خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19195   بروزرسانی: 09-04-1389

Mhrdad Sobhani

سوابق تحصیلی


دکترا : تبریز, ایران, ژئومرفولوژی , 1387-1383
عنوان رساله : بررسی تغییر کاربری اراضی بر ویژگیهای هیدروژئومرفولوژی حوزه آبریز تهم چای
زمینه رساله : ژئومرفولوژی
استاد راهنما : دکتر محمدحسین رضایی مقدم

کارشناسی ارشد : تهران, ایران, مهندسی منابع طبیعی رشته آبخیزداری , 1375-1373
عنوان پایان نامه : بررسی پایداری پل ها و حائل های برفی و عملکرد آنها در کنترل بهمن کندوان
زمینه پایان نامه : منابع طبیعی
استاد راهنما : دکتر حسن احمدی

کارشناسی : تهران, ایران, مهندسی منابع طبیعی رشته مرتع و آبخیزداری , 1367-1365

کارشناسی : علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, مهندسی منابع طبیعی رشته جنگلداری , 1357-1355