خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Taghavi

علایق پژوهشی

تاریخ اسلام  و ایران تا قرن هفتم هجری

تاریخ معاصر کشورهای اسلامی به ویژه شمال افریقا

تاریخ اسلام در شام ، شمال افریقا و اندلس تا قرن نهم هجری

تاریخ تشیع