خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20774   بروزرسانی: 04-03-1402

Ali Sayyah

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  معصومه صفی لوعلی سیاحلیلا یوزباشیجبار سیف پناهی شعبانی
The Effect of Comprehensive Modified FIFA 11+ Warm-up Program on Inflammatory Indicators and Muscle Damage of Adolescent Taekwondo Males
تأثیر برنامه‌ی جامع گرم کردن فیفا +11 اصلاح‌شده بر شاخص‌های التهابی و آسیب عضلانی مردان تکواندوکار نوجوان
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش شماره 15 (1402/09/01صفحات 65-76 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
5.  علی سیاححمید اراضیمژگان حسن زاده
Double-pyramid and Reverse step resistance training effectiveness on physical fitness factors among female handball players
تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی با الگوهای باردهی هرمی دوگانه و پلکانی معکوس بر عوامل آمادگی جسمانی دختران هندبالیست زبده
Turkish Journal of Sport and Exercise Issue 2 (2023-08-31PP. 181-190 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
4.  علی سیاحمهدی چراغی
Investigating the effective factors on dropouts in secondary school students in rural areas of Zanjan province
بررسی عوامل مؤثر بر افراد بازمانده از تحصیل در دانش آموزان دوره دوم متوسطه روستاهای استان زنجان
پژوهشهای جغرافیای اقتصادی شماره 6 (1400/12/13صفحات 76-94 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
3.  علی سیاحاحسان اصغریحمید ارضی
The effects of two loading patterns of resistance training (skewed pyramid & reverse step) on some physical and physiological capabilities of non-athlete men
اثر دو الگوی باردهی تمرین مقاومتی (پلکانی معکوس و هرمی اریب) بر برخی قابلیت های جسمانی و فیزیولوژیکی مردان غیر ورزشکار
Turkish Journal of Kinesiology Issue 4 (2021-12-31PP. 123-131 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
2.  حمید اراضیروح اله امینیعلی سیاحشیما ابوطالبی
The cardiovascular risk factors and health-related physical fitness of employees at General Directorate of Youth and Sport of Mazandaran Province in Iran
بررسی وضعیت عوامل خطرزای قلبی – عروقی و آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران
Turkish Journal of Kinesiology Issue Year 2018, Volume 4, Issue 1 (2018-03-30PP. 8-15 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  علی سیاححمید محبیحمید اراضیعباس بهاری
Are obese rats influenced by GLP1 and IR through aerobic exercise? A case study
آیا فعالیت ورزشی هوازی، میزان GLP1 و IR را در موش های صحرایی چاق تحت تاثیر قرار می دهد؟
Turkish Journal of Sport and Exercise Issue 18(2) (2016-08-31PP. 1-7 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 2. معصومه صفی لوعلی سیاحلیلا یوزباشیجبار سیف پناهی شعبانی
تأثیر برنامه ی جامع گرم کردن فیفا +11 اصالح شده بر شاخص های التهابی و آسی ب عضالن ی مردان تکواندوکار نوجوان
The Effect of Comprehensive Modified FIFA 11+ Warm-up Program on Inflammatory Indicators and Muscle Damage of Adolescent Taekwondo Males
--- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2023-03-01 - 2023-03-02
بین‌المللی 1. علی سیاححمید محبیحمید اراضی
اثر شدت فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح پلاسماییGLP-1 و شاخص مقاومت به انسولین در موش های صحرایی چاق
Effects of aerobic exercise intensity on glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and insulin resistance (IR) in obese rats
International Congress on Physical Education and Sport Sciences پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران, 2022-03-07 - 2022-03-09