خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20542   بروزرسانی: 04-03-1402

Ali Sayyah

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

دبیر کارگروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه زنجان

رئیس شورای پژوهشي مركز علمي كاربردی ورزش و جوانان استان زنجان

رئیس شورای آموزشي مركز علمي كاربردی ورزش و جوانان استان زنجان

رئیس شورای حل اختلاف دانشجویي مركز علمي كاربردی ورزش و جوانان استان زنجان

عضو كمیته تخصصي شورای تحقیقات اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان

رئیس كمیته پژوهش فدراسیون گلف جمهوری اسلامي ایران

دبیر شورای تربیت بدني و ورزش دانشگاه زنجان 1387تا 1390

عضو شورای تخصصي دانشجویي دانشگاه جامع علمي كاربردی استان زنجان

عضو شورای راهبردی توسعه ورزش استان زنجان

عضو كمیته آموزش فدراسیون گلف جمهوری اسلامي ایران

عضو كمیته استعدادیابي فدراسیون گلف جمهوری اسلامي ایران

سرپرست انجمن گلف وزارت علوم تحقیقات و فناوری

سرپرست كمیته میني گلف استان زنجان

رئیس كمیته استعداد یابي هیئت بسکتبال استان زنجان

رئیس كمیته آموزش هیئت والیبال استان زنجان

رئیس كمیته دانشگاهي شورای ورزش شهرستان زنجان

عضو كمیته تحقیقات وپژوهش اداره كل تربیت بدني استان زنجان

ارزیاب استعدادیابی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران سال 96

- عضو هیات رئیسه هیات تکواندو استان زنجان

- داور مجله Frontiers in Physiology

- داور مجله  Journal of Aging and Physical Activity human kinetics

- داور مجله   Physical Activity Review

- داور مجله mattioli1885journals 99

- داور مجله BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation