خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19538   بروزرسانی: 10-02-1402

Azadeh Tavakoli

Publications in Journals

International ISI28.  Fatemeh Zahed, Alireza Pardakhti, Majid Shafiepour Motlagh, Behrouz Mohammad Kari, Azadeh Tavakoli
Infiltration of outdoor PM2.5 and influencing factors
Air Quality, Atmosphere & Health Vol. 15 (2022PP. 2215-2230 DOI: https://doi.org/10.1007/s11869-022-01246. 
International ISI27.  Azadeh Tavakoli, Arezoo Tavakoli
Reconnaissance study of air quality in traffic tunnels: A case study of Aba-Saleh Al-Mahdi tunnel, Iran
Indoor and Built Environment Vol. 31 Issue 6 (2022PP. 1688-1699 DOI: https://doi.org/10.1177/1420326X21106865. 
داخلي-ISC26.  آرزو توکلی، آزاده توکلی
بررسی تاثیر پاندمی کرونا (کووید-19) بر جمعیت آلاینده‌های بیولوژیکی در هوا، مطالعه موردی بیمارستان ولی‌عصر زنجان (99-1398)
Effect of coronavirus (Covid-19) pandemic on biological air pollutants: a case study of Valiasr hospital in Zanjan (2019-2020)
سلامت و محیط زیست دوره 14 شماره 4 (1400صفحات 733-746. 
داخلي-ISC25.  آزاده توکلی، آرزو توکلی، معصومه محمدی
بررسی غلظت آلاینده‌های هوا و پارامترهای محیطی در شرایط عادی و همزمان با پاندمی کرونا، یک مطالعه موردی در بیمارستان (99-1398)
Evaluation of air pollutant concentrations and environmental parameters under normal condition and Corona pandemic, a case study in hospital (2019-2020)
سلامت و محیط زیست  در دست چاپ 1400.  
داخلي-ISC24.  آزاده توکلی، یونس خسروی، محمدمهدی دعایی
ارزیابی الگوی توزیع و پراکنش محرک‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) در میان کشورهای جهان
Evaluation of the Distribution Pattern of Driving Forces of GHG Emissions among World Countries
مطالعات علوم محیط زیست دوره 6 شماره 4 (1400صفحات 4169-4180. 
International ISC23.  Azadeh Tavakoli, Nadia Abas-Azad, Ali Asadi
Concentration Fluctuations and Location Variability of TSP in Zanjan Zinc Industrial Park- Iran
Journal of Human Environment and Health Promotion  Accepted 2021.  
داخلي-ISC22.  فاطمه محبیان، آزاده توکلی، عبدالحسین پری زنگنه، یونس خسروی
ارزیابی سطح ترازهای صوتی و عوامل موثر در آن در مدارس مقطع ابتدایی- یک مطالعه موردی در شهر زنجان
Assessment of noise levels and identification of distribution pattern in elementary schools-A case Study in Zanjan city
سلامت و محیط زیست (1399) . 
International ISI21.  Younes Khosravi, Ali Bahri, Azadeh Tavakoli
Investigation of Sea Surface Temperature (SST) and its spatial changes in Gulf of Oman  
Journal of the Earth and Space Physics  Accepted 2020.  
داخلي-ISC20.  علی بحری، یونس خسروی، آزاده توکلی
مقایسه عملکرد روش رگرسیون موزون جغرافایی (GWR) و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای مدل‌سازی روابط فضایی دمای سطح دریای عمان
نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی  در دست چاپ 1399.  
داخلي-ISC19.  آزاده توکلی، عبدالحسین پری زنگنه
ارزیابی سطح آگاهی و پتانسیل زنان در حفاظت از محیط‌زیست- مطالعه موردی شهر زنجان
Evaluation of Women's Awareness and Potentials in Environmental Protection- Case Study of Zanjan City
مطالعات علوم محیط زیست دوره 4 شماره 4 (1398صفحات 1935-1942. 
داخلي-ISC18.  آزاده توکلی
ارزیابی و پتانسیل‌سنجی استحصال انرژی از پسماندهای شهری با استفاده از مدل IPCC- مطالعه موردی شهر زنجان
مطالعات علوم محیط زیست دوره 4 شماره 1 (1398صفحات 1151-1159. 
داخلي-ISC17.  آزاده توکلی
تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) و پتانسیل‌های کاهش انتشار در ایران
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی دوره 15 شماره 60 (1398صفحات 77-105. 
داخلي-ISC16.  آزاده توکلی، نازنین بیژنی نصرآبادی، یونس خسروی، محمد‌کاظم جباری
ارزیابی سطح تراز و توزیع آلودگی صوتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)- یک مطالعه موردی در ناحیه یک منطقه شش تهران (96-1395)
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 17 شماره 11 (1397صفحات 1077-1092. 
داخلي-ISC15.  یونس خسروی، علی بحری، آزاده توکلی
تحلیل اکتشافی رابطه فضایی سرعت باد سطحی (SWS) و دمای سطح دریا (SST) در دریای عمان
مجله علمی- پژوهشی جغرافیای طبیعی دوره 50 شماره 3 (1397صفحات 473-489. 
داخلي-ISC14.  نازنین بیژنی نصرآبادی، آزاده توکلی، یونس خسروی، محمدکاظم جباری
ˮارزیابی سطح تاثیرپذیری آلودگی صوتی از کاربری‌های زمین شهری (مطالعه موردی ناحیه یک- منطقه شش تهران)
دانش شهرسازی دوره 2 شماره 1 (1397) . 
داخلي-ISC13.  آزاده توکلی
ارزیابی سطح ذرات معلق (PM) و تراز صوتی در پایانه‌های زیرزمینی- پارک‌سوار مجلسی اصفهان 
فصلنامه‌ي علمي پژوهشي سلامت و محيط‌ زیست دوره 11 شماره 1 (1397) . 
International ISI & ISC12.  Azadeh Tavakoli, Majid Shafie Pour Motlagh, Khosro Ashrafi, Ghahreman Abdoli
GHGs emission reduction targeting based on horizontal equity concept at a country level
Environmental Engineering and Management Journal Vol. 17 Issue 1 (2018PP. 189-198. 
International ISI & ISC11.  Azadeh Tavakoli
A journey among top ten emitter country, decomposition of Kaya Identity
Sustainable Cities and Society- SCS Vol. 38 (2018PP. 254-264. 
International ISC10.  Azadeh Tavakoli
How Precisely Can “Kaya Identity” Estimate GHG Emissions: A Global Review
Jordan Journal of Earth and Environmental Sciences - JJEES Vol. 8 Issue 2 (2017PP. 91-96. 
داخلي-ISC9.  یونس خسروی، محمدعلی حیدری، آزاده توکلی، عباسعلی زمانی
ˮتحلیل رابطه تغییرات زمانی دمای سطح زمین و الگوی فضایی تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر زنجان)
مجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا (مدرس سابق) دانشگاه تربیت مدرس دوره 21 شماره 3 (1396) . 
داخلي-ISC8.  آزاده توکلی، عبدالحسین پری زنگنه، یونس خسروی، پریسا همتی
مطالعه غلظت رادن در محیط های مسکونی شهرستان طارم- زنجان
فصلنامه‌ي علمي پژوهشي سلامت و محيط‌ زیست دوره 10 شماره 1 (1396صفحات 115-124. 
International ISI & ISC7.  Azadeh Tavakoli, Majid Shafie Pour Motlagh, Khosro Ashrafi, Ghahreman Abdoli
Options for Sustainable Development Planning Based on "GHGs Emissions Reduction Allocation (GERA)" from a National Outlook
Environment, Development and Sustainability Vol. 18 Issue 1 (2016PP. 19-35 DOI: 10.1007/s10668-015-9619-0 . 
داخلي-ISC6.  مجید شفیع ‏پور مطلق، آزاده توکلی
ˮالزامات ایران برای ایجاد مدل متوازن توسعه منطقه‌ای در راستای تحقق اهداف بین‌المللی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs)
فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد شماره 21 (1395) . 
International ISC5.  Mojtaba Ardestani, Majid Shafie Pour Motlagh, Azadeh Tavakoli
Integration of Green Economy concept into Fossil Fuels (Production and Consumption: Iran)
Environmental Energy and Economics International Research- EEEIR Vol. 1 Issue 1 (2014PP. 1-14. 
International ISC4.  Azadeh Tavakoli, Majid Shafie Pour Motlagh, Khosro Ashrafi, Ghahreman Abdoli
Multi-criteria rules for equitable allocation of GHGs emission reduction at a country scale
Journal of Middle East Applied Science and Technology Issue 10 (2014PP. 405-413. 
International ISC3.  Azadeh Tavakoli, Majid Shafie Pour Motlagh, Khosro Ashrafi, Ghahreman Abdoli
Energy, Economy and Environment (3Es), from Green Economy Perspective
Journal of Middle East Applied Science and Technology Issue 9 (2014PP. 405-413. 
International ISI & ISC2.  Majid Shafie Pour Motlagh, Azadeh Tavakoli
On-Road Vehicle Emissions Forecast Using IVE Simulation Model
International Journal of Environmental Research- IJER Vol. 7 Issue 2 (2013PP. 367-376. 
داخلي-ISC1.  مجید شفیع‏ پور مطلق، خسرو اشرفی، آزاده توکلی
ˮمدلسازی کیفیت هوا با استفاده از مدل IMPACT
Modelling of Indoor Air Quality for Tehran Museums by IMPACT
مجله علمی- پژوهشی محیط‌ شناسی دوره 36 شماره 55 (1389صفحات 79-90.  [Abstract  ]


Presentations in Seminars & Congress


International 30. آزاده توکلی، آرزو توکلی
ارزیابی کیفیت هوا در پارکینگ‌های بسته و محصور- مطالعه موردی: مرکز شهر اصفهان
Assessment of Air Quality in Enclosed Parking Lots, Case Study: Central Parts of Isfahan City

کنفرانس بین المللی و کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست


ایران, 20 خرداد 1400.  
International 29. آزاده توکلی، شیما خرمی، آیدا پرکاری، سپیده بیگدلی، معصومه محمدی
ارزیابی روند تغییرات کیفیت هوا به واسطه تغییر در سیستم حمل‌و‌نقل عمومی شهر زنجان
Evaluation of the Air Quality Trends due to Changes in the Public Transportation System of Zanjan City

کنفرانس بین المللی و کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست


ایران, 20 خرداد 1400.  
International 28. Parisa PourMajidi, Azadeh Tavakoli
Evaluation of the effects of cement industries from Health, Safety and Environment (HSE) view

TRIGGER INTERNATIONAL CONFERENAE


دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان-ایران  2019.  
National 27. فاطمه محبیان، آزاده توکلی، عبدالحسین پری زنگنه، یونس خسروی
ارزیابی سطح ترازهای صوتی ناشی از فعالیت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی- مطالعه موردی شهر زنجان

اولین کنفرانس ملی مدرسه فردا


دانشگاه محقق اردبیلی و وزارت علوم, اردبیل-ایران, 1 - 2 آبان 1398.  
National 26. آزاده توکلی، پریسا پور مجیدی
ارزیابی پیامدهای برداشت از معادن زغال سنگ از منظر HSE

کنفرانس معدن کاری و صنایع معدنی سبز ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 27 آذر 1398.  
National 25. پویا ظریف‌کیا، عباسعلی زمانی، عبدالحسین پری‌‌زنگنه، آزاده توکلی، حیدر همتی
ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه پساب دانشگاه زنجان به منظور بازیابی آب جهت آبیاری

سمینار ملی شیمی و محیط زیست


تهران-ایران  1396.  
National 24. محمدعلی حیدری، یونس خسروی، آزاده توکلی، عباسعلی زمانی
مدل‌سازی رابطه‌های فضایی پوشش گیاهی با دمای سطح زمین در شهر زنجان

اولین کنفرانس ملی اندیشه‌ها و فناوری‌های نوین در علوم جغرافیایی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران  1396.  
National 23. آزاده توکلی، محمدمهدی دعایی، کژال غفوری
روش‌های ارزیابی دما در ادوار گذشته -مطالعه موردی حوضه تالاب گاوخونی

اولین کنفرانس ملی اندیشه‌‌ها و فناوری‌های نوین در علوم جغرافیایی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران  1396.  
National 22. آزاده توکلی، یونس خسروی، محمدمهدی دعایی
مطالعه سطح تاثیر محرک های انتشار گازهای گلخانه ای (GHGs) در میان کشورهای جهان با استفاده از تحلیل آماری چند متغیره

اولین کنفرانس ملی اندیشه‌‌ها و فناوری‌های نوین در علوم جغرافیایی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران  1396.  
National 21. نازنین بیژنی، آزاده توکلی، یونس خسروی
ارزيابي تاثير گذاري فرم هاي شهري بر آلودگي صوتي

چهارمين کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت محيط زیست


تهران-ایران  1396.  
International 20. Azadeh Tavakoli
Game Theory and Climate Dilemma in a National Outlook

اولین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم


تهران-ایران  2017.  
International 19. آزاده توکلی
معیارهای برازش عدالت و توزیع مسئولیت‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در مقیاس بین‌المللی

اولین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم


تهران-ایران  1395.  
National 18. پریسا همتی، آزاده توکلی، یونس خسروی
اثرات سوء رادن در محیط‌های بسته و روش‌های اندازه‌گیری آن

دومین همایش ملی علوم و فناوری‌های محیط‌زیست


همدان-ایران  1394.  
International 17. Azadeh Tavakoli
Application of Environmental Indicators in Community Health

The 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion


دانشگاه اصفهان, اصفهان-ایران August 2017.  
International 16. Azadeh Tavakoli
Evaluation of Particulate Matter (PM) Concentrations in Majlesi Terminal, Imam Ali Square (Isfahan)

The 3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion


دانشگاه اصفهان, اصفهان-ایران August 2017.  
International 15. Azadeh Tavakoli, Majid Shafie Pour Motlagh, Khosro Ashrafi, Ghahreman Abdoli
GERA, an option for sustainable development planning of GHGs Emissions Reduction Allocation

International Conference on Environmental science, Engineering and technologies


  2015.  
International 14.  Mojtaba Ardestani, Majid Shafie Pour Motlagh, Azadeh Tavakoli
“The Integration of the “Green Economy” Concept into the Production and Consumption of Fossil Fuels in Iran”
4th International Conference on Climate Change: Impacts and Responses.
University of Washington, Washington-USA, 12 - 13 July 2013.  
International 13.  Majid Shafie Pour Motlagh, Khosro Ashrafi, Azadeh Tavakoli
“An Intelligent Expert System for Improvement of Indoor Air Quality in Museum Environments”
the A&WMA International Specialty Conference- Leapfrogging Opportunities for Air Quality Improvement.
Xi’an-China  2012.  
International 12.  Majid Shafie Pour Motlagh, Khosro Ashrafi, Azadeh Tavakoli
“Modeling of Indoor Air Quality in Pardisan Biodiversity and Persian Carpet Museums in Iran”
the A&WMA International Specialty Conference- Leapfrogging Opportunities for Air Quality Improvement.
Xi’an-China  2012.  
International 11.  Majid Shafie Pour Motlagh, Khosro Ashrafi, Azadeh Tavakoli
“Comparative Expert System for Indoor Air Quality Modeling”
17th International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution
Tallinn-Estonia  2009.  
International 10.   Azadeh Tavakoli, Majid Shafie Pour Motlagh
“On-Road Vehicle Emissions Forecast Using IVE Simulation Model”
12th International Conference on Traffic and Transportation Engineering (ICTTE)
Tehran- Milad Tower Convention Center-Iran, 19 - 20 February 2013.  
International 9. Azadeh Tavakoli, Majid Shafie Pour Motlagh
“Energy, Economy and Environment, 3Es Tool for Green Economy”

the Second Iranian Conference on Renewable Energy and Distributed Generation (ICREDG 2012)


University of Tehran, Tehran-Iran  2012.  
International 8.   آزاده توکلی، آرزو توکلی
ˮ ارزیابی الگوی انتشار GHGs- درآمد اقتصادی، در بخش‌های مختلف کشور ایران “
کنفرانس بین‌المللی علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط‌زیست
دانشگاه تهران, تهران-ایران ارديبهشت 1394.  
International 7.   آزاده توکلی، مجید شفیع‏ پور مطلق، خسرو اشرفی
ˮ قوانین چند معیاره تخصیص مسئولیت‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در مقیاس ملی با رویکرد عدالت “
کنفرانس بین‌المللی علوم، مهندسی و فناوری‌های محیط‌زیست
دانشگاه تهران, تهران-ایران ارديبهشت 1394.  
National 6.   آزاده توکلی، مجید شفیع‏ پور مطلق، خسرو اشرفی
ˮ ارزیابی آلاینده‌های رایج در کاربری‌های مختلف“
پنجمین کنفرانس ملّی روز جهانی محیط‌زیست
دانشگاه تهران, تهران-ایران خرداد 1390.  
National 5.  آزاده توکلی، مجید شفیع‏ پور مطلق، خسرو اشرفی
ˮکاربرد شبکه عصبی در سامانه کنترل کیفیت هوای محیط‌های بسته“.
پنجمین کنفرانس ملّی روز جهانی محیط‌زیست
دانشگاه تهران, تهران-ایران خرداد 1390.  
National 4.  مجید شفیع‏ پور مطلق، خسرو اشرفی، آزاده توکلی، امید توکلی
ˮسامانه خبره و هوشمند مدیریت کیفیت هوای محیط‌های بسته (AZTA)
چهارمین کنفرانس ملّی روز جهانی محیط زیست
دانشگاه تهران, تهران-ایران خرداد 1389.  
National 3.  مجید شفیع‏ پور مطلق، خسرو اشرفی، آزاده توکلی
ˮمدلسازی کیفیت هوا با استفاده از مدل IMPACT“
چهارمین کنفرانس ملّی روز جهانی محیط زیست
دانشگاه تهران, تهران-ایران خرداد 1389.  
National 2.  مجید شفیع‏ پور مطلق، خسرو اشرفی، آزاده توکلی
ˮمعرفي مدل كارا براي شبيه سازي موثر كيفيت هوا در محيط‌هاي بسته“
سومین کنفرانس ملّی روز جهانی محیط زیست
دانشگاه تهران, تهران-ایران خرداد 1388.  
National 1.   محمدعلی عبدلی، رضا سمیعی فرد، آزاده توکلی
ˮمدیریت مواد زاید خطرناک خانگی“
اولین کنفرانس ملّی حمل و نقل مواد زاید خطرناک
تهران-ایران, 28 - 29 آبان 1387.