خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20774   بروزرسانی: 04-03-1402

Ali Sayyah

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فعاليت بدني و پيش گيري از بيماري هاي مزمن و ناتواني ها - کارشناسی ارشد2. متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین - کارشناسی ارشد3. فعالیت بدنی و تندرستی4. آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی - کارشناسی ارشد5. فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی - کارشانسی ارشد6. زبان تخصصی - کارشناسی ارشد7. فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی - کارشناسی ارشد8. مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی - کارشناسی ارشد9. سمینار پژوهشی - کارشناسی ارشد10. تغذیه ورزشی و ترکیب بدن11. تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی در علوم ورزشی - کارشناسی ارشد12. استفاده و سوء استفاده از داروها - کارشناسی ارشد13. بهداشت ورزشی14. بیوشیمی و متابولیسم ورزشی15. والیبال16. تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی17. روش تحقیق در علوم ورزشی18. استعدادیابی ورزشی19. علم تمرین20. تغذیه ورزش21. فیزیولوژی ورزش