خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18042   بروزرسانی: 09-04-1389

Mhrdad Sobhani

علایق پژوهشی

1- آبخیزداری

2-  حفاظت خاک

3- ژئومرفولوژی

4- مهندسی رودخانه