خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Taghavi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. تاریخ مصر2. تاریخ اسلام،تاریخ تشیع،تاریخ مغرب و اندلس،تاریخ مصر و شام،اندیشه سیاسی، مکاتب تاریخ نگاری