خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25569   بروزرسانی: 22-10-1399

Jaefar Nikbakht

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. اصول زهكشي-دوره کارشناسی2. طراحي سامانه‌های زهكشي-دوره کارشناسی3. هیدرولوژی آب‌های سطحی-دوره کارشناسی4. هیدرولوژی مهندسی-دوره کارشناسی5. رابطه آب خاک و گیاه تکمیلی-دوره کارشناسی ارشد6. مدیریت آب در مزرعه-دوره کارشناسی ارشد7. زهكشي تكميلي-دوره کارشناسی ارشد