خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25652   بروزرسانی: 22-10-1399

Jaefar Nikbakht

شرکت در کارگاههای آموزشی

 

 

 

 

عنوان كارگاه

مجري

سمت در كارگاه

محل كارگاه

زمان برگزاري

كارگاه آموزشي-تخصصي مديريت داده در GIS براي مدلسازي آب زيرزميني

پژوهشكده مهندسي آب دانشگاه تربيت مدرس

مدرس

پژوهشكده مهندسي آب دانشگاه تربيت مدرس

6/10/1384 تا 8/10/1384

كارگاه آموزشي آشنايي با پايگاه‌هاي اطلاعاتي علمي قابل دسترس دانشگاه زنجان و استخراج مقاله از آنها

انجمن علمي گروه مهندسي آب

مدرس

دانشگاه زنجان، گروه مهندسي آب

25/8/1389 و 2/9/1389