خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14423   بروزرسانی: 24-02-1401

Ali Sayyah

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
8 شكري مريم دي  1398فیزیولوژی ورزشی تاثير تمرين استقامتي، بي تمريني و تمرين شوك بر ميزان پروتئين انتقال دهنده هاي مونوكربوكسيلات در هيپوكمپ و قشر مغز موشهاي صحرائي نر ويستار   استاد مشاور
7 طاهري اصغري پروين شهريور  1398فیزیولوژی ورزشی تاثير سه نوع تمرين (استقامتي، استقامتي - بي تمريني و استقامتي- شوك) بر ميزان فاكتور نروتروفيك مشتق از مغز هيپوكمپ و سرم موش هاي صحرائي نر   استاد مشاور
6 جعفري فاطمه فروردين  1400فیزیولوژی ورزشی تاثير چهارنوع تمرين (تناوبي، استقامتي، ميكس و تركيبي) شديد و بي تمريني بر بيان ژن سيناپتوبروين و سيناپتوتاگمين در عضلات دوقلو و نعلي و عملكرد موشهاي صحرائي   استاد مشاور
5 محمد لطفی شهريور  1400فیزیولوژی ورزش تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید، استقامتی شدید، میکس اینتروال و ترکیبی و دو هفته بی تمرینی بربیان ژن Musk و Rapsyn عضلات تند و کند و عملکرد موش های صحرایی نر   استاد مشاور
4 معصومه صفی لو آبان  1400فیزیولوژی ورزشی کاربردی تأثير برنامه ي جامع گرم كردن +۱۱ اصلاح شده بر برخي شاخص هاي التهابي، آسيب عضلاني و حس عمقي مفاصل زانو و مچ پاي مردان تكواندوكار جوان   استاد راهنما
3 علویه گنج خانی آبان  1400فیزیولوژی ورزشی کاربردی تأثير برنامه‌ي جامع گرم كردن +۱۱ اصلاح شده بر برخي شاخص‌هاي التهابي، آسيب عضلاني و حس عمقي مفاصل زانو و مچ پاي زنان تكواندوكار جوان   استاد راهنما
2 سودا برقی شهريور  1400فیزیولوژی ورزشی کاربردی اثر مصرف عصاره عناب طي تمرين تناوبي و استقامتي شديد بر شاخص‌هاي آنتي‌اكسيداني و فشار اكسايشي بافت قلب موش‌هاي نابالغ نر   استاد راهنما
1 زهرا علیپور شهريور  1400فیزیولوژی ورزشی کاربردی اثر تمرين تناوبي شديد و تمرين استقامتي شديد همراه با عصاره عناب بر سطح مالون دي آلدهيد و ظرفيت آنتي‌اكسيداني تام عضله‌ي نعلي و دوقلوي موش‌هاي نابالغ نر   استاد مشاور