خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Taghavi

سوابق آموزشی

دوره کارشناسی ارشد:تدریس دروسی مانند تاریخ اسلام 1،تاریخ مصر وشام، تاریخ مغرب و اندلس

دوره کارشناسی:تدریس دوروسی مانند  تاریخ اسلام 1،2،3،تاریخ مصر و شام،تاریخ تشیع 1و 2،تاریخ مغرب و اندلس ، روش تحقیق، جغرافیا نگاری