خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19201   بروزرسانی: 09-04-1389

Mhrdad Sobhani

مدیریت

سوابق اجرایی:

1- سرپرست اداره تهیه طرحهای آبخیزداری و حفاظت خاک - ستاد اجرایی آبخیزداری سفیدرود

2- نماینده ستاد اجرایی آبخیزداری سفیدرود در کمیسیون ستاد سیل استانداری زنجان

3- رئیس اداره مهندسی و ممیزی اراضی اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی

4- نماینده دانشگاه در کمیسیون بلایای طبیعی و اقلیمی استان زنجان

5- کارشناس مسئول نقشه برداری - اداره کل منابع طبیعی ارومیه

6- مسئول ایستگاه هواشناسی کلیماتولوژی دانشگاه زنجان

7- مسئول فضای سبز دانشگاه زنجان

سوابق آموزشی:

1- عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

2- عضو شورای علمی و پژوهشی، پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

3- عضو هیئت علمی دفتر فنی و آموزشی حفاظت خاک و آبخیزداری