خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19591   بروزرسانی: 09-04-1389

Mhrdad Sobhani
مهرداد سبحانی
مربی

پست الکترونيکی
mhrdad.sobhani@yahoo.com      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sbhani-mhrdad

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی،ص پ 45195-313