خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25649   بروزرسانی: 22-10-1399

Jaefar Nikbakht

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربيت مدرس-تهران, ايران, علوم و مهندسي آبياري-آبياري و زهكشي , 1385-1379
عنوان رساله : مدل بهره‌برداري تلفيقي از آب سطحي و زيرزميني در شرايط محدوديت كمي و كيفي آب
زمینه رساله : مديريت منابع آب
استاد راهنما : دكتر كورش محمدي

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربيت مدرس-تهران, ايران, مهندسي كشاورزي-آبياري و زهكشي , 1379-1376
عنوان پایان نامه : تخمين تبخير-تعرق مرجع روزانه با احتمال وقوع متفاوت در منطقه تهران
زمینه پایان نامه : تبخير-تعرق و نياز آبي گياهان
استاد راهنما : دكتر سيد مجيد مير لطيفي

کارشناسی : دانشگاه تبريز, ايران, آبياري , 1376-1372
عنوان پایان نامه : طراحي سيستم آبياري قطره‌اي براي مزرعه انتخابي به مساحت 5 هكتار
زمینه پایان نامه : طراحي سيستم آبياري قطره‌اي
استاد راهنما : مهندس عبداله اكبريان