خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19159   بروزرسانی: 09-04-1389

Mhrdad Sobhani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
کاربردی کردن پیش بینی هواشناسی کشاورزی در سطح استان زنجان   مجريدي 1379بهمن  1379کاربردیسازمان هواشناسی کشور
مهندسی رودخانه برای حفاظت و تثبیت سواحل زنجانرود    مجريارديبهشت 1369اسفند  1369آبخیزداری سفیدرود
حفاظت و احیاء مسیل و ایجاد اراضی زراعی در سواحل قزل اوزن در کوهکن سفلی   مجريشهريور 1368اسفند  1368ستاد سیل استانداری زنجان
جمع آوری و استحصال آبهای سطحی حوضه زنجانرود   مجريشهريور 1368اسفند  1368کاربردیمعاونت آب منطقه ای زنجان
بررسی روشهای مناسب کنترل فرسایش آبراهه ای (طرح مشترک با دانشگاه وین)   مجريآبان 1379آبان  1380کاربردیدانشگاه زنجان
سیمای طبیعی استان زنجان با تاکید بر ارائه تصویر کلی از قابلیت های طبیعی استان   مجرياسفند 1380شهريور  1381پژوهشی، علمیدانشگاه زنجان
بررسی شرایط اقلیمی واحدهای هیدرولوژیکی مهم استان زنجان در رابطه با دوره های آب و هوایی و خشکسالی   مجرياسفند 1379اسفند  1380کاربردیسازمان مدیریت و برنامه ریزی