خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19129   بروزرسانی: 09-04-1389

Mhrdad Sobhani


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 5. علیرضا واعظیحکیمه قره داغلیمهرداد سبحانی جهانی
ویژگیهای خاک موثر بر فرسایش شیاری در عرصه های مارنی غرب زنجان
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 4. علیرضا واعظیمحمد عباسیمهرداد سبحانی جهانی
تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بر پایداری خاکدانه ها در حوزه آبخیز تهم چای، زنجان
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 3. حکیمه قره داغلیعلیرضا واعظیمهرداد سبحانی جهانی
تاثیر ویژگیهای خاک بر فرسایش شیاری در حوزه آبخیز تهم، استان زنجان
Effect of soil properties on rill erosion in Taham watershed, Zanjan province
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 2. حکیمه قره داغلیعلیرضا واعظیمهرداد سبحانی جهانی
اثر ویژگیهای خاک بر پایداری خاکدانه در عرصه های مارنی منطقه سرچم، غرب زنجان
Effect of soil properties on aggregate stability in Sarcham marl area, West of Zanjan
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز , تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 1. علیرضا واعظیحکیمه قره داغلیمهرداد سبحانی جهانی
برآورد سرعت رواناب در آبراهه های تحت فرسایش در حوزه آبخیز زنجان رود
estimation of runoff velocity in erosional water...
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران امور آب زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29