط آبیاری متفاوت   استاد مشاور
32 لیلا اکبری ممقانی شهريور  1392علوم باغبانی تأثیر آبیاری با آب مغناطیسی بر برخی از شاخصهای رشدی و بیو شیمیایی گیاه انگور   استاد مشاور
31 سید بهروز حسینی شهريور  1392مهندسی منابع آب تحلیل مشخصه های خشکسالی با استفاده از شاخص RDI در شمالغرب ایران   استاد مشاور
30 کاوه رحیمی ملکشان مهر  1392ترویج و آموزش کشاورزی بررسی عوامل موثر بر انگیزش کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی   استاد مشاور
29 مهدیه تاجیک اسفند  1392زراعت مطالعه تأثیر سطوح مختلف تأمین نیاز آبی گیاه و روش کاشت بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک آفتابگردان   استاد مشاور
28 لیلا کریمی شهريور  1393زراعت تأثیر عبور آب از میدان مغناطیسی بر کارایی گلایفوزیت و پاراکوآت   استاد مشاور
27 مریم مقدم شهريور  1393آبیاری و زهکشی تخمین تبخیر وتعرق واقعی گیاه با استفاده از الگوریتم بیلان انرژی درسطح زمین (سبال) مطالعه موردی منطقه خرمدره   استاد مشاور
26 یحیی رضایی مهر  1393زراعت تأثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک چهار رقم کلزای بهاره   استاد مشاور
25 مروارید احمدی دي  1393علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک بررسی فرسایندگی باران و رواناب در شدت های مختلف بارندگی با استفاده از شبیه ساز باران   استاد مشاور
24 فرزانه فتحی اسفند  1393جغرافیا-اقلیم‌شناسی برآورد تبخیر و کمبود آب در استان خوزستان   استاد مشاور
23 عزیزه فرجی اقویرنی اسفند  1393علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک برآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک با استفاده از منحنی هدایت گازی خاک   استاد مشاور
22 وحیده قهرمانپور شهريور  1394زراعت اثرات کم آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و کیفیت روغن ارقام بهاره گلرنگ   استاد مشاور
21 هادی لطفی شهريور  1394علوم باغبانی اثر تنش کم آبی بر رشد،عملکرد و کیفیت میوه برخی از توده های خربزه ایرانی   استاد مشاور
20 پوریا مرادی شهريور  1394علوم باغبانی اثر پوترسین و هیومیک اسید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گیاه بامیه (Abelmoschus esculenthus cv. Kano Dwarf) تحت تنش خشکی   استاد مشاور
19 کلثوم مصطفی‌زاده اسفند  1394علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک برآورد آزمایشگاهی رطوبت ظرفیت مزرعه‌ای با استفاده از منحنی زهکشی خاک   استاد مشاور
18 سهیلا پناهی اسفند  1394آبیاری و زهکشی پیش‌بینی تبخیر-تعرق گیاه مرجع در اقلیم‌های مختلف ایران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی   استاد مشاور
17 سیران خداداد محمودی تير  1395زراعت تأثیر محلول پاشی سالسیلیک اسید بر برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیک نخود تحت شرایط محدویت آبیاری   استاد مشاور
16 افشین فتح‌الهی اسفند  1395علوم باغبانی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک دو توده خیار بومی ایران به کاربرد گاما آمینوبوتیریک اسید تحت تنش شرایط کم آبی   استاد مشاور
15 سیده زینب حسینی شهريور  1395علوم باغبانی اثر محلول پاشی برگی مگافول و سالیسیلیک اسید بر رشد،عملکرد و کیفیت میوه لوبیا سبز تحت تنش کم آبی   استاد مشاور
14 زهرا اصفهانی شهريور  1395علوم باغبانی اثر محلول‌پاشی برگی مگافول بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم ریو گرند تحت تنش کم آبی   استاد مشاور
13 بهنام علیزاده شهريور  1395علوم باغبانی اثر پوترسین و سالیسیلیک اسید بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گیاه فلفل رقم دیماز تحت تنش کم آبی   استاد مشاور
12 جاسم پرخیده خرداد  1396علوم باغبانی پاسخ های مورفوفیزیولوژیک چهار رقم هندوانه پیوندی و غیر پیوندی به تنش کم آبی   استاد مشاور
11 حامد اوجاقی شیرمرد شهريور  1396زراعت مطالعه صفات فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد دانه نخود در شرایط کم آبیاری (Cicer arietinum L)   استاد مشاور
10 شیلان اصلانی اسلمرز شهريور  1396علوم باغبانی اثر هیومیک اسید بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و کیفیت میوه سه رقم گوجه فرنگی تحت تنش کم آبی   استاد مشاور
9 رقیه مولایی قواقی شهريور  1396علوم باغبانی تأثیر سالسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه همیشه بهار. Calendula officinalis L در شرایط تنش گم آبی   استاد مشاور
8 محدثه حیدری بهمن  1396علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک تغییرات زمانی ظرفیت جدا شدن ذرات خاک با تأثیر مالچ کاه و کلش در گندم زمستانی تحت شرایط دیم   استاد مشاور
7 زهرا حقانی بهمن  1396علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک کمی سازی فرسایش شیاری و شاخص های هیدرولیکی جریان بر اساس رطوبت اولیه خاک در جویچه های کشت   استاد مشاور
6 فرزاد تقدسی‌نیا تير  1397علوم باغبانی اثر تنش کم آبیاری در دوره های مختلف رشد بر شاخص های مورفیزیولوژیکی و کیفیت میوه دو توده خربزه ایرانی   استاد مشاور
5 آرزو خانی تير  1397علوم باغبانی تأثیر سطوح مختلف لاکتات کلسیم، بر رشد و عملکرد کاهوی رقم نیو رد فایر تحت شرایط تنش کم آبی   استاد مشاور
4 مهدیه عسگری بهمن  1397علوم خاک-فیزیک و حفاظت خاک تأثیر گل آلودگی آب بر نفوذپذیری خاک و عملکرد جو در خاکهای با بافت مختلف   استاد مشاور
3 ندا جسمانی بهمن  1397علوم باغبانی تأثیر سالیسیلیک اسید و سدیم نیتروپروساید (SNP) بر صفات مرفوفیزیولوژیکی گل محمدی (Rosa damascena Mill) تحت تنش کم آبیاری   استاد مشاور
2 سیده وحیده خلیلی بهمن  1397سازه‌های آبی ارزیابی خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی با استفاده از شاخص‌های SPI، RDI و SDI   استاد مشاور
1 میرعیسی خانی ترکی سیده زهره در حال انجامعلوم باغبانی اثر هیومیک اسید بر رشد و عملکرد گیاه رازیانه شیرین رقم RZF۱ Boeili تحت تنش کم آبی   استاد مشاور