خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19596   بروزرسانی: 09-04-1389

Mhrdad Sobhani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مرتعداری2. آبخیزداری3. حفاظت خاک4. ژئومرفولوژی5. نقشه برداری6. هوا و اقلیم شناسی7. هیدرولوژی مهندسی