خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19201   بروزرسانی: 09-04-1389

Mhrdad Sobhani

علایق پژوهشی

1- آبخیزداری

2-  حفاظت خاک

3- ژئومرفولوژی

4- مهندسی رودخانه