خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21017   بروزرسانی: 06-09-1402

Azadeh Tavakoli

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی عمران- محیط زیست , 1393-1388
عنوان رساله : ارائه مدل بهینه انتشار گازهای گلخانهای بین مناطق مختلف ایران با استفاده از نظریه بازیها و از منظر توسعه پایدار

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی عمران- محیط زیست , 1388-1386
عنوان پایان نامه : طراحی سامانه خبره و هوشمند مدیریت کیفیت هوا در اماکن بسته با رویکرد مصرف بهینه انرژی

کارشناسی : دانشگاه یزد, ایران, مهندسی عمران- عمران , 1385-1381