خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Taghavi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
پراکندگی نام خلیج فارس در منابع تاریخی، جغرافیایی و ادبی تا قرن دهم   همكارارديبهشت 1392اسفند  1393دانشگاه زنجان
نام خلیج فارس در معاجم و تفاسیر کهن عربی   همكارآبان 1389ارديبهشت  1391دانشگاه زنجان