خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Taghavi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, تاریخ اسلام , 1389-1385
عنوان رساله : اندیشه ی سیاسی نو معتزلیان مصر
زمینه رساله : اندیشه ی سیاسی و تاریخ
استاد راهنما : غلامرضا ظریفیان

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, تاریخ اسلام , 1384-1381
عنوان پایان نامه : زبیریان در مقابل خلافت اموی
زمینه پایان نامه : تاریخ اسلام
استاد راهنما : عزیز الله بیات

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, تاریخ , 1381-1377