خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Taghavi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضویت در هیئت جذب مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی زنجان