خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20775   بروزرسانی: 04-03-1402

Ali Sayyah
علی سیاح
استادیار

پست الکترونيکی
alisayyah@znu.ac.ir      alisayyah2005@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sayyaha

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4314

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی، اتاق 601، کد پستی ۳۸۷۹۱-۴۵۳۷۱