خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Taghavi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین
27.  لیلا تقوی
بررسی جایگاه علم نجوم در آثار محمد بن جریر طبری
بررسی جایگاه علم نجوم در آثار محمد بن جریر طبری
علم و تمدن در اسلام شماره 14 (1401/12/13صفحات 115-134 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  سمیه آقا محمدیسیده لیلا تقوی سنگدهیلیلا محمدی
A look at the educational status of maidservants in the first era of the Abbasid Caliphate (132-232 A.H.)
نگاهی به وضع آموزشی کنیزان در عصر اول عباسی
مطالعات تاریخی جهان اسلام شماره 24 (1401/10/10صفحات 118-134 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  سیده لیلا تقوی سنگدهیفاطمه عسگرخانیبهرام بهرامی
factors in the use of slaves in the fatimid political and military struture
عوامل به کارگیری بردگان در ساختار سیاسی و نظامی فاطمیان
تاریخ اسلام-دانشگاه باقرالعلوم شماره 79 (1398/09/01صفحات 189-217 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  سمیه آقا محمدیسیده لیلا تقوی سنگدهی
بررسی روند ترجمه از عربی به فارسی در سده های نخست اسلامی
بررسی روند ترجمه از عربی به فارسی در سده های نخست اسلامی
سخن تاریخ- جامعه المصطفی العالمیه شماره 29 (1398/06/06صفحات 35-52 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  سیده لیلا تقوی سنگدهیسمیه آقا محمدی
the
بررسی تشکیلات و ارکان حکومتی دولت بنی رستم
تاریخ اسلام-دانشگاه باقرالعلوم شماره 77  (1398/01/31صفحات 197-218 
  سایر
با هیات تحریریه
22.  سیده لیلا تقوی سنگدهیمسعود بیاتنرگس محمدی
the
بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگار میر سید علی همدانی
تاریخنامه خوارزمی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شماره 17 (1396/06/06صفحات 69-83 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  سیده لیلا تقوی سنگدهیسمیه آقا محمدی
Check the status of the livelihood of teachers, trainers ttour garlic and courtier in the period mudban Abbasi
بررسی سیر تطور وضعیت معیشتی معلمان، مربیان و مودبان درباری در دوره عباسی
سخن تاریخ- جامعه المصطفی العالمیه شماره 25 (1396/06/01صفحات 7-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  سیده لیلا تقوی سنگدهیسعیده وحیدفر
a comprative analysis of the views of hassan al banna and mustafa al sibai the muslim britherhood leaders in egypt and syrian regarding government
بررسی تطبیقی آر ای حسن البنا و مصطفی السباعی رهبران اخوان المسلمین مصر و سوریه در مورد حکومت
مطالعات تاریخ اسلام شماره 31 (1395/12/11صفحات 45-65 
  علمی-پژوهشی
معتبر
19.  بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهیسیده زهرا موسوی
portrait of china in the book selsela - t-o-tavarikh
سیمای چین بر اساس کتاب سلسلة التواریخ
تاریخ روابط خارجی- وزارت امور خارجه شماره 68-69 (1395/10/01صفحات 97-116 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  سیده لیلا تقوی سنگدهیبهرام امانی چاکلیجمیله عباسی
o
اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر عهدنامه ها و قراردادهای دوره پیامبر
سخن تاریخ- جامعه المصطفی العالمیه شماره 23 (1395/06/30صفحات 101-116 
  علمی-پژوهشی
Scopus
17.  بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهیمریم بیگدلی
A Comprative study of Mamiuk Erea,s Tow literary and Historical Lasting Sobho Al_Esh and Nehayath AL_rabb fi fonun AL_Adab
مقایسه تطبیقی دو اثر تاریخی و ادبی صبح الأعشی فی صناعة الأنشا و نهایة الأرب فی فنون الأدب
The social sciences Issue 11 (2016-06-15PP. 2090-2095 
  علمی-پژوهشی
Scopus
16.  سیده لیلا تقوی سنگدهیعلیرضا ساریجلو
investigatting the response of the conquered region (iran,egypt,syria) against muslims
بررسی واکنش مناطق مفتوحه ( ایران ، مصر سوریه ) در مقابل مسلمانان
The social sciences Issue 11 (2016-06-14PP. 7040-7046 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  سیده لیلا تقوی سنگدهیبهرام بهرامیرقیه منافی
educational and cultural centers in egypt in the mamluk era
مراکز آموزشی و فرهنگی مصر در عصر ممالیک
مطالعات تاریخی جهان اسلام شماره 6 (1394/11/11صفحات 133-153 
  سایر
با هیات تحریریه
14.  سیده لیلا تقوی سنگدهیسعیده وحیدفر
the study role of brotherhood in syria
بررسی نقش اخوان المسلمین در تحولات سیاسی سوریه
تاریخنامه خوارزمی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شماره 3 (1394/10/01صفحات 73-98 
  سایر
با هیات تحریریه
13.  سیده لیلا تقوی سنگدهیسمیه بیگدلی
feature of sahaba woman in asad algabat fi marefat alsahabat
سیمای زنان صحابه در اسد الغابه فی معرفه الصحابه
تاریخنامه خوارزمی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شماره 9 (1394/07/07صفحات 25-55 

12.  سیده لیلا تقوی سنگدهیرقیه منافی
the riview of educational system of mamluks era
بررسی نظام اموزشی عصر ممالیک
فصلنامه تاریخ نو شماره 11 (1394/04/01صفحات 141-168 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهیخدیجه اسدی
secondary boghrat: ibn abi sadig nishabory
بقراط ثانی؛ ابن ابی صادق نیشابوری
Research on history of medicine Issue 4(1) (2015-03-06PP. 35-42 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهی
Persian writing in the forefront of Islam until the end of the caliphate of Amir al-Mo'menin Ali (pbuh)
وصیّت نامه نویسی در صدر اسلام تا پایان خلافت امیرالمؤمنین علی(ع)
تاریخ اسلام-دانشگاه باقرالعلوم شماره 59 (1393/12/11صفحات 7-32 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  سیده لیلا تقوی سنگدهیبهرام امانی چاکلیخدیجه اسدی
the role of the nestorian christian in the transmission of greek medecine to the muslim world in the era of the abbasid
نقش مسیحیان نسطوری در انتقال طب یونانی به جهان اسلام در عصر عباسی
Research on history of medicine Issue 3 (2014-10-10PP. 201-220 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهیافسانه کاظمی نوری
testimonies Quran and Hadith in Al Ain
استشهادات قرآنی و حدیثی در کتاب العین
مشکوه - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی شماره 123 (1393/06/01صفحات 100-117 

7.  بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهیسمانه میرحمزه
the comprative study of biography writing in the abasid and mamluks era
بررسی تطبیقی شرح حال نگاری در عصر عباسی و ممالیک
تاریخنامه خوارزمی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شماره 1 (1393/06/01صفحات 1-34 

6.  سیده لیلا تقوی سنگدهیآذر بدرلو
themes of peace letter of the early muslims with people of Sham
مضامین صلح نامه های مسلمانان صدر اسلام با اهالی شام
مطالعات تاریخی جهان اسلام شماره دوم (1392/12/01صفحات 31-49 

5.  سیده لیلا تقوی سنگدهیغزاله صلاحی فیروزآباد
checthe book jame jafari
بررسی کتاب جامع جعفری
فصلنامه نقد کتاب تاریخ شماره 3 (1392/10/10صفحات 19-28 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  سیده لیلا تقوی سنگدهیبهرام امانی چاکلی
A comparative study of seyyed qutb and hassan hanafis political thought
بررسی تطبیقی اندیشه های سیاسی سید قطب و حسن حنفی
مطالعات تاریخ اسلام شماره 16 (1392/02/15صفحات 10-36 

3.  سیده لیلا تقوی سنگدهیبهرام امانی چاکلی
the study ofintelectual and political engagment SHEIKH MUFID with ALE BUYE ruller
بررسی تعامل فکری و سیاسی شیخ مفید با حاکمان آل بویه
پژوهشنامه تاریخ - دانشگاه آزاد بجنورد شماره 27 (1391/06/01صفحات 21-46 
  علمی-پژوهشی
معتبر
2.  غلامرضا ظریفیانسیده لیلا تقوی سنگدهی
--
بررسی تطبیقی آرای سید جمال الدین اسد آبادی و حسن حنفی درباره غرب
جستارهای تاریخی شماره 2 (1389/05/12صفحات 57-72 
  علمی-ترویجی
معتبر
1.  لیلا تقوی
-
حصن کیفا
دانشنامه جهان اسلام شماره 16 (1388/11/10صفحات 522-525 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 13. بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهی
تحلیل و بررسی سیره پیامبر در مواجهه با یهودیان مدینه بر اساس کتاب سیره ابن هشام
تحلیل و بررسی سیره پیامبر در مواجهه با یهودیان مدینه بر اساس کتاب سیره ابن هشام
--- دانشگاه سیستان, زاهدان, 2023-02-27 - 2023-02-27
بین‌المللی 12. لیلا کردیسیده لیلا تقوی سنگدهیخسرو کمالی سروستانی
امام علی(ع)سرچشمه عدالت و عدالت گستری در جهان
Imam ALI fountain of justice and spread of justice in the world
--- دانشگاه مازندران, بابلسر, 2020-11-08 - 2020-11-08
بین‌المللی 11. سیده لیلا تقوی سنگدهیسما قنبری
بررسی اوضاع اقتصادی بغداد در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایلخانی
The checkthe situation economic Baghdad during theIlkhanids
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-11-21 - 2018-11-21
بین‌المللی 10. لیلا تقوی
ایلخانان و اقلیت¬های دینی در ایران
Ilkhanids and religious minorities in iran
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-11-21 - 2018-11-21
ملی معتبر 9. سیده لیلا تقوی سنگدهیلیلا کردیخسرو کمالی سروستانی
بررسی تطبیقی سیره خلیفه دوم و امام علی(ع) درباره عفاف و حجاب
بررسی تطبیقی سیره خلیفه دوم و امام علی(ع) درباره عفاف و حجاب
----- دانشگاه الزهرا , تهران, 2017-11-28 - 2017-11-29
ملی معتبر 8. معصومه رجبیسیده لیلا تقوی سنگدهی
نقش حکومتهای حاکم بر خراسان و خاندانهای شیعی در زمینه سازی نهضت سربداران
the role goverments of khorasan and shiite families in the ground of sarbedaran movment
هفتصدمین سالگرد نهضت سربداران دانشگاه حکیم سبزواری, سبزوار, 1394/09/26 - 1394/09/27
ملی معتبر 7. سیده لیلا تقوی سنگدهیبهرام امانی چاکلی
شهر کوفه نماد نظم گریزی اجتماعی در سده نخستین اسلامی
the city of kofa ,the symbol of dicipline social oversion in the first centuries of islam
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-21 - 2015-05-21
ملی معتبر 6. سیده لیلا تقوی سنگدهیعلی اسدیخدیجه اسدی
بررسی جایگاه همسایه در اسلام با تاکید بر سیره تربیتی و اخلاقی امام علی(ع)
the study neighbor status in islam with an emphasis on educational and moral life of imam ali
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 5. سیده لیلا تقوی سنگدهیعلی اسدیخدیجه اسدی
اهداف تعلیم و تربیت دینی از دیدگاه صادقین
the goals of religiouse education of sadeqyn perspective
-- دانشگاه آزادبندر گز, بندر/گز, 2014-03-05 - 2014-03-05
ملی معتبر 4. سیده لیلا تقوی سنگدهیمحمد عبدالملکی
تحلیل بیداری اسلامی از دیدگاه امام خمینی
imam khomeinis vision fo islamic awakening
-- دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویر احمد, یاسوج, 2013-02-28 - 2013-03-02
ملی معتبر 3. سیده لیلا تقوی سنگدهیبتول خانعلی زاده لاهرودی
انقلاب و اصلاح از دیدگاه نهج البلاغه
revolution and reform theory from tthe perspective NAHJ AL-BALAGHE
همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان, همدان, 1391/02/18 - 1391/02/20
ملی معتبر 2. بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهیرقیه سفری
خلیج فارس در معاجم و تفاسیر کهن عربی
-
همایش ملی خلیج فارس مرگز گردشگری علمی- فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش, تهران, 1391/02/10 - 1391/02/10
ملی معتبر 1. بهرام امانی چاکلیسیده لیلا تقوی سنگدهی
تاثیر منطق ارسطو بر بلاغت و نحو عربی
The influence of Aristotle logic on Arabic nahv and Balaghat
همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد, یزد, 1390/06/16 - 1390/06/17